De al te gewenste “Tankeraanvallen” als zionisten/nazi fascistische VS/EU oorlog met Iran moet voeren in opdracht van zionisten staat Israël.

De al te gewenste “Tankeraanvallen” als zionisten/nazi fascistische VS/EU oorlog met Iran moet voeren in opdracht van zionisten staat Israël.

…zou het veel beter zijn als de Verenigde Staten een Iraanse provocatie zouden kunnen aanvoeren als rechtvaardiging voor de luchtaanvallen voordat ze worden uitgevoerd. Het is duidelijk dat hoe schandelijker, hoe dodelijker en minder uitgelokt de Iraanse actie, des te beter het voor de Zionisten/nazi Fascistische Verenigde Staten zou zijn. Natuurlijk zou het voor de Verenigde Staten heel moeilijk zijn om Iran in zo’n provocatie te duwen zonder dat de rest van de wereld dit spel erkent, wat het dan zou ondermijnen. – Brookings Institution, “Welk pad naar Perzië?” 2009 (pdf Engels)

Voor de tweede keer sinds de zionisten/nazi fascistische Verenigde Staten zich eenzijdig hebben teruggetrokken uit de zogenaamde Iran Nuclear Deal, hebben westerse berichten over “vermoedelijke aanvallen” op olietankers in de buurt van de Straat van Hormuz geprobeerd Iran te betrekken bij de zaak.

De door zionisten gecontroleerde London Guardian in een artikel met de titel, “Two oil tankers struck in suspected attacks in Gulf of Oman,” zou beweren:

Twee olietankers zijn geraakt in vermoedelijke aanvallen in de Golf van Oman en de bemanningen zijn geëvacueerd, een maand na een soortgelijk incident waarbij vier tankers in de regio werden getroffen.

Het artikel beweerde ook:

De spanningen in de Golf van Teheran staan al weken dicht bij het kookpunt omdat de zionisten/nazi fascistische VS “maximale economische druk” op Teheran uitoefent in een poging om Teheran te dwingen de besprekingen over de nucleaire overeenkomst van 2015, die de zionisten/nazi fascistische VS vorig jaar heeft stopgezet, te heropenen.

Iran heeft herhaaldelijk gezegd dat het geen kennis heeft van de incidenten en heeft geen surrogaatkrachten geïnstrueerd om de scheepvaart in de Golf of Saoedische olie-installaties aan te vallen.

The Guardian zou toegeven dat “onderzoeken” naar de eerdere vermeende aanvallen die in mei door de VAE zijn uitgevoerd, hebben uitgewezen dat er “geavanceerde mijnen” zijn gebruikt, maar dat ze Iran niet als dader hebben aangeklaagd.

Het artikel zou opmerken dat ultra zionist John Bolton, adviseur van de Amerikaanse nationale veiligheid, zonder bewijs, zou beweren dat Iran “vrijwel zeker betrokken was”.(Een herhaling van de valse vlag in de Bay of Pigs, 9/11, Lusitania, MH17 ??)

Allemaal te gemakkelijk.

Dit nieuws van “aangevallen” olietankers in de buurt van de Straat van Hormuz, die door de VS aan Iran worden verweten – komt maar al te gemakkelijk op de hielen van extra stappen die nazi fascistische politbureau Washington heeft genomen om de Iraanse economie onder druk te zetten en de Iraanse regering verder te ondermijnen.

De zionisten/nazi fascistische VS hebben onlangs een einde gemaakt aan de ontheffingen voor landen die Iraanse olie kopen. Landen als Japan, Zuid-Korea, Turkije, China en India krijgen nu te maken met zionisten/nazi fascistische Amerikaanse sancties als ze doorgaan met het importeren van Iraanse olie.

Toevallig vervoerde een van de schepen die deze week “aangevallen” werd, “Japan-gerelateerde vracht”, zo zou de Guardian melden.

Ook geschikt was de recente benoeming van de zionisten/nazi fascistische V.S. van het Islamitische Revolutionaire Korps van de Wacht van Iran (IRGC) vlak voor deze reeks provocaties die aan Iran worden toegeschreven.

Het door zionisten gecontroleerde AP in een artikel van mei 2019 met de titel: “President Trump Warns Iran Over ‘Sabotaged’ Oil Tankers in Gulf,” zou beweren:

Vier olietankers die in het Midden-Oosten werden verankerd werden beschadigd door wat de ambtenaren van de Golf beschreven als sabotage, hoewel de satellietbeelden die door Associated Press op Dinsdag werden verkregen geen belangrijke zichtbare schade aan de schepen toonden.

Twee schepen waren naar verluidt Saudi, een Emiraten, en een Noors. Het artikel eiste ook:

Een ambtenaar van de zionisten/nazi fascistische V.S. in Washington, zonder enig bewijsmateriaal aan te bieden, vertelde AP dat de aanvankelijke beoordeling van een Amerikaans militair team wees op explosieven die Iran of een van de Iraanse bondgenoten heeft geplaatst die worden gebruikt om gaten in de schepen te blazen.

En dat:

De zionisten/nazi fascistische VS hadden de schepen al gewaarschuwd dat “Iran of zijn gevolmachtigden” het zee verkeer in de regio als doelwit zouden kunnen nemen. Amerika zet een vliegdekschip en B-52 bommenwerpers in voor de Perzische Golf om zich te verzetten tegen vermeende, nog steeds niet gespecificeerde bedreigingen uit Teheran.

Dit recentere incident zal waarschijnlijk verder worden uitgebuit door de zionisten/nazi fascistische VS om zijn strijdkrachten in de regio op te bouwen, druk op Iran uit te oefenen en de hele wereld – in OPDRACHT VAN ZIONISTEN Staat Israël – dichter bij de oorlog met Iran te brengen.

De zionisten/nazi fascistische VS heeft zijn troepen al in het hele Midden-Oosten bijeengebracht om te helpen bij de lopende volmachtenoorlogen tegen Iran en zijn bondgenoten en om zich voor te bereiden op de conventionele oorlog met Teheran zelf.

Dit alles komt neer op een hernieuwde impuls in de richting van een directer conflict tussen de zionisten/nazi fascistische Verenigde Staten en Iran na jaren van volmachtsoorlog in Syrië, waarbij de door politbureau Washington gesteunde troepen beslissend hebben verloren.

Het is ook een voortzetting van het al lang bestaande buitenlandse beleid van de zionisten/nazi fascistische VS met betrekking tot Iran dat meer dan tien jaar geleden in gang is gezet en sindsdien door elk van de respectieve presidentschappen zionistische trekpoppen is uitgevoerd.

De langlopende plannen van politbureau Washington

Voortzetting van de sancties en afschaffing van de ontheffingen maken deel uit van de eenzijdige terugtrekking van zionisten/nazi fascisten politbureau Washington uit het Gezamenlijk alomvattend Actieplan (JCPOA) of de “Iran Nuclear Deal”. De overeenkomst werd in 2015 ondertekend en de VS trok zich in 2018 terug.

Hoewel het besluit wordt afgeschilderd als een politiek verschil tussen de voormalige Amerikaanse president zionisten trekpop Barry Soetoro aka Barack Obama en de huidige Amerikaanse president zionisten trekpop Donald Trump – in werkelijkheid – werd het voorstel voor het plan, de ondertekening en de terugtrekking van het plan door de zionisten/nazi fascistische VS al in 2009 in detail gepland als een manier om de lang gezochte oorlog met Iran te rechtvaardigen.

In hun artikel uit 2009, “Which Path to Persia?”: Options for a New American Strategy Toward Iran” (PDF/Eng.), de door de corporate-financier gefinancierde Brookings Institution zou eerst de complicaties van de door de zionisten/nazi fascisten VS geleide militaire agressie tegen Iran toegeven (nadruk toegevoegd):

…elke militaire operatie tegen Iran zal waarschijnlijk zeer impopulair zijn over de hele wereld en de juiste internationale context vereisen – zowel om de logistieke steun te verzekeren die de operatie nodig zou hebben als om de klap van de operatie te minimaliseren.

De krant beschrijft vervolgens hoe de zionisten/nazi fascistische VS aan de wereld zouden kunnen verschijnen als vredestichter en hoe Iran’s verraad van een “zeer goede deal” als voorwendsel voor een verder aarzelende militaire reactie van de zionisten/nazi fascisten VS zou kunnen worden afgeschilderd (cursivering toegevoegd):

De beste manier om internationale tegenstanders te minimaliseren en de steun te maximaliseren (echter, met tegenzin of heimelijkheid) is om alleen toe te slaan wanneer er een wijdverbreide overtuiging is dat de Iraniërs een prachtig aanbod hebben gekregen, maar dat vervolgens is afgewezen – een zo goed dat alleen een regime dat vastbesloten is om kernwapens te verwerven en ze om de verkeerde redenen te verwerven, het zou afwijzen. Onder die omstandigheden zouden de zionisten/nazi fascisten Verenigde Staten (of zionisten staat Israël) hun operaties kunnen afschilderen alsof ze in verdriet zijn genomen, niet uit woede, en sommigen in de internationale gemeenschap zouden in ieder geval concluderen dat de Iraniërs het “op zich hebben genomen” door een zeer goede deal te weigeren.

En vanaf 2009 is dit precies wat de zionisten/nazi fascistische Verenigde Staten van plan zijn te bereiken.

Eerst met de ondertekening door president zionisten trekpop Soetoro aka Obama van de Iran Nuclear Deal 2015, tot en met de pogingen van president zionisten trekpop Trump om erop terug te komen op basis van gefabriceerde claims, slaagde Iran er niet in het akkoord na te komen.

In het beleidsdocument van 2009 werd ook het “goading” het aanzetten/aansporen) van Iran in oorlog besproken, waarbij de nadruk werd gelegd op het “goading” provoceren van Iran (onderstreping toegevoegd):

Met provocatie zouden de internationale diplomatieke en binnenlandse politieke vereisten van een invasie [van Iran] worden verzacht, en hoe schandelijker de Iraanse provocatie (en hoe minder de zionisten/nazi fascistische Verenigde Staten worden gezien als een soort van ”goading” Iran), hoe minder deze uitdagingen zouden worden verminderd. Zonder een voldoende afschuwelijke provocatie zou het ontmoedigend zijn om aan deze eisen te voldoen.

Onbesproken, maar ook een voor de hand liggende methode om het doel van zionisten/nazi fascistische Washington om de oorlog met Iran uit te lokken te bereiken, zou zijn dat de VS eenvoudigweg zelf een “Iraanse provocatie” organiseert.

Zoals de zionisten/nazi fascistische VS hadden gedaan in Vietnam na het incident in de Golf van Tonkin, of de zionisten/nazi fascistische VS verzinsels over “massavernietigingswapens” die politbureau Washington beweerde dat Irak in zijn bezit had, heeft de zionisten/nazi fascistische VS sinds haar oprichting een duidelijke staat van dienst van dienst van het provoceren van niet alleen provocaties, maar ook van het ensceneren van deze provocaties zelf. Het document van Brookings laat zelfs aan de onwaarschijnlijkheid van Iran toe dat het in de val van Washington valt, treurend (toegevoegde nadruk):

…het is zeker het geval dat als nazi/fascisten politbureau Washington zo’n provocatie nastreeft, het acties zou kunnen ondernemen die het waarschijnlijker zouden kunnen maken dat Teheran dit zou doen (hoewel het te duidelijk zijn hierover de provocatie teniet zou kunnen doen). Aangezien het echter aan Iran is om de provocerende stap te zetten, waar Iran in het verleden de meeste keren voor heeft geaarzeld, zouden de Verenigde Staten nooit zeker weten wanneer het de vereiste Iraanse provocatie zou krijgen. Het zou zelfs helemaal nooit kunnen gebeuren.

De vermeende sabotage van olietankers voor de kust van de VAE in mei en nu bijkomende “aanvallen” deze maand zouden het begin kunnen zijn van een reeks geënsceneerde provocaties die als hefboom moeten dienen voor de recente vermelding van de IRGC als “terroristische organisatie”, in combinatie met een verhoogde economische druk als gevolg van de sancties van de zionisten/nazi fascistische VS die opnieuw in gang zijn gezet na de terugtrekking van de VS uit de overeenkomst met Iran.

Synergiën in de richting van de oorlog

De zionisten/nazi fascistische VS heeft al in mei geprobeerd om de beschuldigingen van “Iraanse sabotage” als hefboom te gebruiken om zijn zaak tegen Iran verder uit te bouwen. Nazi fascisten politbureau Washington hoopt dat ofwel oorlog – of op zijn minst de dreigende oorlogsdreiging – in combinatie met verlammende economische sancties, en voortdurende steun voor politieke en gewapende opruiing binnen Iran zelf de synergiën zullen creëren die nodig zijn om de politieke orde van Iran te verdelen en te vernietigen.

In een bredere regionale context hebben de Verenigde Zionistische/Nazi Fascistische Staten politieke verliezen geleden, met name in Irak, waar de Iraanse invloed is toegenomen. Op militair gebied zijn de door de zionisten/nazi fascistische VS/Europese Nazi Fascisten Unie gesteunde volmachten in Syrië verslagen, waarbij Iran en Rusland daar permanente en belangrijke voet aan de grond hebben gekregen.

Ondanks de tegenslagen hangt het succes van de plannen van politbureau Washington tegen Teheran nog steeds voornamelijk af van het vermogen van zionisten/nazi fascistische Amerika/Europese Nazi Fascisten Unie om politieke en economische stimulansen te bieden, gekoppeld aan een even effectieve dreiging tegen vriend en vijand – om Iran te isoleren.

Hoe waarschijnlijk het is dat dit zal lukken, blijft twijfelachtig – tientallen jaren van Amerikaanse sancties, heimelijke en openlijke agressie, evenals oorlogen bij volmachten hebben Iran nu veerkrachtig en met meer invloed in de hele regio dan ooit gemaakt. Toch mag het vermogen van ZIONISTEN/NAZI FASCISTEN in Washington in samen werking met politbureau Brussel om regionale vernietiging te zaaien of Iran te verdelen en te vernietigen niet worden onderschat.

De opzettelijke oprichting van – en vervolgens terugtrekking uit de Iraanse deal, de aanhoudende militaire aanwezigheid van de zionisten/nazi fascistische VS/EU in het Midden-Oosten en de sancties tegen Iran wijzen er allemaal op dat de Amerikaanse beleidsmakers zich blijven inzetten om Iran te isoleren en te ondermijnen. Het zal dit blijven doen totdat zijn geopolitieke doelstellingen in opdracht van de zionisten zijn bereikt, of totdat een nieuwe internationale orde de voorwaarden schept in het Midden-Oosten en in de gehele wereldeconomie die een verandering van het zionisten/nazi fascistische Amerikaanse regime tegen Iran onmogelijk maken.

Lees ook: Verenigde nazi’s agenda
Wereldoorlog 3 voor 2020

vergeet niet …

Alle soorten van de zionistisch Joodse geïnspireerde immoraliteit is verspreid en verspreidt zich als een agressief uitzaaiend kankergezwel.

De Palestijnen, wier land voortdurend door de zionisten -Joden- wordt gearchiveerd, staan op het punt volledig uitverkocht te zijn door de Saoedisch-VS/EU/Israëlische coalitie.

En Jemenitische kinderen, van wie het voedsel dat naar de Jemenitische haven wordt verscheept, wordt geblokkeerd door dezelfde coalitie, zijn gemakkelijk te ‘stoppen’ met dat ‘kwade’ volk dat Iran heet.

Waarom is het kwaadaardig? Het enige ‘kwaad’ is dat het zich verzet, veroordeelt en vecht tegen de zionistische zoektocht om het Midden-Oosten over te nemen.
Dat is een goede zaak!

De ILLEGALE joodse zionisten staat Israël op afstand houden is een geschenk voor ons allen.

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Europese Unie, False Flag, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3, Zionisten | Een reactie plaatsen

Bezet Europa heeft geen andere vrijheid dan te kiezen voor ‘Vrijheidsgas’.

Bezet Europa heeft geen andere vrijheid dan te kiezen voor ‘Vrijheidsgas’.

Het Amerikaanse ministerie van Energie (DOE) heeft onlangs de naam van de Amerikaanse uitvoer van vloeibaar aardgas (LNG) veranderd in “vrijheidsgas”. Maar vrijheid voor wie?

Voor Europa dat al een goedkope en betrouwbare bron van aardgas heeft, maar onder dreiging van sancties gedwongen wordt over te schakelen op duurder Amerikaans gas? Zeker niet.

Of vrijheid voor Rusland, dat Europa van veel aardgas voorziet, om open en eerlijk met de Verenigde Staten te concurreren? Zeker niet.

Of is het vrij van concurrentie voor de VS? Ja, inderdaad.

Het is vaak tegenstrijdig dat het een voorbode is van verschillende hoofdstukken van het zionistisch/Amerikaanse onrecht in eigen land (onder de draconische “Patriot Act” bijvoorbeeld) en in het buitenland, zoals tijdens de illegale invasie en bezetting van Irak onder de dubieuze naam “Operatie Irakese Vrijheid”.

Niet volgens The Onion

Zo in diskrediet gebracht zijn de campagnes van de VS die in naam van de “vrijheid” zijn gedoopt, dat weinigen nauwelijks geloofden dat de VS de export van aardgas serieus “vrijheidsgas” noemde. Het is echter geen krantenkop die uit de pagina’s van de satirische krant ”The Onion” is gescheurd, maar eerder uit het Amerikaanse DOE zelf.

In een artikel op de officiële website van het DOE, getiteld “Department of Energy Authorizes Additional LNG Exports from Freeport LNG“, stelt het DOE (nadruk toegevoegd):

“Het vergroten van de exportcapaciteit van het Freeport LNG-project is van cruciaal belang voor de verspreiding van vrijheidsgas over de hele wereld door de bondgenoten van Amerika een diverse en betaalbare bron van schone energie te geven. Verder betekent meer export van Amerikaans LNG naar de wereld meer Amerikaanse banen en meer binnenlandse economische groei en schonere lucht hier thuis en wereldwijd”, zegt de V.S. onder Secretary of Energy Mark W. Menezes, die de goedkeuring bij de Clean Energy Ministerial in Vancouver, Canada, benadrukte. “De aankondiging van vandaag bevordert zonder twijfel de verplichting van dit Beleid en het bevorderen van energieveiligheid en diversiteit wereldwijd”.

