De al te gewenste “Tankeraanvallen” als zionisten/nazi fascistische VS/EU oorlog met Iran moet voeren in opdracht van zionisten staat Israël.

De al te gewenste “Tankeraanvallen” als zionisten/nazi fascistische VS/EU oorlog met Iran moet voeren in opdracht van zionisten staat Israël.

…zou het veel beter zijn als de Verenigde Staten een Iraanse provocatie zouden kunnen aanvoeren als rechtvaardiging voor de luchtaanvallen voordat ze worden uitgevoerd. Het is duidelijk dat hoe schandelijker, hoe dodelijker en minder uitgelokt de Iraanse actie, des te beter het voor de Zionisten/nazi Fascistische Verenigde Staten zou zijn. Natuurlijk zou het voor de Verenigde Staten heel moeilijk zijn om Iran in zo’n provocatie te duwen zonder dat de rest van de wereld dit spel erkent, wat het dan zou ondermijnen. – Brookings Institution, “Welk pad naar Perzië?” 2009 (pdf Engels)

Voor de tweede keer sinds de zionisten/nazi fascistische Verenigde Staten zich eenzijdig hebben teruggetrokken uit de zogenaamde Iran Nuclear Deal, hebben westerse berichten over “vermoedelijke aanvallen” op olietankers in de buurt van de Straat van Hormuz geprobeerd Iran te betrekken bij de zaak.

De door zionisten gecontroleerde London Guardian in een artikel met de titel, “Two oil tankers struck in suspected attacks in Gulf of Oman,” zou beweren:

Twee olietankers zijn geraakt in vermoedelijke aanvallen in de Golf van Oman en de bemanningen zijn geëvacueerd, een maand na een soortgelijk incident waarbij vier tankers in de regio werden getroffen.

Het artikel beweerde ook:

De spanningen in de Golf van Teheran staan al weken dicht bij het kookpunt omdat de zionisten/nazi fascistische VS “maximale economische druk” op Teheran uitoefent in een poging om Teheran te dwingen de besprekingen over de nucleaire overeenkomst van 2015, die de zionisten/nazi fascistische VS vorig jaar heeft stopgezet, te heropenen.

Iran heeft herhaaldelijk gezegd dat het geen kennis heeft van de incidenten en heeft geen surrogaatkrachten geïnstrueerd om de scheepvaart in de Golf of Saoedische olie-installaties aan te vallen.

The Guardian zou toegeven dat “onderzoeken” naar de eerdere vermeende aanvallen die in mei door de VAE zijn uitgevoerd, hebben uitgewezen dat er “geavanceerde mijnen” zijn gebruikt, maar dat ze Iran niet als dader hebben aangeklaagd.

Het artikel zou opmerken dat ultra zionist John Bolton, adviseur van de Amerikaanse nationale veiligheid, zonder bewijs, zou beweren dat Iran “vrijwel zeker betrokken was”.(Een herhaling van de valse vlag in de Bay of Pigs, 9/11, Lusitania, MH17 ??)

Allemaal te gemakkelijk.

Dit nieuws van “aangevallen” olietankers in de buurt van de Straat van Hormuz, die door de VS aan Iran worden verweten – komt maar al te gemakkelijk op de hielen van extra stappen die nazi fascistische politbureau Washington heeft genomen om de Iraanse economie onder druk te zetten en de Iraanse regering verder te ondermijnen.

De zionisten/nazi fascistische VS hebben onlangs een einde gemaakt aan de ontheffingen voor landen die Iraanse olie kopen. Landen als Japan, Zuid-Korea, Turkije, China en India krijgen nu te maken met zionisten/nazi fascistische Amerikaanse sancties als ze doorgaan met het importeren van Iraanse olie.

Toevallig vervoerde een van de schepen die deze week “aangevallen” werd, “Japan-gerelateerde vracht”, zo zou de Guardian melden.

Ook geschikt was de recente benoeming van de zionisten/nazi fascistische V.S. van het Islamitische Revolutionaire Korps van de Wacht van Iran (IRGC) vlak voor deze reeks provocaties die aan Iran worden toegeschreven.