Afgezien van de bijna komische verwijzing naar “vrijheidsgas”, is er nog iets anders onthullend over de eisen van de DOE’s van “het geven van Amerika’s bondgenoten een diverse en betaalbare bron van schone energie”.

Dit is een directe verwijzing naar de corrupte vazallen staten in Europa en de huidige Europese import van Russisch gas. Russisch gas, dat via pijpleidingen naar Europa wordt geleverd, zal altijd goedkoper zijn dan Amerikaans vloeibaar aardgas dat over zee naar Europa wordt vervoerd. Dat wil zeggen, tenzij de zionistische VS, door de dreiging van sancties, niet alleen tegen Rusland, maar ook tegen de eigen bondgenoten van politbureau Washington in Europa, deze kosten kunnen verhogen tot boven de prijs van de Amerikaanse export.

Artikelen zoals de “U.S. Senaat van het buitenlands beleid dreigt met sancties over de Russische pijpleiding,” maken duidelijk hoe ver de zionisten/nazi fascistische VS al gaat  in de richting van het verder uitvoeren van haar al 75 jaar durende gijzeling.

Het artikel beweert:

In de laatste opleving van de trans-Atlantische spanningen zouden Europese schepen die betrokken zijn bij de aanleg van een controversiële gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland onder een nieuw tweeledig wetsvoorstel van de zionisten/nazi fascistische VS kunnen vallen dat maandag al in de Amerikaanse Senaat zal worden ingevoerd.

Foreign Policy’s (FP) beweert ook:

De regering van Trump heeft Duitsland berispt voor het vooruitgaan met het project, naast een vloot van recente kwesties die de transatlantische betrekkingen naast Iran, klimaatverandering, en handel onder druk zetten. In Juli vorig jaar, beschuldigde President zionisten trekpop Donald Trump Berlijn ervan dat het wordt ”gevangen” gehouden door Rusland, toe te schrijven aan zijn afhankelijkheid van Moskou voor energie, een last die door Duitse ambtenaren scherp is verworpen.

Aldus, wordt Duitsland niet alleen ,,berispt” voor het nemen van zijn eigen besluiten betreffende Duitse economische en buitenlandse politiek, wordt het bedreigd met de sancties van de zionisten/nazi fascistische V.S. voor het niet naleven van de zionisten/nazi fascistische V.S. dicteert. Het noemen van LNG dat de VS landen zoals Duitsland zou willen dwingen om tegen hun wil “vrijheidsgas” te kopen is een opzettelijke belediging die nog eens bovenop de economische schade komt die Washington al probeert toe te brengen.

“Vrijheidsgas” een rookgordijn voor nazi/fascistische dictatuur

Eind vorig jaar heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden resolutie 1035 aangenomen – “waarin verzet wordt aangetekend tegen de voltooiing van Nord Stream II“.

Trump: corrupte zionisten trekpop tot het einde.

Door deze resolutie aan te nemen, dachten de zionisten/nazi fascistische Verenigde Staten aan heel Europa te dicteren met wie ze wel en niet zaken konden doen. En hoewel de resolutie niet bindend was, zinspeelde ze op sancties die nu al in gang worden gezet.

Het was duidelijk dat de resolutie met betrekking tot “Europese energiezekerheid door diversificatie van de voorziening” eenvoudigweg betekende dat zionisten/nazi fascisten politbureau Washington Europa zou willen dwingen om Amerikaans gas boven Russisch gas te kopen.

 

Het idee dat Washington resoluties aanneemt die in de eerste plaats gericht zijn op “Europese energiezekerheid” is een volledige frontale aanval op de Europese soevereiniteit en “vrijheid”. Nu de bedoelingen van de resolutie worden omgezet in beleid – met inbegrip van sancties tegen Europese bedrijven – is het ook een economische aanval op Europa geworden.

Erger nog is het feit dat de zionisten/nazi fascistische VS, om de Amerikaanse gasexport concurrerend te maken, hun toevlucht moeten nemen tot meer dan alleen sancties. Zij moeten zich ook inzetten voor talrijke conflicten (zoals nu valse vlag incidenten op olietankers) die de levering van Russisch gas belemmeren – zoals in Oekraïne, waar nu al vijf jaar lang illegale (door VS-EU gecreëerde)  gewapende conflicten woeden, waardoor pijpleidingen die Russisch gas naar Europa brengen, worden bedreigd.

De zionisten/nazi fascistische VS zien Rusland als een bedreiging voor de Europese veiligheid en stabiliteit – ondanks het feit dat Europa zelf vrijwillig en gezamenlijk de infrastructuur heeft ontwikkeld om Russisch gas naar Europa te brengen en gezamenlijk profiteert van deze invoer. De zionisten/nazi fascistische VS ziet zich dan ook genoodzaakt om kinderlijke trucs als “vrijheidsgas” als een rookgordijn te gebruiken voor het feit dat zionisten/nazi fascistische Washington – en niet Moskou – de grootste bedreiging vormt voor de Europese veiligheid, stabiliteit en zelfs welvaart.

De methoden van zionisten/nazi fascistische Washington om zich te richten op Russische koolwaterstoffen, of Chinese telecommunicatietechnologie, heeft aangetoond dat de zionisten/nazi fascistische VS een onbetrouwbare bondgenoot is, een onbetrouwbare zakenpartner, en niet de middelen heeft om te concurreren op een vrije en eerlijke wereldmarkt.

Haar tactiek van dwang over de concurrentie – indien succesvol – zal de wereld met inferieure alternatieven overlaten die tegen afgeperste prijzen aan de landen worden opgedrongen.

De wereld staat voor de keuze tussen “vrijheidsgas” en de feitelijke vrijheid om te beslissen wat ze koopt en van wie ze het koopt – een van de meest fundamentele vrijheden van allemaal en een vrijheid die zionisten/nazi fascistische Washington i.s.m. met Brussel de wereld wil ontzeggen.

Gaan we onszelf eindelijk bevrijden van meer dan 200 jaar knechtschap, oorlog en geweld??

Lees ook nazi’s in het witte huis

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Economie, Europese Unie, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3, Zionisten | Een reactie plaatsen

2. Blut und Boden (Bloed en bodem): De wortels van het zionistische racisme

2. Blut und Boden (Bloed en bodem): De wortels van het zionistische racisme

Het was het antisemitisme – alleen – dat het zionisme heeft voortgebracht. Herzl kon zijn beweging niet baseren op iets positief Joods. Hoewel hij de steun van de rabbijnen zocht, was hij persoonlijk niet vroom. Hij had geen speciale aandacht voor Palestina, het oude vaderland, maar wilde de Keniase Hooglanden graag accepteren, althans op tijdelijke basis. Hij had geen interesse in het Hebreeuws; hij zag zijn joodse staat als een taalkundig Zwitserland. Hij moest aan het ras denken, want het was in de lucht; de Teutoonse antisemieten spraken over de Joden als een ras, maar al snel liet hij de leer achterwege en gaf een paradoxale discussie met Israël Zangwill, een van zijn vroegste aanhangers, als voorbeeld voor zijn afwijzing. Hij portretteerde de Anglo-joodse schrijver als:

van het lang neuzige negertype, met wollig diepzwart haar … Hij houdt echter vast aan het raciale standpunt – iets wat ik niet kan accepteren, want ik hoef alleen maar naar hem en naar mezelf te kijken. Het enige wat ik zeg is: we zijn een historische eenheid, een natie met antropologische diversiteit. 1]

Onbezorgd over religie stelde hij zelfs voor dat een atheïst, de toen wereldberoemde schrijver, Max Nordau, hem zou opvolgen als president van de WZO. Ook hier was de discipel minder liberaal dan de meester. Nordau was getrouwd met een christen, en was bang dat zijn vrouw zich door de orthodoxen onder de gelederen zou laten afschrikken. 2] Hij was al getrouwd toen hij zich bekeerde tot het zionisme en, ondanks zijn eigen heidense vrouw, werd hij al snel een bevestigde joodse racist. Op 21 december 1903 gaf hij een interview aan Eduard Drumont’s hondsdolle antisemitische krant La Libre Parole, waarin hij zei dat het zionisme geen kwestie van religie was, maar uitsluitend van ras, en “er is niemand met wie ik het op dit punt meer eens ben dan de heer Drumont”. 3]

Hoewel slechts één nationale tak van de WZO (de Nederlandse Federatie in 1913) ooit de moeite heeft genomen om te proberen Joden die in gemengde huwelijken leefden formeel uit te sluiten, stierf het kosmopolitische zionisme in 1904 samen met Herzl een vroege dood. 4] De WZO als zodanig heeft zich nooit tegen een gemengd huwelijk hoeven te verzetten; degenen die erin geloofden, dachten zelden dat ze zich bij de duidelijk onsympathieke zionisten zouden aansluiten.

De beweging in Oost-Europa, haar massabasis, deelde de spontane volksreligieuze vooroordelen van de orthodoxe gemeenschappen om hen heen. Hoewel de oude Joden hadden gezien dat proselitisme en huwelijken met niet-Joden hun kracht hadden vergroot, zorgden de laatste druk van de katholieke kerk ervoor dat de rabbijnen de bekeerlingen begonnen te zien als een “lastige jeuk” en dat ze het proselitisme achterwege lieten. Door de eeuwen heen werd de zelfscheiding het kenmerk van de Joden. Na verloop van tijd kwamen de massa’s het gemengd huwelijk als verraad aan de orthodoxie beschouwen.

Hoewel in het Westen sommige Joden de religie veranderden en “hervormde” sekten vormden en anderen de God van hun voorvaderen in de steek lieten, was het verkeer in wezen weg van het Jodendom. Weinigen sloten zich aan bij de Joodse wereld door bekering of door het huwelijk. Hoewel het Westerse zionisme zich ontwikkelde in een meer seculiere sfeer dan dat van Oost-Europa, zag het merendeel van de leden van het zionisme het gemengde huwelijk nog steeds als een Jood die weg wordt geleid van de gemeenschap in plaats van dat het nieuwe toevoegingen aan de gemeenschap bracht.

De Duitse universitairen, die na de dood van Herzl de zionistische beweging overnamen, ontwikkelden de modernistische ideologie van het joodse separatisme. Zij waren sterk beïnvloed door hun pan-Germaanse medestudenten van de Wandervögel (zwervende vogels of vrije geesten) die voor 1914 de Duitse campussen domineerden. Deze chauvinisten verwierpen de Joden als niet van de Germaanse Blut; daarom konden ze nooit deel uitmaken van de Duitse Volk en waren ze volkomen vreemd aan de Germaanse Boden of grond.

Alle joodse studenten werden gedwongen om met deze begrippen, die hen omringen, te worstelen. Een aantal van hen verhuisde naar links en sloot zich aan bij de sociaal-democraten. Voor hen was dit gewoon meer burgerlijk nationalisme en moest dit als zodanig worden bestreden. De meesten bleven conventioneel Kaiser-treu, dappere nationalisten die volhielden dat ze door duizend jaar op de Duitse Boden tot “mozaïek Duitsers” waren gemaakt.

Maar een deel van de Joodse studenten adopteerde de zwerfdier-ideologie in haar geheel en vertaalde deze eenvoudigweg in zionistische terminologie. Zij waren het op een aantal belangrijke punten eens met de antisemieten: de Joden maakten geen deel uit van de Duitse Volk en natuurlijk mochten Joden en Duitsers zich niet seksueel mengen, niet om de traditionele religieuze redenen, maar omwille van hun eigen unieke Blut. Omdat ze niet van Germaanse Blut waren, moesten ze een eigen Boden hebben: Palestina.

Op het eerste gezicht lijkt het vreemd dat de joodse middenklasse studenten zo door het antisemitische denken worden beïnvloed, vooral omdat het socialisme, met zijn assimilatiegerichte houding ten opzichte van de joden, in de samenleving om hen heen veel steun kreeg. Het socialisme sprak echter in de eerste plaats de arbeiders aan, niet de middenklasse. In hun omgeving overheerste het chauvinisme; hoewel zij intellectueel hun verbondenheid met het Duitse volk afwezen, hebben zij zich in feite nooit van de Duitse kapitalistische klasse bevrijd en gedurende de Eerste Wereldoorlog hebben de Duitse zionisten hun eigen regering hartstochtelijk gesteund.

Hun völkisch zionisme was, ondanks al hun grootse intellectuele pretenties, slechts een imitatie van de Duitse nationalistische ideologie. Zo kon de jonge filosoof Martin Buber het zionisme tijdens de Eerste Wereldoorlog combineren met een vurig Duits patriottisme. In zijn boek Drei Reden ueber das Judentum uit 1911 sprak Buber over een jeugd die:

In deze onsterfelijkheid van de generaties een gemeenschap van bloed voelt, die hij voelt als de voorlopers van zijn ik, het doorzettingsvermogen ervan in het oneindige verleden. Daar komt bij de ontdekking, bevorderd door dit bewustzijn, dat bloed een diepgewortelde verzorgende kracht is in de individuele mens; dat de diepste lagen van ons wezen bepaald worden door bloed; dat ons innerlijk denken en onze wil erdoor gekleurd zijn. Nu vindt hij dat de wereld om hem heen de wereld van indrukken en invloeden is, terwijl bloed het rijk is van een stof die kan worden ingeprent en beïnvloed, een stof die alles absorbeert en assimileert in zijn eigen vorm, Wie, geconfronteerd met de keuze tussen omgeving en stof, besluit om inhoudelijk voortaan een Jood te zijn die werkelijk van binnenuit een Jood is, om als een Jood te leven met alle tegenstrijdigheden, alle tragedies en alle toekomstige beloftes van zijn bloed. 5]

De Joden waren al duizenden jaren in Europa, veel langer dan, zeg, de Magiërs. Niemand zou er aan denken om de Hongaren als Aziaten te betitelen maar toch waren, volgens Buber, Joden in Europa nog steeds Aziaten en vermoedelijk zouden ze dat ook altijd zijn. Je kon de jood uit Palestina halen, maar je kon Palestina nooit uit de jood krijgen. In 1916 schreef hij dat de jood:

verdreven uit zijn land en verspreid over het hele land van het Westen, maar toch, ondanks dit alles, een Oosterse is gebleven. Men kan dit alles ontdekken in de meest geassimileerde jood, als men weet hoe men toegang kan krijgen tot zijn ziel…. de onsterfelijke joodse eenheidsdrift – deze zal pas tot stand komen na de continuïteit van het leven in Palestina… Als het eenmaal in contact komt met de moeder aarde, zal het weer creatief worden. 6]

Het völkisch zionisme van Buber, met zijn mystiek enthousiasme, was echter te geestelijk om een brede aanhang te wekken. Wat nodig was, was een populaire zionistische versie van het sociaal-Darwinisme, dat de burgerlijke intellectuele wereld in het kielzog van Europa’s keizerlijke veroveringen in Afrika en het Oosten had geteisterd. De zionistische versie van dit begrip werd ontwikkeld door de Oostenrijkse antropoloog Ignatz Zollschan. De geheime waarde van het jodendom was voor hem dat het, zij het onbedoeld, een wonder der wonderen had voortgebracht:

een natie van zuiver bloed, niet besmet door ziekten van over- of immoraliteit, van een sterk ontwikkeld gevoel van familiale zuiverheid en van diepgewortelde deugdzame gewoontes zou een uitzonderlijke intellectuele activiteit ontwikkelen. Bovendien zou het verbod op een gemengd huwelijk, op voorwaarde dat deze hoogste etnische schatten niet verloren zouden gaan, door de vermenging van minder zorgvuldig gefokte rassen …. er zou een natuurlijke selectie ontstaan die geen gelijke tred houdt met de geschiedenis van de mensheid … Als een ras dat zo hoogbegaafd is, de kans zou krijgen om zijn oorspronkelijke kracht opnieuw te ontwikkelen, zou niets het kunnen evenaren wat betreft de culturele waarde ervan. 7]

Zelfs Albert Einstein onderschreef de zionistische ras opvattingen en versterkte daarmee het racisme, waardoor hij het het prestige van zijn reputatie verleende. Zijn eigen bijdragen aan de discussie klinken voldoende diepgaand, maar zijn gebaseerd op dezelfde onzin.

Landen met een raciaal verschil lijken instincten te hebben die hun fusie tegenwerken. De assimilatie van de Joden met de Europese naties …. kon het gevoel van gebrek aan verwantschap tussen hen en degenen onder hen die zij leefden niet uitroeien. In laatste instantie is het instinctieve gevoel van gebrek aan verwantschap te verwijzen naar de wet van het behoud van energie. Om deze reden kan het niet worden uitgeroeid door enige mate van goedbedoelde druk. 8]

Buber, Zollschan en Einstein waren slechts drie van de klassieke zionisten die geleerd hebben over raszuiverheid. Maar voor puur fanatisme konden er maar weinigen de Amerikaan Maurice Samuel evenaren. Een bekende schrijver in zijn tijd – later, in de jaren veertig, zou hij met Weizmann werken aan de autobiografie van deze laatste – richtte Samuel zich in 1927 tot het Amerikaanse publiek in zijn Ik, de Jood. Hij hekelde met afschuw een stad (die hij gemakkelijk toegegeven) dat hij alleen wist door de reputatie – en dat het bewijs ons zou moeten doen denken aan de vrij levende kunstenaarskolonie in Taos, New Mexico:

ze kwam samen in deze kleine plaats, vertegenwoordigers van de Afrikaanse neger, de Amerikaanse, Chinese en Mongoolse, de Semieten en de Arische …. gemengde huwelijken vonden plaats… Waarom geeft dit beeld, deels actueel, deels fantasievol, mij een vreemde afkeer, die het obscene, het obscure beestachtige suggereert? …. Waarom doet dat dorp, dat mijn fantasie oproept, dan denken aan een hoop reptielen die lelijk in een emmer broeden? [9]

”Om een goede zionist te zijn, moet men een beetje antisemiet zijn.”

“Hoewel Blut een terugkerend thema was in de zionistische literatuur van voor de Holocaust, stond het niet zo centraal in de boodschap van de zionistische literatuur als Boden. Zolang de Amerikaanse kusten open bleven, vroegen de Europese Joden zich af: als het antisemitisme niet op hun eigen grondgebied kon worden bestreden, waarom zouden ze dan niet gewoon de menigte naar Amerika volgen?

Het zionistische antwoord was dubbelzinnig: antisemitisme begeleidde de Joden waar ze ook gingen en bovendien waren het de Joden die het antisemitisme door hun eigen kenmerken hadden gecreëerd. De hoofdoorzaak van het antisemitisme, zo benadrukten de zionisten, was het bestaan van de Joden in ballingschap. Joden leefden parasitair van hun “gastheren”. Er waren vrijwel geen Joodse boeren in de diaspora.

De Joden leefden in steden, ze waren vervreemd van de handenarbeid of, meer botweg, ze vermeden het en hielden zich bezig met intellectuele of commerciële belangen. In het beste geval waren hun beweringen over patriottisme hol omdat ze eeuwig van land tot land dwaalden. En toen ze zich als socialisten en internationalisten in de zin hadden, waren ze in werkelijkheid nog steeds niet meer dan de tussenpersonen van de revolutie, die “andermans gevechten” voerden. Deze principes samen stonden bekend als shelilat ha’galut (de veronachtzaming van de diaspora), en werden door het hele spectrum van zionisten vastgehouden, die alleen in detail verschilden.

Zij werden krachtig bestreden in de zionistische pers, waar de kenmerkende kwaliteit van veel artikelen hun vijandigheid tegen het hele Joodse volk was. Wie deze stukken las zonder de bron ervan te kennen, zou er automatisch van uitgaan dat ze afkomstig waren van de antisemitische pers. De Weltanschauung van de jeugdorganisatie Hashomer Hatzair (Jonge Wachters), oorspronkelijk gecomponeerd in 1917, maar pas in 1936 opnieuw gepubliceerd, was kenmerkend voor deze uitbarstingen:

De Jood is een karikatuur van een normaal, natuurlijk mens, zowel lichamelijk als geestelijk. Als individu in de samenleving komt hij in opstand en werpt hij het harnas van sociale verplichtingen af, kent hij geen orde of discipline. 10]

Evenzo kon een Amerikaan, Ben Frommer, een schrijver voor de ultrarechtse zionistisch-revisionisten, in 1935 van maar liefst 16 miljoen van zijn mede-Joden verklaren dat:

Het valt niet te ontkennen dat de Joden collectief ongezond en neurotisch zijn. De professionele Joden die, gewond aan de snelle, verontwaardigde ontkenners van deze waarheid, zijn de grootste vijanden van hun ras, omdat zij hen er daardoor toe aanzetten te zoeken naar valse oplossingen, of hoogstens palliatieven. 11]

Deze stijl van joodse zelfhaat doordrong een groot deel van het zionistische schrift. In 1934 wekte Yehezkel Kaufman, toen beroemd als een geleerde van de Bijbelse geschiedenis aan de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem en zelf een zionist, hoewel een tegenstander van de bizarre theorie van de veronachtzaming van de diaspora, een heftige controverse op door de Hebreeuwse literatuur voor nog ergere voorbeelden te gebruiken. In het Hebreeuws konden de tirades hun mede-Joden echt aanvallen zonder bang te zijn dat ze beschuldigd zouden worden van het leveren van munitie voor de Jodenhaters.

Kaufmans Hurban Hanefesh (Holocaust van de Ziel) citeerde drie van de klassieke zionistische denkers. Voor Micah Yosef Berdichevsky waren de Joden “geen natie, geen volk, geen mensen”. Voor Yosef Chaim Brenner waren ze niet meer dan “zigeuners, smerige honden, onmenselijke, gewonde, honden”. Voor A.D. Gordon was zijn volk niet beter dan “parasieten, mensen die fundamenteel nutteloos zijn”. [12]

Natuurlijk moest Maurice Samuel zijn fijne hand gebruiken om laster tegen zijn mede-Joden te verzinnen. In 1924 verzint hij in zijn werk You Gentiles (U, heidenen), een jodendom dat door zijn eigen sinistere demiurg gedreven werd om zich te verzetten tegen de christelijke sociale orde:

Wij Joden, wij Joden, de vernietigers, zullen voor altijd de vernietigers blijven. Niets dat jullie zullen doen, zal aan onze behoeften en eisen voldoen. Wij zullen voor altijd vernietigen omdat we een eigen wereld nodig hebben, een God-wereld, die niet uw natuur is om op te bouwen…. degenen onder ons die niet begrijpen dat de waarheid altijd zal worden gevonden in verbondenheid met uw opstandige groeperingen, totdat de ontgoocheling komt, het ellendige lot dat ons in uw midden heeft verstrooid, heeft ons deze ongewenste rol opgedrongen. 13]

Het zionisme van de Arbeid (of socialistisch zionisme) heeft zijn eigen unieke merk van Joodse zelfhaat voortgebracht. Ondanks zijn naam en pretenties is het Labour Zionisme er nooit in geslaagd om een belangrijk deel van de Joodse arbeidersklasse in een land, zoals de diaspora, over te halen. De leden van het zionisme hadden een zelfvernietigend argument: zij beweerden dat de Joodse arbeiders in “marginale” industrieën zaten, zoals de naaldhandel, die niet essentieel waren voor de economie van de “gastlanden”, naties, en daarom zouden de Joodse arbeiders altijd marginaal zijn voor de arbeidersbeweging in de landen van hun verblijfplaats.

Joodse arbeiders, zo werd beweerd, konden alleen maar een “gezonde” klassenstrijd voeren in hun eigen land. Arme Joden toonden natuurlijk weinig interesse in een zogenaamde arbeidersbeweging die hen niet vertelde dat ze alles in het werk moesten stellen om in de onmiddellijke tegenwoordige tijd te strijden voor betere omstandigheden, maar dat ze zich veeleer zorgen moesten maken over het verre Palestina. Paradoxaal genoeg was de eerste oproep van het Labour Zionisme gericht tot die jonge Joden uit de middenklasse die probeerden te breken met hun klassenoorsprong, maar niet bereid waren om naar de arbeiders van het land waar zij woonden over te stappen.

Het arbeiders zionisme werd een soort tegencultuursekte, die de joodse marxisten veroordeelde vanwege hun internationalisme en de joodse middenklasse als parasitaire uitbuiters van de “gastlanden”, naties. In feite vertaalden zij het traditionele antisemitisme in het Jiddisch: de Joden zaten in de verkeerde landen in de verkeerde beroepen en hadden de verkeerde politiek. Het kostte de Holocaust om deze Jeremia’s tot bezinning te brengen. Pas toen waardeerden zij de gemeenschappelijke stem in hun eigen boodschap en de anti-Joodse propaganda van de nazi’s tegen de Joden. In maart 1942 gaf Chaim Greenberg, toenmalig redacteur van het New Yorkse Labour-zionistische orgaan, Jewish Frontier, pijnlijk toe

dat er inderdaad een tijd was geweest waarin het voor zionistische sprekers (inclusief de schrijver) in de mode was geweest om vanaf het platform te verklaren dat “Om een goede zionist te zijn, moet je een beetje een antisemiet zijn”. Tot op de dag van vandaag zijn Labour Zionist kringen onder invloed van het idee dat de terugkeer naar Zion een proces van zuivering van onze economische onreinheid met zich meebracht. Wie geen zogenaamde “productieve” handenarbeid verricht, wordt beschouwd als een zondaar tegen Israël en tegen de mensheid. [14]

“Koren op de molen van de nazipropaganda”

Als, zonder verdere feiten, iemand te horen zou krijgen dat de vroege zionisten racisten waren, zou het vanzelfsprekend zijn om aan te nemen dat dit deel uitmaakt van de kolonialistische aspecten van het zionisme in Palestina. In werkelijkheid is dit niet zo; het Blut Zionisme zou zich hebben ontwikkeld, zelfs als Palestina volledig leeg zou zijn geweest. Het enthousiasme voor Blut und Boden maakte deel uit van het zionisme voordat de eerste moderne zionist ooit Europa verliet.

Het rassenzionisme was een merkwaardige uitloper van raciaal antisemitisme.

Het is waar, zo betoogden deze zionisten, dat de Joden een zuiver ras waren, zeker zuiverder dan bijvoorbeeld de Duitsers, die, zoals zelfs de pan-Duitsers toegaven, een enorme vermenging van Slavisch bloed hadden. Maar voor deze zionisten kon zelfs hun raszuiverheid het ene gebrek in het Joodse bestaan niet overwinnen: zij hadden geen eigen Joods Boden. Als de Teutoonse racisten zichzelf als Übermenschen konden zien, dan zagen deze Hebreeuwse racisten de Joden niet in dat licht; het was juist het omgekeerde. Zij geloofden dat de Joden door het ontbreken van hun eigen Boden Untermenschen waren en daarom voor hun “gastheren” niet veel meer dan bloedzuigers waren: de Wereldplaag.

Als men gelooft in de geldigheid van raciale exclusiviteit, is het moeilijk om bezwaar te maken tegen het racisme van iemand anders. Als men verder gelooft dat het onmogelijk is voor mensen om gezond te zijn behalve in hun eigen vaderland, dan kan men geen bezwaar maken tegen iemand anders die “vreemdelingen” van hun grondgebied uitsluit. In feite heeft de gemiddelde zionist nooit gedacht dat hij het beschaafde Europa zou verlaten voor de wil van Palestina.

In het leven is het duidelijk dat zionistisch Blut und Boden een uitstekende reden was om het antisemitisme niet op zijn eigen grondgebied te bestrijden. Het was niet de schuld van de antisemieten, maar de pech van de Joden zelf om in ballingschap te zijn. De zionisten konden met tranen in de ogen betogen dat het verlies van Palestina de onderliggende oorzaak van het antisemitisme was en dat de herovering van Palestina de enige oplossing was voor het Joodse vraagstuk. Al het andere kon alleen maar palliatief of nutteloos zijn.

Walter Laqueur, de senior van de zionistische historici, heeft in zijn boek A History of Zionism gevraagd of de zionistische volharding op de volgende punten niet in de weg staat van de natuurlijkheid van het antisemitisme niet alleen “koren op de molen van de nazipropaganda” was. 15] Dat was het zeker.

De vraag van Laqueur kan het best worden beantwoord met een andere vraag: is het moeilijk om de goedgelovige lezer van een nazi-krant te begrijpen, die tot de conclusie kwam dat wat door de nazi’s werd gezegd en door de zionisten – de joden – werd aanvaard, juist moest zijn?

Erger nog: elke joodse beweging die zich druk maakt over de natuurlijkheid van het antisemitisme zou, net zo “natuurlijk”, in het reine proberen te komen met de nazi’s wanneer zij aan de macht komen.

Binnenkort deel 3 van deze serie:
Duits zionisme en de ineenstorting van de Weimar republiek

Wil je niets missen? Volg ons op twitter

Notes
1. Marvin Lowenthal (ed.), The Diaries of Theodor Herzl, p.78.
2. Amos Elon, Herzl, p.255.
3. Desmond Stewart, Theodor Herzl, p.322.
4. The WZO is structured by national states, and elections are held on a national basis for the World Zionist Congress; the various ideological tendencies which are world-wide in their structure, run in the various national elections for delegates.
5. Martin Buber, On Judaism, pp.15-19.
6. Ibid., pp.75-7. 7. Ignatz Zollschan, Jewish Questions (1914) pp.17-18.
8. Solomon Goldman, Crisis and Decision (1938), p.116.
9. Maurice Samuel, I, the Jew, pp.244-6.
10. Our Shomer “Weltanschauung”, Hashomer Hatzair (December 1936), p.26.
11. Ben Frommer, The Significance of a Jewish State, Jewish Call (Shanghai, May 1935), p.10.
12. Yehezkel Kaufman, Hurban Hanefesh: A Discussion of Zionism and Anti-Semitism, Issues (Winter 1967), p.106.
13. Maurice Samuel, You Gentiles, p.155.
14. Chaim Greenberg, The Myth of Jewish Parasitism, Jewish Frontiers (March 1942), p.20.
15. Walter Laqueur, A History of Zionism, p.500.

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Serie's, Uit de Euro - Nexitt, Zionisten | Een reactie plaatsen

1. Zionisme en antisemitisme Voorafgaand aan de Holocaust industrie

1. Zionisme en antisemitisme Voorafgaand aan de Holocaust

Van de Franse Revolutie tot de eenwording van Duitsland en Italië leek het erop dat de toekomst de verdere emancipatie van het jodendom in het kielzog van de verdere ontwikkeling van het kapitalisme en zijn liberale en modernistische waarden voorspelde. Zelfs de Russische pogroms van de jaren tachtig van de vorige eeuw konden worden gezien als de laatste adempauze van een stervend feodaal verleden, in plaats van als een voorbode van de dingen die komen gaan.

Maar in 1896, toen Theodor Herzl zijn Joodse staat publiceerde, kon zo’n optimistisch scenario niet meer realistisch worden ingeschat. In 1895 had hij persoonlijk de Parijse menigte zien huilen voor de dood van Alfred Dreyfus. Datzelfde jaar hoorde hij het wilde gejuich van de middenklasse in Wenen toen ze de antisemitische Karl Lueger begroetten nadat hij de verkiezing tot burgemeester had gewonnen.

Geboren te midden van een golf van nederlagen voor de Joden, niet alleen in het achtergebleven Rusland, maar ook in de centra van het industriële Europa, waren de pretenties van het moderne zionisme het nobelst denkbare: de verlossing van het onderdrukte Joodse volk in hun eigen land.

Maar vanaf het allereerste begin vertegenwoordigde de beweging de overtuiging van een deel van de Joodse middenklasse dat de toekomst aan de Jodenhaters toebehoorde, dat antisemitisme onvermijdelijk en natuurlijk was. In de vaste overtuiging dat het antisemitisme niet verslagen kon worden, heeft de nieuwe zionistische wereld organisatie zich er nooit tegen verzet.

De onderwerping aan het antisemitisme – en het pragmatische gebruik ervan om een joodse staat te verkrijgen – werd de centrale strategie van de beweging, die trouw bleef aan haar eerste opvattingen tot en met de Holocaust. In juni l895, bij zijn allereerste vermelding in zijn nieuwe zionistische dagboek, legde Herzl dit vaste axioma van het zionisme vast:

zoals ik al zei, bereikte ik in Parijs een vrijere houding ten opzichte van het antisemitisme, dat ik nu historisch begon te begrijpen en te vergeven. Bovenal onderkende ik de leegte en de nutteloosheid van het “bestrijden” van het antisemitisme. 1]

In de strengste zin van het woord was Herzl een man van zijn tijd en klasse; een monarchist die de beste heerser “un bon tyran” geloofde. 2] Over Zijn Joodse staat werd verkondigd: “Ook zijn de huidige naties niet echt geschikt voor democratie, en ik geloof dat ze er steeds minder geschikt voor zullen worden … Ik heb geen vertrouwen in de politieke deugd van ons volk, omdat wij niet beter zijn dan de rest van de moderne mens. 3]

Zijn universeel pessimisme heeft hem ertoe gebracht de politieke omgeving van het laat negentiende-eeuwse West-Europa volledig verkeerd te beoordelen. In het bijzonder heeft Herzl de zaak Dreyfus verkeerd begrepen. De geheimzinnigheid van het proces, en soldaat Dreyfus’ die aandringt op zijn onschuld, hebben velen ervan overtuigd dat er sprake is van onrechtvaardigheid. De zaak wekte een enorme golf van niet-Joodse steun op. Koningen bespraken de zaak en vreesden voor het gezonde verstand van Frankrijk; Joden in afgelegen gehuchten in de Pripet Marche bidden voor Emile Zola.

De intellectuelen van Frankrijk kwamen samen met Dreyfus. De socialistische beweging bracht de werkende mensen over. De rechtervleugel van de Franse samenleving werd in diskrediet gebracht, het leger bevlekt, de kerk wordt buiten werking gesteld. Het antisemitisme in Frankrijk werd in een isolement gedreven tot Hitlers verovering. Toch deed Herzl, de beroemdste journalist in Wenen, niets om ook maar één demonstratie voor Dreyfus te mobiliseren.

Toen hij de zaak besprak, was het altijd als een afschuwelijk voorbeeld en nooit als een aanleiding voor een demonstratie. In 1899 dwong de verontwaardiging tot een nieuw proces. Een krijgsraad bevestigde de schuld van de kapitein, 5 tot 2, maar vond verzachtende omstandigheden en verlaagde zijn straf tot 10 jaar. Maar Herzl zag alleen maar een nederlaag en deprecieerde de betekenis van het enorme niet-Joodse medeleven met het Joodse slachtoffer.

Als een dom beest in het openbaar werd gemarteld, zou de menigte dan niet een verontwaardigingsschreeuw uitzenden? Dit is de betekenis van het pro-Dreyfus sentiment in niet-Franse landen, als het inderdaad zo wijdverbreid is als veel Joden denken … Om het in een notendop te zeggen, zouden we kunnen zeggen dat het onrecht dat tegen Dreyfus is gepleegd zo groot is dat we vergeten dat we te maken hebben met een Jood … is iemand aanmatigend genoeg om te beweren dat van zeven mensen er twee, of zelfs maar één, de Joden bevoordeelt? …. Dreyfus vertegenwoordigt een bastion dat een punt van strijd is geweest en nog steeds is. Tenzij we bedrogen worden, is dat bastion verloren gegaan! [4]

De Franse regering heeft de realiteit beter begrepen dan Herzl en heeft verdere onrust voorkomen door de straf in te korten. Gezien het succes van de strijd om Dreyfus, zag de Franse Jood – links en rechts – het zionisme als irrelevant. Herzl wilde ze in zijn dagboek: “Ze zoeken bescherming tegen de socialisten en de vernietigers van de huidige burgerlijke orde … Het zijn werkelijk geen Joden meer. Het zijn zeker ook geen Fransen. Zij zullen waarschijnlijk de leiders van het Europese anarchisme worden”. [5]

Herzl’s eerste kans om zijn eigen pragmatische strategie van het niet weerstaan aan het antisemitisme te ontwikkelen, gekoppeld aan de emigratie van een deel van de Joden naar een Joodse staat in wording, kwam met het succes van Karl Lueger in Wenen. De overwinning van de demagoog was de eerste grote overwinning van de nieuwe golf van specifiek antisemitische partijen in Europa, maar de Habsburgers verzetten zich krachtig tegen de nieuwe gekozen burgemeester.