Het door zionisten gecontroleerde AP in een artikel van mei 2019 met de titel: “President Trump Warns Iran Over ‘Sabotaged’ Oil Tankers in Gulf,” zou beweren:

Vier olietankers die in het Midden-Oosten werden verankerd werden beschadigd door wat de ambtenaren van de Golf beschreven als sabotage, hoewel de satellietbeelden die door Associated Press op Dinsdag werden verkregen geen belangrijke zichtbare schade aan de schepen toonden.

Twee schepen waren naar verluidt Saudi, een Emiraten, en een Noors. Het artikel eiste ook:

Een ambtenaar van de zionisten/nazi fascistische V.S. in Washington, zonder enig bewijsmateriaal aan te bieden, vertelde AP dat de aanvankelijke beoordeling van een Amerikaans militair team wees op explosieven die Iran of een van de Iraanse bondgenoten heeft geplaatst die worden gebruikt om gaten in de schepen te blazen.

En dat:

De zionisten/nazi fascistische VS hadden de schepen al gewaarschuwd dat “Iran of zijn gevolmachtigden” het zee verkeer in de regio als doelwit zouden kunnen nemen. Amerika zet een vliegdekschip en B-52 bommenwerpers in voor de Perzische Golf om zich te verzetten tegen vermeende, nog steeds niet gespecificeerde bedreigingen uit Teheran.

Dit recentere incident zal waarschijnlijk verder worden uitgebuit door de zionisten/nazi fascistische VS om zijn strijdkrachten in de regio op te bouwen, druk op Iran uit te oefenen en de hele wereld – in OPDRACHT VAN ZIONISTEN Staat Israël – dichter bij de oorlog met Iran te brengen.

De zionisten/nazi fascistische VS heeft zijn troepen al in het hele Midden-Oosten bijeengebracht om te helpen bij de lopende volmachtenoorlogen tegen Iran en zijn bondgenoten en om zich voor te bereiden op de conventionele oorlog met Teheran zelf.

Dit alles komt neer op een hernieuwde impuls in de richting van een directer conflict tussen de zionisten/nazi fascistische Verenigde Staten en Iran na jaren van volmachtsoorlog in Syrië, waarbij de door politbureau Washington gesteunde troepen beslissend hebben verloren.

Het is ook een voortzetting van het al lang bestaande buitenlandse beleid van de zionisten/nazi fascistische VS met betrekking tot Iran dat meer dan tien jaar geleden in gang is gezet en sindsdien door elk van de respectieve presidentschappen zionistische trekpoppen is uitgevoerd.

De langlopende plannen van politbureau Washington

Voortzetting van de sancties en afschaffing van de ontheffingen maken deel uit van de eenzijdige terugtrekking van zionisten/nazi fascisten politbureau Washington uit het Gezamenlijk alomvattend Actieplan (JCPOA) of de “Iran Nuclear Deal”. De overeenkomst werd in 2015 ondertekend en de VS trok zich in 2018 terug.

Hoewel het besluit wordt afgeschilderd als een politiek verschil tussen de voormalige Amerikaanse president zionisten trekpop Barry Soetoro aka Barack Obama en de huidige Amerikaanse president zionisten trekpop Donald Trump – in werkelijkheid – werd het voorstel voor het plan, de ondertekening en de terugtrekking van het plan door de zionisten/nazi fascistische VS al in 2009 in detail gepland als een manier om de lang gezochte oorlog met Iran te rechtvaardigen.

In hun artikel uit 2009, “Which Path to Persia?”: Options for a New American Strategy Toward Iran” (PDF/Eng.), de door de corporate-financier gefinancierde Brookings Institution zou eerst de complicaties van de door de zionisten/nazi fascisten VS geleide militaire agressie tegen Iran toegeven (nadruk toegevoegd):

…elke militaire operatie tegen Iran zal waarschijnlijk zeer impopulair zijn over de hele wereld en de juiste internationale context vereisen – zowel om de logistieke steun te verzekeren die de operatie nodig zou hebben als om de klap van de operatie te minimaliseren.