Ongeveer 8 procent van hun generaals waren joden. Joden waren opvallend als regimeloyalisten in de zee van irredentistische nationaliteiten die het Oostenrijks-Hongaarse Rijk uit elkaar scheurden. Antisemitisme kon alleen maar problemen veroorzaken voor de toch al zwakke dynastie. Twee keer weigerde de keizer Lueger in functie te bevestigen. Herzl was een van de weinige joden in Wenen die voorstander was van bevestiging. In plaats van te proberen het verzet tegen de christelijke sociale demagoog te organiseren, ontmoette hij op 3 november 1895 de eerste minister, graaf Casimir Badeni, en vertelde hem “vrijmoedig” om Lueger te huisvesten:

Ik denk dat Lueger’s verkiezing tot burgemeester moet worden aanvaard. Als u dit de eerste keer niet doet, dan kunt u dit bij geen enkele volgende gelegenheid bevestigen, en als u er niet in slaagt de derde keer toe te treden – de dragoons zullen moeten rijden. De graaf glimlachte: “Dus!” – met een bespottende -uitdrukking. [6]

Het was de armoede in het Galicië van de Habsburgers en de discriminatie in Rusland die Joden naar Wenen en verder naar West-Europa en Amerika dreef. Zij brachten antisemitisme mee in hun bagage. De nieuwe immigranten werden een “probleem” voor de heersers van de gastsamenlevingen en voor de reeds gevestigde plaatselijke joden, die de opkomst van het inheemse antisemitisme vreesden.

Herzl had een kant-en-klaar antwoord op de immigratiegolf waarvan hij dacht dat het zowel de hogere klasse van de inheemse Joden als de heersende klasse van het Westerse kapitalisme zou behagen: hij zou hen verplichten door de arme Joden uit hun handen te nemen. Hij schrijft aan Badeni: “Wat ik voorstel is …. geenszins de emigratie van alle Joden …”. Door de deur die ik probeer open te duwen voor de arme massa’s Joden zal een christelijk staatsman die het idee terecht aangrijpt, zich in de wereldgeschiedenis begeven”. 7]

Zijn eerste pogingen om de wind van de oppositie tegen de Joodse immigratie af te wenden naar de zeilen van het zionisme mislukten volkomen, maar dat weerhield hem er niet van om het opnieuw te proberen. In 1902 debatteerde het Britse parlement over een wetsvoorstel voor de uitsluiting van vreemdelingen, en Herzl reisde naar Londen om over het wetsvoorstel te getuigen. In plaats van het wetsvoorstel goed te keuren, zou de Britse regering het zionisme moeten steunen.

Hij ontmoette Lord Rothschild, maar in tegenstelling van al zijn openbare toespraken over de verjonging van het jodendom, liet hij in privégesprekken een dergelijke verklaring achterwege en vertelde hij Rothschild dat hij “een van die boze personen zou zijn voor wie Engelse joden een monument zouden kunnen oprichten omdat ik hen gered heb van een toevloed van Oost-Europese joden, en misschien ook van antisemitisme”. [8]

In zijn autobiografie, ”Trial and Error”, geschreven in 1949, keek Chaim Weizmann – de toenmalige eerste president van de nieuwe Israëlische staat – terug op de controverse over de Vreemdelingenwet. De briljante jonge chemicus was zelf een immigrant in Groot-Brittannië en al in 1902 een van de belangrijkste intellectuelen van de nieuwe zionistische beweging. Hij had Sir William Evans Gordon, auteur van de anti-joodse wetgeving, ontmoet; zelfs achteraf gezien, met de Holocaust vers in het achterhoofd, bleef de toenmalige president van Israël erop aandringen dat:

ons volk was nogal hard voor hem [Evans Gordon]. De Vreemdelingenwet in Engeland, en de beweging die er omheen is ontstaan, zijn natuurverschijnselen … Telkens wanneer de hoeveelheid Joden in een land het verzadigingspunt bereikt, reageert dat land tegen hen … Het feit dat het werkelijke aantal Joden in Engeland, en zelfs hun aandeel in de totale bevolking, kleiner was dan in andere landen, was irrelevant; de bepalende factor in deze zaak is niet de oplosbaarheid van de Joden, maar de oplosbare kracht van het land …. dit kan niet worden beschouwd als antisemitisme in de gewone of vulgaire zin van het woord; het is een universele sociale en economische begeleider van de Joodse immigratie en we kunnen het niet van ons af schudden…. hoewel mijn opvattingen over immigratie natuurlijk scherp in tegenspraak waren met zijn opvattingen over immigratie, bespraken we deze problemen op een heel objectieve en zelfs vriendelijke manier. 9]

Ondanks al zijn gepraat over een scherp conflict met Evans Gordon is er geen teken dat Weizmann ooit heeft geprobeerd het publiek tegen hem te mobiliseren. Wat zei Weizmann tegen hem in hun “vriendschappelijke” discussie? Geen van beiden koos ervoor om het ons te vertellen, maar we kunnen terecht veronderstellen: zoals bij de meester Herzl, dus bij zijn leerling Weizmann. We kunnen redelijkerwijze veronderstellen dat de toegewijde liefhebber van pragmatische huisvesting de antisemiet om zijn steun voor het zionisme heeft gevraagd. Weizmann heeft nooit, toen of in de toekomst, geprobeerd om de joodse massa’s tegen het antisemitisme te verenigen.

“Herzl had oorspronkelijk gehoopt de sultan van Turkije ervan te overtuigen dat hij Palestina als een autonome staat moest toekennen in ruil voor de buitenlandse schuld van het Turkse Rijk door de World Zionistische Organisatie (WZO). Al snel werd duidelijk dat zijn hoop onwerkelijk was. Abdul Hamid wist goed genoeg dat autonomie altijd tot onafhankelijkheid leidde en hij was vastbesloten de rest van zijn rijk te behouden. De WZO had geen leger, het kon het land nooit in zijn eentje in beslag nemen. De enige kans was om een Europese macht te krijgen die druk kon uitoefenen op de sultan namens het zionisme.

Een zionistische kolonie zou dan onder de bescherming van de macht staan en de zionisten zouden haar agenten binnen het ontbindende Osmaanse rijk zijn. De rest van zijn leven werkte Herzl aan dit doel en hij wendde zich eerst tot Duitsland. Natuurlijk was de keizer verre van een nazi, hij had er nooit van gedroomd om Joden te vermoorden en hij stond hun volledige economische vrijheid toe, maar hij bevroor hen desondanks volledig uit het officierskorps en het buitenlandse kantoor en er was sprake van ernstige discriminatie in de hele overheidsdienst. Tegen het einde van de jaren 1890 raakte keizer Wilhelm ernstig bezorgd over de steeds groeiende socialistische beweging en het zionisme trok hem aan omdat hij ervan overtuigd was dat de Joden achter zijn vijanden zaten. Hij geloofde naïef dat “de sociaaldemocratische elementen naar Palestina zullen stromen”. 10]

Hij gaf Herzl een audiëntie in Constantinopel op 19 oktober 1898. Tijdens deze ontmoeting vroeg de zionistische leider om zijn persoonlijke tussenkomst bij de sultan en de oprichting van een gecharterde maatschappij onder Duitse bescherming. Een invloedssfeer in Palestina had genoeg aantrekkingskracht, maar Herzl had begrepen dat hij nog een ander lokaas had dat hij voor potentiële rechtse opdrachtgevers kon voorhouden: “Ik legde uit dat we de Joden bij de revolutionaire partijen wegnamen.” [11]

Ondanks de grote belangstelling van de keizer voor het wegwerken van de Joden, kon er via Berlijn niets worden gedaan. Zijn diplomaten wisten altijd al dat de sultan nooit met het plan zou instemmen. Bovendien was de Duitse minister van Buitenlandse Zaken niet zo dom als zijn meester. Hij wist dat de Duitse Joden hun vaderland nooit vrijwillig zouden verlaten.

Herzl keek elders en wendde zich zelfs tot het tsaristische regime voor steun. In Rusland was het zionisme eerst getolereerd; emigratie was wat men wilde. Sergei Zubatov, hoofd van het Moskouse recherchebureau, had enige tijd een strategie ontwikkeld om de tegenstanders van de tsaar heimelijk te verdelen. Zubatov droeg zijn Joodse agenten op om groepen van de nieuwe Poale Zion (arbeiders van Zion) te mobiliseren om zich te verzetten tegen de revolutionairen. (Zionisme is geen monolithische beweging, en bijna vanaf het begin is de WZO opgedeeld in officieel erkende groeperingen. Voor een lijst van de zionistische en joodse organisaties die hierin zijn opgenomen, zie de Woordenlijst.)

Maar toen elementen binnen de zionistische gelederen reageerden op de druk van het repressieve regime en de toenemende ontevredenheid en zich zorgen begonnen te maken over de joodse rechten in Rusland, werd de zionistische bank – de Joodse Koloniale Trust – verboden. Dit bracht Herzl naar Sint-Petersburg voor ontmoetingen met graaf Sergei Witte, de minister van Financiën, en Vyacheslav von Plevhe, de minister van Binnenlandse Zaken.

Het was von Plevhe die de eerste pogrom in twintig jaar had georganiseerd, in Kishenev in Bessarabië op Pasen 1903. Vijfenveertig mensen komen om het leven en meer dan duizend mensen raken gewond; Misjenev veroorzaakt angst en woede onder de Joden. Herzl’s samenwerking met de moorddadige von Plevhe werd zelfs door de meeste zionisten bestreden. Hij ging naar Petersburg om de Koloniale Trust te heropenen, om te vragen dat Joodse belastingen werden gebruikt om de emigratie te subsidiëren en om te bemiddelen bij de Turken.

Als zoetmaker voor zijn joodse critici pleitte hij niet voor de afschaffing van het Pale of Settlement, de westelijke provincies waar de joden werden opgesloten, maar voor de uitbreiding ervan “om het humane karakter van deze stappen duidelijk aan te tonen”, stelde hij voor. 13] “Dit zou, zo drong hij erop aan, “een einde maken aan een zekere onrust”. 14] Von Plevhe ontmoette hem op 8 augustus en opnieuw op 13 augustus. De gebeurtenissen zijn bekend uit het dagboek van Herzl. Von Plevhe legde zijn bezorgdheid uit over de nieuwe richting die hij het zionisme zag inslaan:

De laatste tijd is de situatie nog verder verslechterd doordat de Joden zich bij de revolutionaire partijen hebben aangesloten. Vroeger stonden wij sympathiek tegenover uw zionistische beweging, zolang deze maar werkte aan emigratie. Je hoeft de beweging niet te rechtvaardigen tegenover mij. Vous prêchez a un converti [U predikt tot een bekeerling]. Maar sinds de conferentie van Minsk hebben we gemerkt dat er sprake is van un changement des gros bonnets [een verandering van grote pruiken]. Er wordt nu minder gesproken over Palestijns zionisme dan over cultuur, organisatie en joods nationalisme. Dat past niet bij ons. 15]

Herzl kreeg wel de heropening van de Koloniale Trust en een brief van von Plevhe waarin hij zijn steun uitsprak voor het zionisme, maar de steun werd alleen gegeven op voorwaarde dat de beweging zich beperkt tot emigratie en geen nationale rechten binnen Rusland opneemt. In ruil daarvoor stuurde Herzl von Plevhe een kopie van een brief aan Lord Rothschild waarin hij dat suggereerde: “Het zou aanzienlijk bijdragen aan de verdere verbetering van de situatie als de pro-joodse kranten zouden ophouden met het gebruik van zo’n afschuwelijke toon jegens Rusland. We moeten proberen daar in de nabije toekomst naartoe te werken.”. Herzl sprak zich vervolgens in Rusland in het openbaar uit tegen pogingen om socialistische groeperingen binnen het Russische zionisme te organiseren:

in Palestina … ons land zou zo’n partij ons politieke leven vitaliseren – en dan zal ik mijn eigen houding ten opzichte van dit land bepalen. U doet mij onrecht aan als u zegt dat ik tegen progressieve sociale ideeën ben. Maar nu, in onze huidige toestand, is het nog te vroeg om dergelijke zaken te behandelen. Ze staan er niet bij. Zionisme vraagt om volledige, niet gedeeltelijke betrokkenheid. 17]

Terug in het Westen ging Herzl nog verder in zijn samenwerking met het tsarisme. Die zomer, tijdens het wereldcongres voor zionisten in Bazel, had hij een geheime ontmoeting met Chaim Zjitlovskij, toen een vooraanstaand figuur in de Sociaal Revolutionaire Partij. (De Wereld Zionistische congressen worden elke twee jaar, in vreemde jaren, gehouden; het congres van 1903 was het zesde congres.) Later schreef Zjitlovskij over dit buitengewone gesprek. De zionist vertelde hem dat:

Ik kom net van Plevhe. Ik heb zijn positieve, bindende belofte dat hij over 15 jaar maximaal een handvest voor ons zal uitvoeren voor Palestina. Maar dat hangt samen met één voorwaarde: de Joodse revolutionairen zullen hun strijd tegen de Russische regering staken. Als Plevhe binnen 15 jaar na de overeenkomst het handvest niet uitvoert, worden ze weer vrij om te doen wat ze nodig achten. 18]

Zjitlovskij heeft het voorstel natuurlijk met minachting verworpen. De Joodse revolutionairen waren niet van plan de strijd voor elementaire mensenrechten af te blazen in ruil voor een vage belofte van een zionistische staat in de verre toekomst. De Rus had natuurlijk een paar woorden keuzen te maken over de oprichter van de WZO:

[Hij] was in het algemeen te “loyaal aan de heersende autoriteiten – zoals een diplomaat die met de macht te maken heeft – die voor hem ooit geïnteresseerd is in revolutionairen en hen bij zijn berekeningen betrekt …”. Hij maakt de reis natuurlijk niet om te bemiddelen voor het Israëlische volk en om het medeleven met ons in het hart van Plevhe te wekken. Hij reist als politicus die zich niet bezighoudt met sentimenten, maar met belangen…. De “politiek” van Herzl is gebaseerd op pure diplomatie, die er serieus van overtuigd is dat de politieke geschiedenis van de mensheid door een paar mensen, een paar leiders, wordt gemaakt en dat wat zij onderling regelen de inhoud van de politieke geschiedenis wordt. 19]

Was er enige rechtvaardiging voor Herzl’s ontmoetingen met von Plevhe? Er kan maar één mening zijn. Zelfs Weizmann schreef later dat “de stap niet alleen vernederend was, maar volkomen zinloos (….) de onwerkelijkheid niet verder kon gaan”. 20] De tsaar had geen enkele invloed op de Turken, die hem als hun vijand zagen. Tegelijkertijd accepteerde Herzl in 1903 een nog surrealistischer voorstel uit Groot-Brittannië voor een zionistische kolonie in de Keniaanse Hooglanden als vervanging van Palestina.

Russische zionisten begonnen bezwaar te maken tegen deze bizarre discussies en dreigden de WZO te verlaten, als “Oeganda” ook maar in aanmerking werd genomen. Herzl had een visie op zichzelf als een Joodse Cecil Rhodos; het maakte hem niet uit waar zijn kolonie zou komen, maar voor de meeste Russische zionisten was de beweging een uitbreiding van hun Bijbelse erfgoed en Afrika betekende niets voor hen. Een gestoorde Russische zionist probeerde Herzl’s luitenant Max Nordau te vermoorden en alleen Herzl’s vroegtijdige dood verhinderde een interne ineenstorting van de beweging.

Directe contacten met het tsarisme hielden echter niet op bij Herzl. Tegen 1908 waren de gelederen bereid de opvolger van Herzl, David Wolffsohn, toe te staan de premier, Piotr Stolypin, en minister van Buitenlandse Zaken Alexandr Izvolsky, te ontmoeten over de nieuwe intimidatie van de Koloniale Trust bank. Izvolsky kwam al snel tot overeenstemming over het minimale verzoek en had zelfs een vriendschappelijk gesprek met de leider van de WZO: “Ik zou bijna kunnen zeggen dat ik van hem een zionist heb gemaakt”, schreef Wolffsohn triomfantelijk. 21] Maar het bezoek van Wolffsohn leidde uiteraard niet tot veranderingen in de anti-Joodse wetgeving van Rusland.

De eerste Wereld oorlog

Het schandelijke diplomatieke verslag van het Zionisme in de vooroorlogse periode van de Eerste Wereldoorlog  hield de WZO niet tegen om te proberen te profiteren van het debacle van de Eerste Wereldoorlog. De meeste zionisten waren pro-Duitsers uit afkeer van het tsarisme als de meest antisemitische van de strijdende krachten. Het hoofdkwartier van de WZO in Berlijn probeerde Duitsland en Turkije ertoe te bewegen het zionisme in Palestina te steunen als propagandamiddel om het Jodendom in de wereld aan hun zijde te krijgen. Anderen zagen dat Turkije zwak was en zeker in de oorlog uiteengevallen zou worden. Zij voerden aan dat, als zij de geallieerden zouden steunen, het zionisme in Palestina als beloning zou kunnen worden opgezet.

Voor hen maakte het nauwelijks iets uit dat de Joden van Rusland, dat is de meerderheid van het Jodendom in de wereld, niets zouden winnen bij de overwinning van hun onderdrukker en zijn buitenlandse bondgenoten. Weizmann, gevestigd in Londen, probeerde de Britse politici voor zich te winnen. Hij had al in 1905 contact opgenomen met Arthur Balfour, die zich als premier in 1905 tegen de Joodse immigratie had uitgesproken. Weizmann kende de volle omvang van Balfour’s antisemitisme, omdat hij zich op 12 december 1914 voor de zionist van zijn filosofie had ontlast. In een privé-brief schrijft Weizmann: “Hij vertelde me hoe hij ooit een lang gesprek had gehad met Cosima Wagner in Bayreuth en dat hij veel van haar antisemitische postulaten deelde”. 22]

Terwijl Weizmann geïntrigeerd was door de politici in Londen, had Vladimir Jabotinsky tsaristische steun gekregen voor een vrijwillig Joods legioen om Groot-Brittannië te helpen Palestina in te nemen. Er waren duizenden jonge Joden in Groot-Brittannië, nog steeds Russische burgers, die werden bedreigd met deportatie naar het tsaristische Rusland door Herbert Samuel, de Joodse Minister van Binnenlandse Zaken, als ze niet “vrijwillig” voor het Britse leger zouden werken. Ze waren niet geïntimideerd; ze zouden niet voor de tsaar of zijn bondgenoot vechten, en de regering trok zich terug. Het legioenidee was een uitweg voor de beschaamde geallieerden.