De krant beschrijft vervolgens hoe de zionisten/nazi fascistische VS aan de wereld zouden kunnen verschijnen als vredestichter en hoe Iran’s verraad van een “zeer goede deal” als voorwendsel voor een verder aarzelende militaire reactie van de zionisten/nazi fascisten VS zou kunnen worden afgeschilderd (cursivering toegevoegd):

De beste manier om internationale tegenstanders te minimaliseren en de steun te maximaliseren (echter, met tegenzin of heimelijkheid) is om alleen toe te slaan wanneer er een wijdverbreide overtuiging is dat de Iraniërs een prachtig aanbod hebben gekregen, maar dat vervolgens is afgewezen – een zo goed dat alleen een regime dat vastbesloten is om kernwapens te verwerven en ze om de verkeerde redenen te verwerven, het zou afwijzen. Onder die omstandigheden zouden de zionisten/nazi fascisten Verenigde Staten (of zionisten staat Israël) hun operaties kunnen afschilderen alsof ze in verdriet zijn genomen, niet uit woede, en sommigen in de internationale gemeenschap zouden in ieder geval concluderen dat de Iraniërs het “op zich hebben genomen” door een zeer goede deal te weigeren.

En vanaf 2009 is dit precies wat de zionisten/nazi fascistische Verenigde Staten van plan zijn te bereiken.

Eerst met de ondertekening door president zionisten trekpop Soetoro aka Obama van de Iran Nuclear Deal 2015, tot en met de pogingen van president zionisten trekpop Trump om erop terug te komen op basis van gefabriceerde claims, slaagde Iran er niet in het akkoord na te komen.

In het beleidsdocument van 2009 werd ook het “goading” het aanzetten/aansporen) van Iran in oorlog besproken, waarbij de nadruk werd gelegd op het “goading” provoceren van Iran (onderstreping toegevoegd):

Met provocatie zouden de internationale diplomatieke en binnenlandse politieke vereisten van een invasie [van Iran] worden verzacht, en hoe schandelijker de Iraanse provocatie (en hoe minder de zionisten/nazi fascistische Verenigde Staten worden gezien als een soort van ”goading” Iran), hoe minder deze uitdagingen zouden worden verminderd. Zonder een voldoende afschuwelijke provocatie zou het ontmoedigend zijn om aan deze eisen te voldoen.

Onbesproken, maar ook een voor de hand liggende methode om het doel van zionisten/nazi fascistische Washington om de oorlog met Iran uit te lokken te bereiken, zou zijn dat de VS eenvoudigweg zelf een “Iraanse provocatie” organiseert.

Zoals de zionisten/nazi fascistische VS hadden gedaan in Vietnam na het incident in de Golf van Tonkin, of de zionisten/nazi fascistische VS verzinsels over “massavernietigingswapens” die politbureau Washington beweerde dat Irak in zijn bezit had, heeft de zionisten/nazi fascistische VS sinds haar oprichting een duidelijke staat van dienst van dienst van het provoceren van niet alleen provocaties, maar ook van het ensceneren van deze provocaties zelf. Het document van Brookings laat zelfs aan de onwaarschijnlijkheid van Iran toe dat het in de val van Washington valt, treurend (toegevoegde nadruk):

…het is zeker het geval dat als nazi/fascisten politbureau Washington zo’n provocatie nastreeft, het acties zou kunnen ondernemen die het waarschijnlijker zouden kunnen maken dat Teheran dit zou doen (hoewel het te duidelijk zijn hierover de provocatie teniet zou kunnen doen). Aangezien het echter aan Iran is om de provocerende stap te zetten, waar Iran in het verleden de meeste keren voor heeft geaarzeld, zouden de Verenigde Staten nooit zeker weten wanneer het de vereiste Iraanse provocatie zou krijgen. Het zou zelfs helemaal nooit kunnen gebeuren.

De vermeende sabotage van olietankers voor de kust van de VAE in mei en nu bijkomende “aanvallen” deze maand zouden het begin kunnen zijn van een reeks geënsceneerde provocaties die als hefboom moeten dienen voor de recente vermelding van de IRGC als “terroristische organisatie”, in combinatie met een verhoogde economische druk als gevolg van de sancties van de zionisten/nazi fascistische VS die opnieuw in gang zijn gezet na de terugtrekking van de VS uit de overeenkomst met Iran.

Synergiën in de richting van de oorlog

De zionisten/nazi fascistische VS heeft al in mei geprobeerd om de beschuldigingen van “Iraanse sabotage” als hefboom te gebruiken om zijn zaak tegen Iran verder uit te bouwen. Nazi fascisten politbureau Washington hoopt dat ofwel oorlog – of op zijn minst de dreigende oorlogsdreiging – in combinatie met verlammende economische sancties, en voortdurende steun voor politieke en gewapende opruiing binnen Iran zelf de synergiën zullen creëren die nodig zijn om de politieke orde van Iran te verdelen en te vernietigen.

In een bredere regionale context hebben de Verenigde Zionistische/Nazi Fascistische Staten politieke verliezen geleden, met name in Irak, waar de Iraanse invloed is toegenomen. Op militair gebied zijn de door de zionisten/nazi fascistische VS/Europese Nazi Fascisten Unie gesteunde volmachten in Syrië verslagen, waarbij Iran en Rusland daar permanente en belangrijke voet aan de grond hebben gekregen.

Ondanks de tegenslagen hangt het succes van de plannen van politbureau Washington tegen Teheran nog steeds voornamelijk af van het vermogen van zionisten/nazi fascistische Amerika/Europese Nazi Fascisten Unie om politieke en economische stimulansen te bieden, gekoppeld aan een even effectieve dreiging tegen vriend en vijand – om Iran te isoleren.

Hoe waarschijnlijk het is dat dit zal lukken, blijft twijfelachtig – tientallen jaren van Amerikaanse sancties, heimelijke en openlijke agressie, evenals oorlogen bij volmachten hebben Iran nu veerkrachtig en met meer invloed in de hele regio dan ooit gemaakt. Toch mag het vermogen van ZIONISTEN/NAZI FASCISTEN in Washington in samen werking met politbureau Brussel om regionale vernietiging te zaaien of Iran te verdelen en te vernietigen niet worden onderschat.

De opzettelijke oprichting van – en vervolgens terugtrekking uit de Iraanse deal, de aanhoudende militaire aanwezigheid van de zionisten/nazi fascistische VS/EU in het Midden-Oosten en de sancties tegen Iran wijzen er allemaal op dat de Amerikaanse beleidsmakers zich blijven inzetten om Iran te isoleren en te ondermijnen. Het zal dit blijven doen totdat zijn geopolitieke doelstellingen in opdracht van de zionisten zijn bereikt, of totdat een nieuwe internationale orde de voorwaarden schept in het Midden-Oosten en in de gehele wereldeconomie die een verandering van het zionisten/nazi fascistische Amerikaanse regime tegen Iran onmogelijk maken.

Lees ook: Verenigde nazi’s agenda
Wereldoorlog 3 voor 2020

vergeet niet …

Alle soorten van de zionistisch Joodse geïnspireerde immoraliteit is verspreid en verspreidt zich als een agressief uitzaaiend kankergezwel.

De Palestijnen, wier land voortdurend door de zionisten -Joden- wordt gearchiveerd, staan op het punt volledig uitverkocht te zijn door de Saoedisch-VS/EU/Israëlische coalitie.

En Jemenitische kinderen, van wie het voedsel dat naar de Jemenitische haven wordt verscheept, wordt geblokkeerd door dezelfde coalitie, zijn gemakkelijk te ‘stoppen’ met dat ‘kwade’ volk dat Iran heet.

Waarom is het kwaadaardig? Het enige ‘kwaad’ is dat het zich verzet, veroordeelt en vecht tegen de zionistische zoektocht om het Midden-Oosten over te nemen.
Dat is een goede zaak!

De ILLEGALE joodse zionisten staat Israël op afstand houden is een geschenk voor ons allen.

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Europese Unie, False Flag, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.