De Turken hielpen het plan te verwezenlijken door alle Russische Joden als vijandelijke vreemdelingen uit Palestina te verdrijven. Ze waren ook niet bereid om direct voor het tsarisme te strijden, maar hun zionisme bracht hen ertoe Jabotinsky’s mededenker Yosef Trumpeldor te volgen in een Zion Mule Corps met de Britten in Gallipoli. Later pochte Jabotinsky er trots op dat het Mule Corps – en de hulp van de antisemieten in Petersburg- hem hielpen zijn doel te bereiken:

het was dat “donkey bataljon” uit Alexandrië, belachelijk gemaakt door alle verstand in Israël, dat voor mij de deuren van de regeringskantoren van Whitehall opende. De minister van Buitenlandse Zaken in Sint-Petersburg schreef erover aan graaf Benkendoff, de Russische ambassadeur in Londen; de Russische ambassade stuurde rapporten hierover door naar het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken; de hoofdadviseur van de ambassade, wijlen Constantijn Nabokov, die daarna de ambassadeur opvolgde, regelde de ontmoetingen met Britse ministers. [23]

De verklaring van Balfour en de strijd tegen het bolsjewisme

Het einde van de oorlog betekende het einde van zowel het jodendom als het zionisme in een totaal nieuwe wereld. De manoeuvres van de WZO hadden uiteindelijk vruchten afgeworpen – voor het zionisme, maar niet voor het jodendom. De Balfour-verklaring was de prijs die Londen bereid was te betalen om het Amerikaanse jodendom zijn invloed te laten aanwenden om de Verenigde Staten in de oorlog te betrekken en het Russische jodendom trouw te houden aan de geallieerden.

Maar hoewel de verklaring het zionisme de militaire en politieke steun van het Britse Rijk gaf, had het geen enkel effect op de gang van zaken in het voormalige tsarenrijk, het hart van het jodendom. Het bolsjewisme, een ideologie die vooral tegen het zionisme was, had in Petersburg de macht gegrepen en werd uitgedaagd door de tsaristen van de Witte Garde en de Oekraïense, Poolse en Baltische strijdkrachten, gefinancierd door Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Frankrijk en Japan.

De contrarevolutie bestond uit vele elementen die een lange traditie van antisemitisme en pogroms kenden. Dit zette zich voort, en ontwikkelde zich zelfs verder, tijdens de burgeroorlog en minstens 60.000 Joden werden gedood door de antibolsjewistische strijdkrachten. Hoewel de Balfour-verklaring het zionisme de lauwe steun gaf van de aanhangers van de progronisten van de Witte Gardisten, deed ze niets om de pogroms te beteugelen. De verklaring was op zijn best een vage belofte om de WZO toe te staan een nationaal huis in Palestina te bouwen. De inhoud van die toezegging was vooralsnog volstrekt onduidelijk. De leiders van de WZO begrepen dat de Britse regering het verpletteren van de bolsjewieken als haar topprioriteit zag, en dat zij zich op hun best moesten gedragen, niet alleen in termen van onbeduidend Palestina, maar ook in hun activiteiten in de volatiele Oost-Europese arena.

Westerse historici noemen de bolsjewistische revolutie de Russische revolutie, maar de bolsjewieken zelf beschouwden de revolutie als een wereldwijde opstand. Dat deden ook de kapitalisten van Groot-Brittannië, Frankrijk en Amerika, die zagen dat het communistische succes de linkervleugel van hun eigen arbeidersklasse een nieuwe impuls gaf. Zoals alle sociale ordes die niet kunnen toegeven dat de massa’s het recht hebben om in opstand te komen, probeerden zij de omwentelingen, zowel voor henzelf als voor het volk, uit te leggen in termen van een samenzwering – van de Joden.

Op 8 februari 1920 vertelde Winston Churchill, toenmalig minister van Oorlog, aan de lezers van de Geïllustreerde Zondagse Herald over “Trotsky … [en] …. zijn plannen voor een wereldwijde communistische staat onder Joodse overheersing”. Churchill had echter zijn gekozen Joodse tegenstanders van het bolsjewisme – de zionisten. Hij schreef heftig over “de woede waarmee Trotski de zionisten in het algemeen en Dr. Weizmann in het bijzonder heeft aangevallen”. “Trotsky, zo verklaarde Churchill, werd “direct gedwarsboomd en gehinderd door dit nieuwe ideaal”….. De strijd die nu begint tussen de zionistische en bolsjewistische Joden is niet veel minder dan een strijd om de ziel van het Joodse volk”. 24]

De Britse strategie om zowel antisemieten als zionisten tegen “Trotski” in te zetten, berustte uiteindelijk op de bereidheid van het zionisme om met Groot-Brittannië samen te werken, ondanks de Britse betrokkenheid bij de Wit-Russische progronisten. De WZO wilde geen pogroms in Oost-Europa, maar deed niets om het Wereld Jodendom te mobiliseren voor de Joden die daar werden belegerd. Weizmanns verklaringen van toen en zijn memoires vertellen ons hoe zij de situatie zagen. Hij verscheen bij de Conferentie van Versailles op 23 februari 1919. Opnieuw gaf hij de traditionele lijn over het jodendom weer, die zowel door de antisemieten als de zionisten wordt gedeeld. Het waren niet de Joden die echt problemen hadden, maar de Joden die het probleem vormden:

Het jodendom en het geloof waren in een vreselijk verzwakte toestand, wat voor henzelf en voor de naties een zeer moeilijk op te lossen probleem was. Ik zei dat er geen enkele hoop was op een dergelijke oplossing – aangezien het Joodse probleem zich fundamenteel rond de dakloosheid van het Joodse volk draaide – zonder de oprichting van een nationaal huis. 25]

De Joden vormden natuurlijk geen echt probleem – noch voor de naties, noch voor “zichzelf” – maar Weizmann had een oplossing voor het niet-bestaande “probleem”. Het zionisme bood zich opnieuw aan de verzamelde kapitalistische mogendheden aan als een antirevolutionaire beweging. Het zionisme zou “de joodse energie in een constructieve kracht veranderen in plaats van in destructieve neigingen te verdwijnen”. 26] Ook in zijn latere jaren kon Weizmann de Joodse tragedie tijdens de Russische Revolutie alleen nog maar zien door de zionistische kant van de telescoop:

Tussen de verklaring van Balfour en de toetreding van de bolsjewieken tot de macht had de Russische Joden het toen enorme bedrag van 30 miljoen roebel voor een landbouwbank in Palestina onderschreven; maar dit moest nu, met nog veel meer, worden afgeschreven … Het Poolse jodendom … leed nog zozeer onder de afzonderlijke Russisch-Poolse oorlog, dat het niet in staat was om een noemenswaardige bijdrage te leveren aan de taken die ons te wachten stonden. 27]

Weizmann zag het zionisme in alle opzichten als zwak met slechts een been in Palestina. Oost-Europa was “een tragedie die de zionistische beweging op dit moment niet kon verlichten”. 28] Anderen waren niet zo snel. De Britse vakbonden organiseerden een embargo op wapenleveringen aan de blanken. De Franse communisten organiseerden een muiterij in de Franse Zwarte-Zeevloot. En natuurlijk was het het Rode Leger dat de Joden probeerde te beschermen tegen hun blanke moordenaars.

Maar de WZO heeft zijn invloed nooit gebruikt, noch in de Anglo-joodse gemeenschap, noch in de zetels van de macht, om de militante unionisten te steunen. Weizmann deelde de anticommunistische mentaliteit van zijn Britse opdrachtgevers volledig. Hij veranderde nooit zijn mening over de periode. Zelfs in Trial and Error klonk hij nog steeds als een hoog Tory-schrift over “een tijd waarin de verschrikkingen van de bolsjewistische revolutie nog vers in het geheugen lagen” (mijn nadruk). [29]

De minderheidsverdragen op de Vredesconferentie van Versailles

Rusland was out of control, maar de geallieerden en hun lokale klanten domineerden nog steeds de rest van Oost-Europa; nu de WZO door de Balfour-verklaring was omgezet in een officiële stem van Israël, kon zij niet langer stilzwijgend het lot van de enorme joodse gemeenschappen daar blijven bepalen. Zij moest optreden als hun woordvoerder. Wat zij wilde was dat de Joden erkend werden als een natie met autonomie voor haar afzonderlijke scholen en taalinstituten, en dat de Joodse sabbat als rustdag werd erkend.

Omdat het imperialisme de ruggengraat van de zionistische strategie vormde, presenteerde de Comite des Delegations Juives – in wezen de WZO, in samenwerking met het Amerikaans-Joodse Comité – een memorandum over nationale autonomie aan de Conferentie van Versailles. Alle nieuwe opvolgers van de gevallen rijken, maar Duitsland noch Rusland, maar Duitsland noch Rusland, zouden gedwongen worden om minderheidsrechtenverdragen te ondertekenen als voorwaarde voor diplomatieke erkenning.

Aanvankelijk werd het idee overgenomen door de geallieerden, die zich realiseerden dat de rechten van minderheden essentieel waren om te voorkomen dat de verwarde nationale chauvinisten van Oost-Europa elkaar zouden verscheuren en de weg zouden vrijmaken voor een overname door de bolsjewieken. Een voor een tekenden de Polen, de Hongaren en de Roemenen, maar hun handtekeningen waren zinloos.

De snel groeiende christelijke middenklasse in deze landen zag de Joden als hun diepgewortelde concurrenten en was vastbesloten hen te verdrijven. De Pool die hun verdrag ondertekende was de beruchtste antisemiet van het land, de Hongaren verklaarden hun verdrag dag tot een dag van nationale rouw en de Roemenen weigerden hun verdrag te ondertekenen totdat de clausules die de sabbatrechten en de joodse scholen garandeerden uit hun verdrag werden geschrapt.

Het utopische plan heeft nooit de geringste kans op succes gehad. Balfour realiseerde zich al snel welke problemen de verdragen zouden veroorzaken voor de geallieerden in Oost-Europa. Op 22 oktober vertelde hij de Volkenbond dat de beschuldigende staten een ondankbare plicht op zich zouden nemen als ze zouden proberen de verdragsverplichtingen af te dwingen. Hij betoogde vervolgens dat de verdragen die aan de Liga zijn voorafgegaan, de Liga niet verplicht moeten worden om ze af te dwingen. 30] De verzamelde advocaten aanvaardden toen de juridische verantwoordelijkheid voor de verdragen, maar voorzagen niet in een handhavingsmechanisme.

Joden konden niet de moeite nemen om de betekenisloze verdragen te gebruiken. Slechts drie collectieve petities werden ooit ingediend. In de jaren twintig van de vorige eeuw bleek Hongarije een numerus clausus te hebben op zijn universiteiten. In 1933 voelde de nog steeds zwakke Hitler zich genoodzaakt om de Duits-Poolse Minderhedenconventie, het enige verdrag dat op Duitsland van toepassing was, te eerbiedigen, en 10.000 Joden in Opper-Silezië behielden alle burgerrechten tot het einde van de looptijd van het verdrag in juli 1937. 31] Roemenië werd in 1937 schuldig bevonden aan het intrekken van de rechten van joodse burgers. Zulke kleingeestige legalistische overwinningen hebben op de lange termijn niets veranderd.

De enige manier waarop de Joden in Oost-Europa voor hun rechten hadden kunnen strijden, was in samenwerking met de arbeidersbewegingen, die in al deze landen het antisemitisme zagen als een ideologisch scheermes in de handen van hun eigen kapitalistische vijanden. Maar hoewel de sociale revolutie gelijkheid betekende voor de Joden als Joden, betekende het ook de onteigening van de Joodse middenklasse als kapitalisten. Dat was onaanvaardbaar voor de lokale leden van de WZO, die grotendeels van de middenklasse waren samengesteld en vrijwel geen aanhangers van de arbeidersklasse hadden.

De Wereld Zionistische beweging, die zich altijd bekommerde om de mening van de Britse heersende klasse, heeft haar lokale groeperingen nooit in de richting van links geduwd, hoewel de radicalen de enige massamacht ter plaatse waren die bereid was de Joden te verdedigen. In plaats daarvan concludeerden de WZO-leiders dat ze niet de kracht hadden om tegelijkertijd te strijden voor de Joodse rechten in de diaspora en het nieuwe Zion op te bouwen” en in de jaren twintig lieten ze alle schijn van actie ten behoeve van het diaspora-jodendom in situ varen, waarbij ze hun lokale afdelingen – en de Joodse gemeenschappen in deze landen – aan hun lot overlieten.

De zionistische alliantie met het antisemitisme in Oost-Europa

De meeste Joden in Oost-Europa zagen de bolsjewieken niet als de ogers die Churchill en Weizmann hun lieten geloofden. Onder Lenin gaven de bolsjewieken de Joden niet alleen volledige gelijkheid, maar richtten ze zelfs scholen en uiteindelijk rechtbanken op in het Jiddisch, maar waren ze absoluut tegen het zionisme en alle ideologisch nationalisme. De bolsjewieken leerden dat de revolutie de eenheid van de arbeiders van alle volkeren tegen de kapitalisten vereiste.

De nationalisten scheidden “hun” arbeiders van hun klasgenoten. Het bolsjewisme verzette zich specifiek tegen het zionisme als pro-Brits en als fundamenteel anti-Arabisch. De lokale zionistische leiders werden daarom gedwongen zich tot de nationalisten als mogelijke bondgenoten te wenden. In Oekraïne betekende dat de Rada (Raad) van Simon Petliura, die net als de zionisten op strikt etnische gronden werd gerekruteerd: geen Russen, geen Polen en geen Joden.

Oekraïne

De Rada was gebaseerd op dorpsonderwijzers en andere taalliefhebbers, doordrenkt van de “glorieuze” geschiedenis van Oekraïne – dat is de zeventiende-eeuwse Kozakkenopstand van Bogdan Zinovy Chmielnicki tegen Polen, waarbij de woedende boerenbevolking 100.000 Joden afslachtte die zij als tussenpersonen voor de Poolse pans (edelen) zagen werken. De nationalistische ideologie versterkte het gif van de “Christus-moordenaar” dat door het oude regime in de analfabete plattelandsmassa’s werd gegoten.

In zo’n ideologisch klimaat waren antisemitische uitbraken onvermijdelijk, maar de zionisten werden door beloften van nationale autonomie opgeslokt en haastten zich naar de Rada. In januari 1919 trad Abraham Revusky van de Pauselijke Zion aan als minister van Joodse Zaken van Petliura. 32] Meir Grossmann van de Oekraïense zionistische regering ging naar het buitenland om joodse steun te verwerven voor het bolsjewistische regime. 33]

De onvermijdelijke pogroms begonnen met de eerste Oekraïense nederlaag door het Rode Leger in januari 1919, en Revusky werd gedwongen om binnen een maand af te treden toen Petliura niets deed om de wreedheden te stoppen. In veel opzichten vernietigde de Petliura-episode de massabasis van het zionisme onder de Sovjet-Joden. Churchill verloor zijn gok: Trotski, niet Weizmann en niet Revusky, zou de ziel van de Joodse massa’s winnen.

Litouwen

De Litouwse zionistische betrokkenheid van Litouwen bij de antisemieten was eveneens een mislukking, hoewel Litouwen gelukkig geen belangrijke pogroms heeft voortgebracht. De nationalisten daar bevonden zich in een uiterst zwakke positie. Zij werden niet alleen bedreigd door het communisme, maar moesten ook tegen Polen strijden in een geschil over het grondgebied rond Vilna.

Zij voelden zich genoodzaakt om met de zionisten samen te werken, omdat zij de steun van de aanzienlijke joodse minderheid in Vilna nodig hadden, en zij overschatten ook de zionistische invloed van de geallieerde mogendheden, wier diplomatieke instemming een vereiste was om de stad ooit te kunnen winnen. In december 1918 traden drie zionisten toe tot de voorlopige regering van Antanas Smetona en Augustinas Voldemaras. Jacob Wigodski werd minister van Joodse Zaken, N. Rachmilovitch werd vice-minister van Handel en Shimshon Rosenbaum werd benoemd tot vice-minister van Buitenlandse Zaken.

Het lokaas was opnieuw autonomie. Joden zouden proportionele vertegenwoordiging in de regering krijgen, volledige rechten voor het Jiddisch, en een Joodse Nationale Raad zou het recht krijgen om alle Joden voor religieuze en culturele zaken verplicht te belasten. Het niet betalen van belasting zou alleen worden toegestaan voor bekeerlingen. Max Soloveitchik, die Wigodski op het Joodse ministerie opvolgde, was enthousiast dat “Litouwen de creatieve bron is van de toekomstige vormen van Joods leven”. 34]

Tegen april 1922 had de Litouwse regering het gevoel dat het zich tegen de Joden kon gaan verzetten. De Vilna-corridor was definitief verloren gegaan voor Polen en het Poolse leger stond tussen het communisme en de Litouwse grens. Smetana’s eerste stap was om te weigeren de instellingen van autonomie in de grondwet te garanderen. Soloveitchik nam uit protest ontslag en trad toe tot de WZO Executive in Londen. De lokale zionisten probeerden het probleem aan te pakken door een verkiezingsblok op te richten met de Poolse, Duitse en Russische minderheden.

Dit beetje extra spierkracht zorgde voor een vertraging van de regering en Rosenbaum kreeg van Ernestas Galvanauskas, de nieuwe premier, het Joodse ministerie. In 1923 begon de aanval opnieuw met het verbieden van parlementaire toespraken in het Jiddisch. In juni 1924 werd het Joodse ministerie afgeschaft; in juli 1924 werden Jiddische winkelborden verboden; in september verspreidde de politie de Nationale Raad, en Rosenbaum en Rachmilovitch verhuisden naar Palestina. Tegen 1926 had Smetana een semi-fascistisch regime opgezet dat tot de overname van de Tweede Wereldoorlog door Stalin duurde. Later namen Voldemaras en Galvanauskas openlijk de rol van nazi-agenten in de Litouwse politiek over.

Zionistische huisvesting met antisemitisme

De essentie van de zionistische doctrine over antisemitisme werd ruim voor de Holocaust vastgelegd: antisemitisme was onvermijdelijk en kon niet bestreden worden; de oplossing was de emigratie van ongewenste joden naar een joodse staat in wording. Het onvermogen van de zionistische beweging om Palestina militair in te nemen, dwong haar ertoe op zoek te gaan naar keizerlijk beschermheerschap, waarvan zij verwachtte dat het tot op zekere hoogte door antisemitisme zou worden gemotiveerd. Zionisten zagen het revolutionaire marxisme bovendien als een assimilatievijand die hen ertoe bracht zich tegen het revolutionaire marxisme te verenigen met hun mede-separatisten van de antisemitische rechtse nationalistische bewegingen in Oost-Europa.

Herzl en zijn opvolgers hadden gelijk. Het was een antisemiet, Balfour, die het zionisme in staat stelde zich te verschansen in Palestina. Hoewel Israël uiteindelijk is ontstaan door een gewapende opstand tegen Groot-Brittannië, zouden de Palestijnen zonder de aanwezigheid van het Britse leger in de eerste jaren van het mandaat geen enkel probleem hebben gehad om het zionisme eruit te drukken.

Maar we zijn hier het slachtoffer van een trucje met een kunstgreep. Balfour heeft het zionisme in Palestina wel de hand boven het hoofd gehouden, maar beschermde het Britse mandaat de Joden tegen hun vijanden in Europa?

Antisemitisme kan altijd worden bestreden. Het werd niet alleen bestreden, het werd ook verslagen in Frankrijk, Rusland en Oekraïne zonder enige hulp van de Wereld Zionistische organisatie. Als de bevolking van die landen de dictaten van de zionisten had gevolgd, zouden de antisemieten nooit zijn verslagen.

Het beleid van de vroege WZO werd in essentie voortgezet door Chaim Weizmann, de belangrijkste leider van de organisatie tijdens het Hitler-tijdperk. De elementen in de WZO die zich in de jaren dertig van de vorige eeuw tegen het nazisme wilden verzetten, vonden altijd hun grootste interne vijand in de president van hun eigen beweging. Nahum Goldmann, die zelf na de Holocaust president van de WZO zou worden, beschreef later in een toespraak de felle ruzies over dit onderwerp tussen Weizmann en rabbijn Stephen Wise, een leidende figuur in het Amerikaanse zionisme:

Ik herinner me de zeer gewelddadige discussies tussen hem en Weizmann, die een zeer groot leider op zich was, maar die elke belangstelling voor andere zaken verwierp. In de eerste jaren van het nazisme had hij er wel belang bij om Duitse joden te redden, maar het Joods Wereldcongres vocht voor de joodse rechten, niet dat hij de noodzaak daarvan ontkende, maar hij kon de tijd niet sparen van zijn zionistische werk. Stephen Wise betoogde met hem “maar het maakt deel uit van hetzelfde probleem. Als je de Joodse diaspora verliest, heb je geen Palestina en kun je alleen maar het geheel van het Joodse leven aanpakken. 35]

Dat was het zionisme, en z’n leidende figuur, toen Adolf Hitler zich op het toneel van de geschiedenis begeeft.

Deel 2 van deze serie: Blut und Boden (bloed en bodem)
De wortels van het zionistische racisme. 
Wil je niets missen? Volg ons op twitter

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Europese Unie, Geschiedenis, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Oorlogsmisdadiger(s), Politiek, Serie's, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Wereldoorlog 3, Zionisten | Een reactie plaatsen

51 Documenten: Zionistische samenwerking met de nazi’s

51 Documenten: Zionistische samenwerking met de nazi’s

Review door William Hughes

De geschiedenis kan misleidend zijn. Het is eerlijk om te zeggen dat sommige van de sensationele, nooit eerder gepubliceerde documenten in dit boek, degenen die het zionisme en de vermeende geschiedenis ervan op het eerste gezicht hebben aanvaard als een politieke beweging die de hoop van de Joden was, zullen choqueren.

Lenni Brenner, de onverschrokken auteur van “Zionism in the Age of Dictators,” (“Zionisme in het tijdperk van de dictators”), onthult verontrustend nieuw bewijs in zijn laatste poging, dat precies het tegenovergestelde suggereert. In feite maakt hij een dwingende zaak dat de zionistische geschiedenis “oneervol” was. Je kunt dit uitstekende boekje beschouwen als een waardig vervolg op zijn eerste onthulling’ over de bijziende  zionistische fanatiekelingen van die vervlogen tijd.

Voor de openers liet Brenner zien hoe de zionisten een lange geschiedenis van schaamteloze samenwerking met de nazi’s hadden, vooral nadat de dictator Adolph Hitler in 1933 aan de macht was gekomen. De zionisten lagen ook in bed, tot op zekere hoogte, met de andere leden van wat later bekend werd als de “As van het Kwaad” van de Tweede Wereldoorlog, waaronder het Italië van Benito Mussolini en het Japan van Tojo Hideki.

Op 29 maart 1936, bijvoorbeeld, prees de zionisten Il Duce en zijn regime bij de opening van een door de fascistische regering gefinancierde zeevaartschool in Civitavecchia. Hier heeft een zionistische jeugdgroep, de “Betar”, haar zeelieden opgeleid voor de toekomstige Revisionistische staat. De sprekers negeerden het feit dat op 3 oktober 1935 de Italiaanse troepen Abessinië waren binnengevallen.

Op een ander front wordt in 1940 het “Derde Congres van de Joodse Gemeenschap van het Verre Oosten” gehouden in Harbin, Mantsjoerije, in 1940, en vervolgens afgehaspeld onder een brutale militaire bezetting door de Japanse keizerlijke strijdkrachten. Ook in die tijd was Tokio al in overeenstemming met Hitler en de Italiaanse Mussolini, in het beruchte Anti-Comintern Pact.

Bedenk ook dat de moordende “Verkrachting van Nanking” van de Japanners in december 1937 en het “Kristalnacht”-incident op 9 november 1938 had plaatsgevonden. Toch doet de zionistische leugenfabriek er alles aan om de Japanse bezetting te legitimeren door haar te certificeren als een garantie voor de “gelijkheid van alle burgers” in dat belegerde land.

De zionist heeft ook een handelsplan met de Berlijnse regering waardoor de Duitse Joden hun bezittingen in nazi-goederen die naar het toen door Britten bezette Palestina werden geëxporteerd, kunnen inwisselen. En als klap op de vuurpijl, had de beruchte SS-Hptscharf. Adolf Eichmann, Palestina bezocht, in oktober 1937, als gast van de zionisten.

In Egypte ontmoette hij ook Feivel Polkes, een zionistische agent, die Eichmann omschreef als een “leidende Haganah-functionaris”. De ketting rokende Polkes stond ook op de loonlijst van de nazi’s “als informant”.

Brenner is niet de eerste schrijver die het overwegend taboe op de samenwerking van de zionistische leiding met de nazi’s aan de orde stelt. Rolf Hilberg’s seminal “The Destruction of European Jews”; Hannah Arendt’s “Eichmann in Jerusalem”; Ben Hecht’s “Perfidy”; Edwin Black’s “The Transfer Agreement”; Francis R. Nicosia’s “The Third Reich and the Palestine Question”; Rudolf Vrba and Alan Bestic’s “I Cannot Forgive”; and Rafael Medoff’s “The Deadening Silence: American Jews and the Holocaust,”, durfde ook, met wisselend publiek succes.

Na het begin van de Holocaust in 1942 had Eichmann regelmatig te maken met Dr. Rudolf Kastner, een Hongaarse jood, die hij beschouwde als een “fanatieke zionist”. Kastner werd later in Israël vermoord als nazi-medewerker. Het ging toen echter om de onderhandelingen over het uiteindelijke lot van de Hongaarse Joden, die in de door de nazi’s geleide vernietigingskampen op het punt stonden te worden geliquideerd. Eichmann zei dit over Kastner, de zionistische vertegenwoordiger,

“Ik geloof dat [hij] duizend of honderdduizend van zijn bloed zou hebben opgeofferd om zijn politieke doel te bereiken. Hij was niet geïnteresseerd in oude Joden of degenen die in de Hongaarse samenleving waren opgenomen. U kunt de anderen krijgen’, zal hij zeggen, ‘maar laat mij deze groep hier hebben’. En omdat Kastner ons een grote dienst heeft bewezen door te helpen de deportatiekampen vreedzaam te houden. Zou ik zijn groepen laten ontsnappen”.

Ook de lezers zullen verbaasd zijn te vernemen, dat na de invoering van de Neurenberger Anti-joodse rassenwetten in september 1935, er slechts twee vlaggen waren die in heel nazi-Duitsland mochten worden tentoongesteld. De ene was Hitlers favoriet, het hakenkruis. De andere was de blauwwitte vlag van het zionisme. De zionisten mochten ook hun eigen krant uitgeven. De redenen voor dit door het Reich gesponsorde vriendjespolitiek was volgens de auteur: De zionisten en de nazi’s hadden een gemeenschappelijk belang, waardoor Duitse joden naar Palestina emigreren.

Al op 21 juni 1933 stuurde de Duitse zionistische federatie een geheim memorandum naar de nazi’s, waarin onder meer staat:

“Wij zijn van mening dat een antwoord op de joodse vraag die de nationale staat (het Duitse Rijk) werkelijk bevredigt, alleen tot stand kan worden gebracht met de medewerking van de joodse beweging die zich richt op een sociale, culturele en morele vernieuwing van het jodendom – onafhankelijk van het feit dat zo’n nationale vernieuwing eerst de doorslaggevende sociale en spirituele premissen voor alle oplossingen moet creëren….”.

Ongelooflijk genoeg deed Avraham Stern, de leider van de beruchte “Stern Gang”, eind 1940, een schriftelijk voorstel aan Hitler, waarbij de Joodse milities in Palestina aan “Duitse zijde” zouden strijden in de oorlog tegen Engeland, in ruil voor de hulp van de nazi’s bij het oplossen van de “Joodse kwestie” in Europa en hun hulp bij het creëren van een “historische Joodse staat”.

Op die datum waren de Duitse troepen al naar Praag gemarcheerd, waren ze Polen binnengevallen en hadden ze het eerste concentratiekamp in Auschwitz gebouwd. De gestoorde Stern had verder opgeschept over hoe de zionistische organisaties “nauw verbonden waren met de totalitaire bewegingen van Europa in [hun] ideologie en structuur”. Sterns obscene voorstel werd na de Tweede Wereldoorlog gevonden op de Duitse ambassade in Turkije.

Tot slot denk ik dat Brenner gelijk had toen hij schreef: “Dit boek presenteert 51 historische documenten om het zionisme aan te klagen voor herhaalde pogingen om samen te werken met Adolf Hitler. Het bewijs, niet ik, zal u overtuigen van de waarheid van deze kwestie….Het blootleggen van de zionistische rol in het [nazi]-tijdperk maakt deel uit van het onderzoek van het verleden, dat van historici wordt verlangd”.

Al het bovenstaande wordt vandaag de dag nog belangrijker in het licht van het kritische feit dat het zionistisch Israël helpt om het te onderwerpen aan het onderzoek dat door zijn misdaden in het verleden en het heden wordt verlangd.

© William Hughes 2003

William Hughes is de auteur van “Saying ‘No’ to the War Party
(“Zeg Nee tegen de oorlogspartij”) (Iuniverse, Inc.)

 

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Geschiedenis, Maatschappij, Media, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3, Zionisten | Een reactie plaatsen

Nog een Zionist Trump Debacle: De ‘Fort Trump’ en Holocaust Industrie slachtoffercompensatie in Polen

Nog een Zionist Trump Debacle: De ‘Fort Trump’ en Holocaust Industrie slachtoffercompensatie in Polen

Het is geen verrassing dat het nieuwe ijdelheidsproject van zionist nazi fascist Trump in Polen – om een militaire basis naar een zittende president trekpop te vernoemen – al snel in een schijnvertoning veranderd. Nog een ander beschamend debacle voor de huidige zionisten / nazi fascistische Amerikaanse regering in het buitenland, aangezien domme Poolse functionarissen wanhopig proberen de Amerikaanse militaire bezetting van hun land aan te kleden, waarbij politbureau Washington het effectief gebruikt als een geopolitieke antagonist tegen zijn oostelijke rivaal Rusland.

Het andere eind van dit Poolse verhaal is nog interessanter, aangezien de zionisten/nazi fascistische VS deze situatie probeert als hefboomwerking ten gunst van illegale zionisten staat Israël.

De Holocaust Industrie was een internationaal bedrijf net als McDonalds. De grootaandeelhouders waren de VS, Engeland en Nederland. Afgebeeld van links naar rechts: Duitse spion George Scherff aka Prescott Bush, George H. W. Bush en George W Bush.

Lees ook De nazi’s in het witte huis

Velen zijn zich er niet van bewust dat president zionisten trekpop Trump onlangs wet nr. 447 heeft ondertekend, onder de titel “Rechtvaardigheid voor overlevenden die zonder compensatie zijn achtergelaten”, die verondersteld wordt de teruggave van eigendommen aan de slachtoffers van de Amerikaanse, Britse, Nederlandse Holocaust Industrie verplicht te stellen. (Lees het boek: ”De Holocaust Industrie, de waarheid is groter dan de leugen”)

Het Poolse leiderschap had aanvankelijk verklaard dat het niet zou moeten betalen voor het verlies van eigendommen tijdens de Tweede Wereldoorlog omdat de Polen in feite de grootste slachtoffers waren van dergelijke verliezen. Voorspelbaar heeft de internationale Joodse zionisten lobby dit standpunt vertaald als “antisemitischvan de kant van Polen en is het de zionisten nazi fascisten VS blijven gebruiken om druk uit te oefenen op Polen om “restitutie” te betalen voor een hele reeks eisen uit de Tweede Wereldoorlog.

Als dit initiatief echter wordt uitgevoerd, kan dit initiatief ook de deur openen voor honderdduizenden soortgelijke claims die Palestijnse slachtoffers van Israëlische etnische zuiveringen in Palestina en de bezette gebieden zouden kunnen maken.

Ondertussen gaat deze laatste dwaasheid in Polen deze week in volle gang.

De Poolse autoriteiten lijken geobsedeerd te zijn geraakt door de oprichting van de permanente militaire basis “Fort Trump” in Polen, maar de VS lijken geen haast te hebben met een dergelijke inzet.

Bovendien zijn er periodiek berichten dat politbureau Washington heeft besloten om enkele eisen te stellen aan zijn Poolse bondgenoot, en pas nadat aan deze eisen is voldaan, kan de basis uiteindelijk worden opgericht.

Eerder in februari van dit jaar meldden de Poolse media dat de Amerikaanse ambassadeur Georgette Mosbacher druk uitoefende op de Poolse autoriteiten en eiste dat de archieven van het National Holocaust Memorial Institute in Polen aan de zionisten nazi fascistische Verenigde Staten zouden worden voorgelegd voor publicatie in ruil voor de oprichting van de Amerikaanse militaire basis.

Ondanks het feit dat de ambassadeur deze informatie ontkende, maakte dit verhaal veel los in het land en veroorzaakte het verontwaardiging in alle Poolse nationaal-patriottische kringen.

US outlet The Washington Free Beacon meldde dat het Amerikaanse Congres een aantal initiatieven overwoog die de zionisten nazi fascistische Trump regering zouden dwingen om van Polen te eisen dat de kwestie van de eigendomsaanvragen van sommige Joodse organisaties wordt opgelost voordat de zionisten nazi fascistische Verenigde Staten een permanente militaire basis op Pools grondgebied bouwt.

Trump is de zoveelste trekpop van de zionisten die, tot nu toe, verantwoordelijk zijn voor twee Wereldoorlogen en alles in het werk stellen om nummer drie te starten.

Het is de moeite waard eraan te herinneren dat zionisten trekpop Donald Trump ongeveer een jaar geleden wet nr. 447 (“Justice for Survivors Left Without Compensation”) ondertekende voor het teruggeven van eigendommen aan slachtoffers van de Holocaust Industrie, waarbij hij de Amerikaanse regering steun gaf aan dergelijke claims.

De Washington Free Beacon merkt in zijn materiaal op dat er Pools-Amerikaanse onderhandelingen aan de gang zijn over de inzet van een permanente basis van Amerikaanse troepen in Polen, die “de dreiging van Rusland en Iran zal tegengaan”.

In deze context merkt de krant echter op dat “veel leden van het Congres en belangrijke vertegenwoordigers van de zionistische gemeenschap achter de schermen lobbyen bij de corrupte zionisten/nazi fascistische regering en in het bijzonder minister van Buitenlandse Zaken ultra zionist Mike Pompeo” om de kwestie van de zionistische claims te verbinden met de basis.

Polen is het enige land in de Europese Nazi Fascisten Unie dat de wet niet heeft aangenomen “om teruggave te gelasten ten gunste van de oudere overlevenden van de Holocaust en hun families waarvan de eigendommen tijdens de Tweede Wereldoorlog in beslag werden genomen”.

Tegelijkertijd protesteerde Polen tegen de eis en zei dat zijn volk ook het slachtoffer was van de nazi’s, en in het bijzonder de miljoenen Poolse Joden die naar de vernietiging kampen werden gestuurd.

Volgens de Amerikaanse editie ziet een deel van de Amerikaanse zionistische wetgevers trekpoppen van het Congres in de onderhandelingen over ”Fort Trump” de mogelijkheid om druk uit te oefenen op Polen, “zodat het eindelijk het probleem van de teruggave zal oplossen”.

Naar verluidt heeft staatssecretaris ultra zionist Mike Pompeo zelf hierover meerdere malen gesproken tijdens de onderhandelingen met Polen, tot tevredenheid van sommige Joodse kringen. Volgens bronnen van het verkooppunt zijn de onderhandelingen in het ministerie van Buitenlandse Zaken nog steeds aan de gang.

Volgens bronnen in het Amerikaanse Congres en in de Joodse gemeenschap zouden zionistische Congresleden de financiering van “Fort Trump” moeten blokkeren totdat de kwestie van de teruggave is opgelost.

Een van de bronnen beweerde zelfs dat de huidige acties van Polen bijdragen aan “antisemitisme” in het land, en dat de Polen geen Amerikaanse basis op hun grondgebied mogen hebben totdat de kwestie is opgelost. Zijn de zionisten werkelijk zo incompetent dat ze niet weten wie de echte Semieten zijn??

De krant merkte op dat het antisemitisme in Europa toeneemt, maar vooral in Polen komt het antisemitisme sterk tot uiting.

De bevolking van Europa is inderdaad tot op het bot antisemitisch door het betalen van de kogels, bomen en granaten waarmee de echte Semieten worden vermoord, en kiezen steeds dezelfde volksvertegenwoordigers die deze illegale misdaden ondersteunen en/of toejuichen. 

De demonstraties waarbij 20.000 mensen op 11 mei de straat op gingen, werden veroordeeld en antisemitisch genoemd. Ze werden in Polen georganiseerd door de nationalistische eurosceptici van de Confederation Association en leden van de Kukiz 15 beweging.

Het protest was tegen de goedkeuring van Wet 447 en de claims van de Joodse gemeenschap om eigendommen van de Holocaust Industrie slachtoffers terug te geven.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki betoogde dat de kwestie van de schadeloosstelling al is geregeld en dat Polen niet van plan is om een andere vorm van wraakactie te gaan betalen, omdat de Polen de belangrijkste slachtoffers van de zionisten en de Tweede Wereldoorlog waren.

Er was een vermeende brief van de Amerikaanse staatssecretaris en het Witte Huis, waarin er bij congresleden op wordt aangedrongen om druk uit te oefenen op Polen om eigendommen terug te geven.

In de ontwerpbrief staat dat Polen eerdere oproepen over deze kwestie herhaaldelijk heeft verworpen en dat de communistische autoriteiten na de oorlog de eigendommen van zowel Joden als niet-Joden hebben genationaliseerd, die nu hun oude eigendommen niet meer kunnen terugkrijgen en geen compensatie kunnen ontvangen.

Volgens een van de anonieme bronnen uit de Joodse zionisten gemeenschap die aan dit probleem heeft gewerkt “is het Congres van streek door de compromisloze houding van Polen”.

Hij waarschuwde verder dat Polen in deze zaak zijn relaties met de Joodse gemeenschap en illegale zionisten staat Israël niet op de proef moet stellen. Op een verhulde manier, waarschuwend dat dit de betrekkingen tussen nazi fascisten politbureau Washington en Warschau in gevaar zou kunnen brengen.

“Als ze niet naar ons Joden zionisten willen luisteren, zullen ze gedwongen worden om naar ons Amerikaanse zionisten te luisteren”, beweerde de bron.

De vertaling van het artikel in Washington Free Beacon werd door veel Poolse media gepubliceerd en het materiaal lokte een sterke reactie uit in de Poolse samenleving.

De leider van de Poolse Volkspartij Władysław Kosiniak-Kamysz richtte zich tot de regering van het land met de vraag: “Is het waar dat voor de bouw van ”Fort Trump” de eisen van de Joodse zionistische gemeenschap moeten worden ingewilligd, om ”Fort Trump” te kunnen bouwen?

“Wij vragen van niemand iets, en wij zullen geen enkele claim betalen, omdat alles wat geregeld moest worden, geregeld is. Polen heeft zware verliezen geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was het slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog en werd aan de ene kant aangevallen door nazi-Duitsland en aan de andere kant door Stalins Sovjet-Unie,” zei hij.

Volgens de rechtse partij Kukiz 15, zei haar plaatsvervangend hoofd Tomasz Rzymkowski dat de Amerikaanse aanpak vraagt om een heroverweging van de urgentie van “Fort Trump”.

“300 miljard dollar is de som van vier keer de Poolse staatsbegroting. Voor dit geld konden we de kwestie van onze veiligheid op een andere manier oplossen en zelfs een heel Russisch leger inhuren. Als de zionisten nazi fascistische Amerikanen ons zo behandelen, dan moeten we ons de vraag stellen of het de moeite waard is. Ik kan me niet herinneren dat een van onze bondgenoten in de geschiedenis van Polen een dergelijke betaling voor militaire steun heeft geëist. Moet de internationale situatie ons werkelijk verplichten om ons generaties lang in de schulden te steken”, zei hij.

Het hoofd van Kukiz 15, Paweł Kukiz, zei:

“Ik krijg de indruk dat de regering deze claims verhandelt, denkend aan ”Fort Trump”, maar als ”Fort Trump” Polen 330 miljard bloeddoorlopen dollar kost, omdat Joodse zionistische organisaties zoveel eisen voor eigendommen die tijdens de Holocaust verloren zijn gegaan. Eigendom dat geplunderd en vernietigd werd door de Duitsers in opdracht van de zionisten, wat moet dit Fort Trump dan beschermen? Leeg land?”

Opgemerkt moet worden dat de Poolse autoriteiten officieel elk verband ontkende tussen de bouw van de Amerikaanse militaire basis met compensaties voor eigendommen die tijdens de Holocaust verloren zijn gegaan. De Poolse minister van Defensie Mariusz Blaszczak verklaarde dat het ”Fort Trump” project op geen enkele manier verbonden was met “Wet 447”, en beschuldigde de politici van de oppositie van “het proberen om het Amerikaanse recht te verbinden met onderhandelingen ten nadele van de Poolse belangen”.

Natuurlijk zagen de regeringsgezinde door zionisten gecontroleerde corrupte media “de hand van Moskou” in de hele situatie:

“Dit is een krachtige operatie van Moskou [….] Vandaag de dag zien we een ongelooflijk hoge deelname van de Russische kant. Het Kremlin probeert het onderwerp zo snel mogelijk te voeden”, zegt Tomasz Sakevich, hoofdredacteur van de Gazeta Polska.

Het onderwerp werd aan de orde gesteld met het doel om reclame te maken voor een van de partijen, die duidelijk pro-Russisch is – de Confederatie. De vraag werd gesteld op het moment dat het akkoord over de uitbreiding van de Amerikaanse troepen in Polen op tafel lag,” en beweerde verder dat het een succes was van “Russische activiteiten”.

Tegelijkertijd zet het Kremlin, naar de mening van regeringsgezinde journalisten, alle mogelijke middelen in om de bouw van “Fort Trump” in Polen te voorkomen:

“Ecologen” luiden de alarmklok dat er bomen zullen worden gekapt vanwege “Fort Trump”. Oude generaals herhalen de beweringen over onnodige irritatie van Rusland. Open Dialoog (een stichting van nazi Bilderberger/zionist Georgi Soros), die naar verluidt ook Russische banden heeft, wil een regering omverwerpen die nauwe samenwerking met de Amerikanen wil. De nieuwe burgers van Uyarowo dreigen dat de Joden zionisten met behulp van zionisten nazi fascisten Amerika het land opnieuw zullen beroven. Wanneer het Kremlin zijn invloed in Polen verliest, lanceert het zijn invloed middelen, van fulltime agenten tot naïeve, nuttige idioten”, schrijft de Gazeta Polska in een artikel.

Onder de Amerikaanse president zionist Donald Trump lijkt het erop dat de betrekkingen tussen de Verenigde Nazi Fascisten Staten van Amerika en Polen een ware renaissance hebben gekend, maar het lijkt erop dat als de beweringen van de Verenigde Nazi Fascisten Staten van Amerika die de Joodse belangen proberen te bevorderen waar blijken te zijn, al het “werk” in gevaar is. Daarmee word de weg naar de derde wereldoorlog in opdracht van de zionisten verder geplaveid.

 

 

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Jongeren, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3, Zionisten | Een reactie plaatsen

Palestijnen: de laatsten der semieten

Palestijnen: de laatsten der Semieten

Op 14 mei werd deze opinie geplaatst op de website van Al Jazeera, vijf dagen later ingetrokken en na massaal protest opnieuw geplaatst op 21 mei. Joseph Massad, professor aan de Columbia University in New York, geeft zijn visie op de allianties die het zionisme sloot om zijn doelstelling van een exclusief Joodse staat in Palestina te bereiken en ontmaskert de historische Europese dubbelzinnigheid tegenover het nazisme.

zondag 26 mei 2013

Joodse tegenstanders van zionisme begrepen deze nieuwe beweging van bij het prille begin als één die in zijn diagnose de hoofdbestanddelen van het antisemitisme gemeenschappelijk had met wat de niet-Joodse Europeanen de ‘Joodse kwestie’ noemden. Wat antizionistische Joden het meest verafschuwden was dat dit zionisme ook de ‘oplossing’ voor de ‘Joodse kwestie’ deelde met de oplossing die de antisemieten altijd al voorstonden, namelijk de verbanning van de Joden uit Europa.

Het was de protestantse Reformatie, met zijn herleving van de Hebreeuwse Bijbel, die de moderne Joden in Europa verbond met de oude Hebreeën in Palestina, een band die de filologen van de 18de eeuw zouden verstevigen door hun ontdekking van de familie der ‘Semitische’ talen, waaronder Hebreeuws en Arabisch.

Terwijl millenaristische Protestanten stelden dat de toenmalige Joden als afstammelingen van de oude Hebreeuwen Europa moesten verlaten voor Palestina om daar de tweede komst van Christus in gang te zetten, leidden filologische ontdekkingen tot de labeling van de toenmalige Joden als ‘Semieten’.

(Millenarisme is het geloof dat Christus terug op aarde zal komen om de wereld te besturen. Na de uiteindelijke overwinning op de Antichrist, zal dan, in afwachting van het einde der tijden, een duizendjarig rijk van vrede aanbreken, nvdr)

Het resultaat, de sprong die de biologische wetenschappen zouden maken in de 19de eeuw naar rassen en erfelijkheid, om de toenmalige Europese Joden te beschouwen als raciale afstammelingen van de oude Hebreeuwen, was dus niet zo bijster groot.

Op basis van de verbanden gelegd door deze anti-Joodse millenaristische Protestanten, zagen niet-religieuze Europese persoonlijkheden het enorme politieke potentieel om Joden ‘terug’ te brengen naar Palestina in de 19de eeuw. Ze waren niet bepaald geïnteresseerd in het bevorderen van een zogenaamde tweede komst van Christus zoals die Duizendjarigen.

Deze areligieuze politici, zoals Napoleon Bonaparte, de Britse minister van buitenlandse zaken Lord Palmeston (1785-1865) of Ernest Laharanne, de privésecretaris van Napoleon III in de jaren 1860, poogden de Joden uit Europa naar Palestina te verbannen om ze daar als agenten van het Europese imperialisme in Azië te positioneren.

Hun oproep werd overgenomen door vele ‘antisemieten’, een nieuw label gekozen door Europese anti-Joodse racisten nadat de term in 1879 was uitgevonden door een onbeduidende Weense journalist met de naam Wilhelm Marr. Die schreef een politiek programma uit, getiteld ‘De overwinning van het Judaïsme over het Germanisme’.

Marr was voorzichtig genoeg om antisemitisme te ontkoppelen van de geschiedenis van christelijke Jodenhaat gebaseerd op godsdienstige gronden. Hij legde er daarentegen de nadruk op dat Joden en Ariërs moesten onderscheiden worden op basis van ras. Daarmee stond hij op één lijn met de Semitische filologie en de raciale theorieën van de 19de eeuw.

Assimilatie van de Joden in de Europese cultuur

Het wetenschappelijk antisemitisme drong er op aan dat Joden verschillend waren van christelijke Europeanen, meer zelfs, dat de Joden helemaal niet Europees waren en dat hun aanwezigheid in Europa de oorzaak was van het antisemitisme. De reden waarom Joden zoveel problemen veroorzaakten voor Europese christenen moest dan zogezegd worden gezocht in hun veronderstelde ontworteling, hun gebrek aan een eigen land en aan een land gebonden loyaliteit.

In de romantische periode van het Europees nationalisme argumenteerden antisemieten dat Joden niet in de nieuwe nationale categorieën pasten en dat ze de nationale en raciale zuiverheid verstoorden die zo essentieel was voor de meeste Europese nationalisme. Daarom dat – althans toch volgens de antisemieten – als de Joden in Europa zouden blijven, zij alleen maar vijandschap konden veroorzaken bij de Europese christenen. De enige oplossing was dus het vertrek van de Joden uit Europa naar een eigen land.

Het spreekt vanzelf dat de religieuze en seculiere Joden deze verschrikkelijke antisemitische manier van denken verwierpen. Orthodoxe, hervormingsgezinde, socialistische en communistische, kosmopolitische en cultureel Jiddische Joden waren het er roerend over eens dat dit een gevaarlijke ideologie was, gericht op de verbanning der Joden uit hun Europese vaderlanden.

De Joodse Haskalah of Verlichting, die eveneens in de 19de eeuw opgang maakte streefde er naar de Joden te assimileren in de seculiere Europese cultuur en hen te scheiden van hun Joodse cultuur. Het was deze Haskalah die poogde de hegemonie te breken van de orthodoxe Joodse rabbi’s op de ‘Ostjuden’ van de Oost-Europese shtetl (de Joodse dorpen in Oost-Europa, nvdr) en zo de als ‘Middeleeuws’ gepercipieerde Joodse cultuur van zich af te werpen ten voordele van de moderne seculiere cultuur van de Europese christenen.

Het hervormde Judaïsme zou uit de boezem van de Haskalah ontstaan als een op het christendom en het protestantisme lijkende variant van het Judaïsme. Dit assimilationistische programma poogde dus de Joden in het moderne Europa te integreren en niet om ze te verbannen naar ergens buiten Europa.

Toen het zionisme anderhalf decennium na de publicatie van Marr’s antisemitisch programma ontstond zou het al deze anti-Joodse ideeën overnemen met inbegrip van het wetenschappelijk antisemitisme. Voor het zionisme waren de Joden dus ‘Semieten’, rechtstreekse afstammelingen van de oude Hebreeuwen.

In zijn oprichtingspamflet ‘De Jodenstaat’ legde Theodor Herzl uit dat het de Joden waren – niet hun christelijke vijanden – die antisemitisme ‘veroorzaakten’ en dat “waar het [antisemitisme] niet bestaat, wordt het meegedragen door de Joden in de loop van hun migraties”. Inderdaad, “de onfortuinlijke Joden dragen nu in zich de zaden van het antisemitisme naar Engeland; ze hebben het ook binnengebracht in Amerika”.

Joden waren een natie die Europa moest verlaten om zich als natie te herstellen in Palestina of Argentinië. Joden moesten de Europese christelijke cultuur nastreven en hun levende talen en tradities achterlaten ten voordele van moderne Europese talen of voor een terug te herstellen oude nationale taal.

Herzl gaf er de voorkeur aan dat alle Joden het Duits zouden overnemen, terwijl de Oost-Europese zionisten het Hebreeuws wilden. Zionisten na Herzl waren het daar mee eens en bevestigden dat Joden raciaal verschillend waren van Ariërs. Wat het Jiddisch betreft, de levende taal van de meeste Europese Joden, daar waren alle zionisten het over eens dat die zou moeten afgezworen worden.

De meerderheid der Joden bleef zich tegen het zionisme verzetten en begreep de bestanddelen ervan als dezelfde van het antisemitisme en als een voortzetting van de Haskalah-zoektocht om de Joodse cultuur af te zweren en de Joden in de Europese seculiere cultuur te assimileren. De uitzondering was het zionisme die zijn doel niet nastreefde binnen Europa maar in een geografisch verafgelegen gebied , na de verbanning van de Joden uit Europa.

De Bund (de Algemene Joodse Vakbond) in Litouwen, Polen en Rusland, opgericht in Vilnius in het begin van oktober 1897 een paar weken na de samenkomst van het eerste zionistische congres in Basel eind augustus 1897, zou de hevigste vijand van het zionisme worden.

De Bund verenigde de bestaande antizionistische Joodse coalitie van orthodoxe en hervormingsgezinde rabbi’s die hun krachten enkele maanden eerder hadden gebundeld om te verhinderen dat Herzl zijn eerste zionistische congres in München kon houden, wat hem dwong naar Bazel te verhuizen. Het Joodse antizionisme had tot in de jaren 1940 over Europa en de VS de steun van de meerderheid der Joden die het zionisme bleven zien als een anti-Joodse beweging.

Antisemitische keten van pro-zionistische enthousiastelingen

Herzl realiseerde zich dat zijn toekomstplannen voor de Europese Joden overeenstemden met die van de antisemieten. Hij ging dus reeds zeer vroeg een strategische alliantie met hen aan. In zijn boek ‘De Jodenstaat’ verklaarde hij: “De regeringen van alle landen die worden geteisterd door antisemitisme zullen er zeer in geïnteresseerd zijn om ons bij te staan om de soevereiniteit te bekomen die we nastreven.”

Hij voegde daar aan toe dat “niet alleen arme Joden” zouden bijdragen tot een immigratiefonds voor Europese Joden “maar ook christenen die van hen af willen geraken”. Herzl schreef zonder omhalen in zijn dagboeken:

“De antisemieten zullen onze meest betrouwbare vrienden worden, de antisemitische landen onze bondgenoten.”

Toen Herzl om die reden in 1903 ontmoetingen begon te hebben met beruchte antisemieten zoals de Russische minister van binnenlandse zaken Vyacheslav von Plehve, die anti-Joodse pogrom’s leidde in Rusland, dan was dat een doelbewust gezochte alliantie.

Het was evenmin een toeval dat het de antisemiet Lord Balfour was die als (Britse) eerste minister er in 1905 op toezag dat zijn regering de Alien Act invoerde om zijn land te redden van de “ongetwijfelde ramp” van “een immigratie die hoofdzakelijk Joods was”.

Balfour’s beruchte verklaring van 1917 om in Palestina een ‘nationaal thuis’ voor het ‘Joodse volk’ te creëren was zo ontworpen om onder meer de Joodse steun voor de Russische Revolutie in toom te houden en om het tij te keren van verdere ongewenste Joodse immigratie in Groot-Brittannië.

De nazi’s waren geen uitzondering in deze antisemitische keten van pro-zionistische enthousiastelingen. De zionisten sloegen immers redelijk vroeg in hun bestaan een deal met de nazi’s. In 1933 werd het beruchte Ha’avara Transferakkoord getekend tussen de zionisten en de nazi-regering om de uitdrijving van Duitse Joden en hun eigendom naar Palestina te faciliteren, waarmee de internationale Joodse boycot werd doorbroken die Amerikaanse Joden tegen nazi-Duitsland hadden ingesteld.

Het was in deze geest dat gezanten van de nazi’s naar Palestina werden gestuurd om over de successen van de Joodse kolonisatie in dat land verslag te brengen. Adolf Eichmann keerde terug van zijn trip naar Palestina in 1937 met fantastische verhalen over de verwezenlijkingen van de raciaal gescheiden Ashkenazi kibboets die hij als gast van de zionisten had bezocht op de Carmelberg.

Tegen de overweldigende oppositie van de meeste Duitse Joden in, was de zionistische federatie van Duitsland de enige Joodse groepering die de Neurenbergwetten van 1935 ondersteunden, omdat ze het met de nazi’s eens waren dat Joden en Ariërs afzonderlijke en afzonderbare rassen waren.

Dit was niet zomaar een tactische steun maar een steun gebaseerd op een gelijkaardige ideologie. De ‘eindoplossing’ van de nazi’s bestond er oorspronkelijk in de Duitse Joden naar Madagascar te verbannen. Het was dit gemeenschappelijk doel om de Joden uit Europa te verdrijven als een afzonderlijk en niet assimileerbaar ras dat de affiniteit tussen nazi’s en zionisten verklaarde.

Terwijl de meerderheid van de Joden zich bleef verzetten tegen de antisemitische basis van het zionisme en zijn allianties met de antisemieten, werden door de nazi-genocide niet alleen 90 procent van alle Europese Joden vermoord, maar ook de meerderheid van de Joodse vijanden van het zionisme, die immers waren gestorven precies omdat zij geweigerd hadden de zionistische oproep te volgen om hun land en huis te verlaten.

Terwijl de meerderheid van de Joden zich bleef verzetten tegen de antisemitische basis van het zionisme en zijn allianties met de antisemieten, werden door de nazi-genocide niet alleen 90 procent van alle Europese Joden vermoord, maar ook de meerderheid van de Joodse vijanden van het zionisme, die immers waren gestorven precies omdat zij geweigerd hadden de zionistische oproep te volgen om hun land en huis te verlaten.

Na de oorlog stopte de gruwel van de Joodse Holocaust de Europese landen niet om het antisemitische programma van de zionisten te steunen. Integendeel, deze landen deelden met de nazi’s een voorkeur voor het zionisme. Ze waren alleen tegen het genocidaire onderdeel van het programma van het nazisme.

De Europese landen weigerden samen met de VS honderdduizenden Joodse overlevers van de Holocaust op te nemen. Deze landen stemden zelfs tegen een VN-Resolutie die de Arabische staten in 1947 hadden ingediend, die hen opriep om de Joodse overlevers op te nemen. Daarentegen waren het diezelfde landen die het verdeelplan van de VN van 1947 ondersteunden om een Joodse staat op te richten in Palestina waar de ongewenste Joodse vluchtelingen naar verbannen konden worden.

Het pro-zionistisch beleid van de nazi’s

De VS en de Europese landen, met inbegrip van Duitsland, zouden doorgaan met het pro-zionistische beleid van de nazi’s. De West-Duitse naoorlogse regeringen stelden zichzelf voor als openers van een nieuwe bladzijde in de verhouding met de Joden maar deden dat in werkelijkheid helemaal niet. Sinds de oprichting van het land na de Tweede Wereldoorlog heeft elke West-Duitse regering (en elke Duitse regering na de hereniging in 1990) de pro-zionistische nazistische beleidskeuzes verdergezet.

Er was dus ook nooit een breuk met het nazistisch pro-zionisme. Het enige waar mee werd gebroken was de genocidaire racistische haat tegen de Joden zoals het nazisme die beleed, maar nooit werd gebroken met het verlangen de Joden een land in Azië te laten oprichten, weg van Europa. De Duitsers legden zelfs uit dat het meeste geld dat ze naar Israël zonden bedoeld was om de kosten te vermijden van het hervestiging van Joodse vluchtelingen in het land zelf.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er in de VS en Europa een nieuwe consensus dat de vermoorde Joden na hun dood moesten worden geïntegreerd tot blanke Europeanen en dat de gruwel van de Joodse Holocaust dus in hoofdzaak een gruwelmoord was op blanke Europeanen.

NEW YORK, NY – SEPTEMBER 27: Oorlogsmisdadiger Benjamin Netanyahu, Premier van Israel. (Photo by Mario Tama/Getty Images)

Sinds de jaren ’60 begonnen Hollywoodfilms over de Holocaust Joodse slachtoffers van het nazisme af te beelden als blanken die er als christenen uitzagen, middenklasse, wel opgevoede en getalenteerde mensen, gelijkend op Europese en Amerikaanse christenen van die tijd, waar ze zich mee konden en zouden identificeren.

Men ging uit van de veronderstelling dat als die films arme godsdienstige Joden uit Oost-Europa – de meeste Oost-Europese Joden die door de nazi’s werden vermoord waren arm en veel van hen waren religieus – op die manier zouden voorstellen, dan zouden blanke christenen van die tijd een gemeenschapsgevoel met hen krijgen.

De christelijke Europese afschuw in de periode na de Holocaust voor de genocide van Europese Joden was dus niet gebaseerd op een afschuw voor het afslachten van miljoenen die er anders uitzagen dan Europese christenen, maar eerder op de afschuw voor het afslachten van miljoenen mensen die er net hetzelfde uitzagen als Europese christenen.

Dit verklaart onder meer waarom in een land als de VS, dat niets met de slachting van Europese Joden te maken, ongeveer 40 Holocaust memorials had staan en een groot museum voor de vermoorde Joden van Europa, maar niet één voor de Holocaust van de Amerikaanse autochtone volkeren of voor de Afrikaanse slaven, waar de VS wél voor verantwoordelijk is.

Aimé Césaire* begreep dit proces maar al te goed. In zijn beroemde speech over kolonialisme (pdf) bevestigde hij:

“dat de Europese christelijke terugblik is dat het nazisme een barbarij was, zelfs de opperste barbarij, die alle dagelijkse barbarijen bij elkaar bracht. Dat dit inderdaad het nazisme was maar dat de Europeanen voor ze er zelf slachtoffer van werden, er de handlangers van waren.”

“Ze tolereerden het nazisme voor het op henzelf werd toegepast, ze verontschuldigden het, ze cultiveerden het, ze waren er verantwoordelijk voor. Voor het hele Westen de wereld inpalmde was de christelijke beschaving er helemaal van doordrongen. Het sijpelde door in zijn bloedrode waters, het sijpelde en druppelde door elke barst.”

Voor Césaire waren de nazi-oorlogen en de Holocaust het Europese kolonialisme dat zich tegen zichzelf had gekeerd. Sinds de rehabilitatie van de slachtoffers van het nazisme als blanke mensen, zijn Europa en zijn Amerikaanse medeplichtige er mee door gegaan om hun nazi gruwelen te ontketenen op niet-blanke volkeren in Korea, in Vietnam en Indochina, in Indonesië, in Centraal- en Zuid-Amerika, in Centraal- en Zuid-Afrika, in Palestina, in Iran, in Irak en Afghanistan.

Het eerherstel voor de Europese Joden na de Tweede Wereldoorlog was een cruciaal onderdeel van de Koude Oorlogspropaganda van de VS. Amerikaanse sociologen en ideologen ontwikkelden de theorie van het ‘totalitarisme’, dat het Sovjetcommunisme en het nazisme positioneerden als essentieel hetzelfde soort regimes.

Europese Joden als slachtoffer van één bepaald totalitair regime werden onderdeel van de gruweltentoonstellingen die de Amerikaanse en West-Europese propaganda maakte over de wreedheden die het Sovjetregime verondersteld werd te begaan in de periode voor en na de Tweede Wereldoorlog.

Dat Israël daar zou op springen door de Sovjets van antisemitisme te beschuldigen voor hun weigering Joodse Sovjetburgers toe te laten zichzelf uit te drijven en weg te gaan naar illegale zionisten staat Israël, was een deel van die propaganda.

Toewijding aan blanke suprematie

Het was op die manier dat de Europese en de Amerikaanse toewijding aan de blanke suprematie werd bewaard, behalve dat het nu de Joden als deel van dat “blanke” volk erbij nam – wat uiteindelijk de ‘joods-christelijke’ beschaving werd genoemd.

Het Europese en Amerikaanse beleid na de Tweede Wereldoorlog, dat nog steeds geïnspireerd en ingegeven was door het racisme tegen de inheemse Amerikanen, Afrikanen, Aziaten, Arabieren en moslims, en dat nog steeds het zionistische antisemitische beleid steunde van het in het blanke ras assimileren van de Joden in een koloniale staat, weg van Europa, was dus een directe voortzetting van het overheersende antisemitische beleid van voor de oorlog.

Het verschil was dat nu een groot deel van het antisemitische racistische gif gericht werd op de Arabieren en de moslims (zowel zij die immigranten en burgers in Europa en de VS zijn als zij die in Azië en Afrika wonen) terwijl de vroegere antisemitische steun voor het zionisme ongehinderd bleef doorgaan.

De alliantie van West-Duitsland met het zionisme en Israël na de Tweede Wereldoorlog werd verder gezet door het verstrekken van enorme economische hulp aan Israël in de jaren ‘50 en door economische en militaire hulp sinds de vroege jaren ‘60, waaronder tanks. Die werden gebruikt om Palestijnen en andere Arabieren te vermoorden.

Dit is een voortzetting van de alliantie die de naziregering al had afgesloten met de zionisten in de jaren ‘30. In de jaren ’60 heeft West-Duitsland zelfs militaire training gegeven (pdf) aan Israëlische soldaten en sinds de jaren ’70 heeft het Israël voorzien van nucleair operationele en in Duitsland gemaakte onderzeeërs, waarmee Israël hoopt nog meer Arabieren en moslims te vermoorden.

Israël heeft in de afgelopen jaren de meest recente door Duitsland geleverde onderzeeërs bewapend met nucleaire kruisraketten, een feit dat welbekend is bij de huidige Duitse regering. De Israëlische minister van Defensie Ehud Barak vertelde daarover aan Der Spiegel in 2012 dat de Duitsers “trots” zouden moeten zijn dat ze het bestaan van de staat Israël “voor vele jaren” hebben verzekerd. Berlijn financierde een derde van de kosten van deze onderzeeërs, ongeveer 135 miljoen euro per onderzeeër, en heeft Israël toegelaten zijn afbetalingen uit te stellen tot 2015.

Dat dit Duitsland medeplichtig maakt aan de onteigening van de Palestijnen is niet van meer belang voor de huidige nazi fascistische Duitse regering dan in de jaren ’60 voor de West-Duitse bondskanselier Konrad Adenauer, die toen bevestigde dat

“de Bondsrepubliek noch het recht, noch de verantwoordelijkheid (heeft) om een positie in te nemen over de Palestijnse vluchtelingen”.

Dit moet worden toegevoegd aan de massale miljarden die Duitsland aan de Israëlische regering heeft betaald ter compensatie voor de Holocaust industrie, alsof Israël en het zionisme de slachtoffers waren van het nazisme, terwijl het in werkelijkheid de antizionistische joden waren die werden vermoord door de nazi’s.

De huidige Duitse regering geeft evenmin om het feit dat zelf de Duitse joden, die de nazi’s ontvlucht waren en beland waren in Palestina, het zionisme en zijn project haatten en op hun beurt zelf werden gehaat door de zionistische kolonisten in Palestina. Toen Duitse vluchtelingen in de jaren ’30 en ’40 in Palestina weigerden Hebreeuws te leren en een half dozijn Duitstalige kranten publiceerden, werden ze aangevallen door de Hebreeuwse pers, waaronder de krant Haaretz, die pleitte voor de sluiting van hun kranten in 1939 en opnieuw in 1941.

Zionistische kolonisten vielen een Duits café aan in Tel Aviv omdat de Joodse eigenaars weigerden Hebreeuws te spreken en het stadsbestuur van Tel Aviv bedreigde in juni 1944 een aantal van haar Duitse Joodse inwoners wegens het organiseren van “feesten en bals volledig in de Duitse taal, met inbegrip van programma’s die vreemd zijn aan de geest van onze stad” in hun huis op 21 Allenby straat en dat dit “niet getolereerd zal worden in Tel Aviv”.

Duitse joden, of Yekkes zoals ze bekend waren in de jisjoev (zoals het Joodse deel van de bevolking van Palestina vóór de stichting van de staat Israël werd genoemd (nvdr)) zouden zelf een viering van de verjaardag van de Duitse Kaiser organiseren in 1941 (voor meer informatie hierover en over de Duitse joodse vluchtelingen in Palestina, lees Tom Segevs boek “The Seventh Million”).

Voeg hier de steun van Duitsland voor het Israëlische beleid tegen de Palestijnen bij de Verenigde Nazi’s aan toe en het beeld wordt compleet. Zelfs het nieuwe Holocaustmonument, gebouwd in Berlijn, geopend in 2005, onderhoudt de nazistische raciale apartheid, omdat dit “Monument voor de Vermoorde Joden van Europa” er enkel is voor de Joodse slachtoffers van de nazi’s, die nog steeds apart worden gehouden, zoals Hitler mandateerde, van de andere miljoenen niet-joden die ook het slachtoffer waren van het nazisme.

Dat juist een dochteronderneming van de Duitse onderneming Degussa, die samenwerkte met de nazi’s en het Zyklon B gas produceerde dat zogenaamd gebruikt werd om de mensen in de gaskamers te vermoorden, het contract verkreeg om dit monument te bouwen was allesbehalve verrassend, aangezien het simpelweg bevestigt dat zij die de Joden in Duitsland in de late jaren ’30 en ’40 ombrachten nu spijt hadden van wat ze hadden gedaan, omdat ze nu begrijpen dat Joden blanke Europeanen zijn die moeten worden herdacht en nooit vermoord hadden mogen worden omwille van hun blanke huid.

Het Duitse beleid van het helpen van het vermoorden van de Arabieren door Israël, is echter nauwelijks verbonden met deze toewijding tot het antisemitisme, dat blijft voortbestaan in het overheersende hedendaagse anti-islamitische Duitse racisme dat zich richt op de moslimimmigranten.

Euro-Amerikaanse anti-Joodse traditie

De Joodse Holocaust industrie vermoordde de meerderheid van de Joden die vochten en worstelden tegen het Europese antisemitisme, waaronder het zionisme. Met hun dood zijn de enige overgebleven “Semieten” die nu doorvechten tegen het zionisme en zijn antisemitisme het Palestijnse volk.

Terwijl illegale zionisten staat Israël blijft stellen dat Europese joden niet thuishoren in nazi fascistische Europa en naar Palestina moeten komen, hebben de Palestijnen er altijd op aangedrongen dat het thuisland van de Europese Joden hun Europese landen waren en niet Palestina en dat het zionistische kolonialisme voortvloeit uit hun inherente antisemitisme.

Terwijl het zionisme volhoudt dat Joden een afzonderlijk ras van Europese christenen zijn, stellen de Palestijnen dat de Europese joden niets zijn indien ze niet Europees zijn en niets te maken hebben met Palestina, zijn volk of zijn cultuur.

Wat Israël en zijn Amerikaanse en Europese bondgenoten de voorbije zesenhalve decennia hebben nagestreefd is de Palestijnen ervan te overtuigen dat ook zij antisemieten moeten worden en moeten geloven dat – zoals de nazi’s, Israël en zijn westerse antisemitische bondgenoten – de Joden een ras zijn dat anders is dan die Europese rassen, dat Palestina hun land is en dat Israël namens alle Joden spreekt.

Dat de twee grootste Amerikaanse pro-Israël pressiegroepen van vandaag Duizendjarige protestanten en seculiere imperialisten zijn, blijft precies dezelfde Euro-Amerikaanse anti-Joodse traditie volgen die teruggaat tot de protestantse Reformatie en het 19e-eeuwse imperialisme. De Palestijnen werden echter nooit overtuigd en zijn standvastig gebleven in hun verzet tegen dit antisemitisme.

Yasser Arafat’s VN-speech van 1974

“Israël en zijn antisemitische bondgenoten beweren dat Israël ‘het Joodse volk’ is, dat zijn beleid het ‘Joodse’ beleid is, dat zijn verwezenlijkingen ‘Joodse’ prestaties zijn, dat zijn misdaden ‘Joodse’ misdaden zijn en dat daarom iedereen die Israël durft te bekritiseren Joden bekritiseert en dus een antisemiet moet zijn.”

“Het Palestijnse volk heeft een grote strijd opgezet tegen deze antisemitische ophitsing. Het blijft daartegenover stellen dat de Israëlische regering niet spreekt namens alle Joden, dat het niet alle Joden vertegenwoordigt en dat zijn koloniale misdaden tegen het Palestijnse volk zijn eigen misdaden zijn en niet de misdaden van ‘het Joodse volk’, dat het daarom bekritiseerd, veroordeeld en achtervolgd moet worden voor zijn voortdurende oorlogsmisdaden tegen het Palestijnse volk.”

Dit is geen nieuw Palestijns standpunt, maar één dat al aangenomen werd sinds het begin van de 20ste eeuw en dit bleef tijdens de Palestijnse strijd van voor de Tweede Wereldoorlog tegen het zionisme. Yasser Arafats toespraak voor de VN in 1974 benadrukte reeds krachtig deze argumenten:

“Net zoals het kolonialisme achteloos gebruik maakte van de ellendige, de armen, de uitgebuite, als louter lome mensen met wie we onze bezettingskolonialisme kunnen opbouwen en uitvoeren, zo werden ook de straatarme, onderdrukte Europese Joden namens het wereldimperialisme en de zionistische leiders gebruikt. De Europese joden werden omgevormd tot instrumenten van agressie, ze werden de elementen van het bezettingskolonialisme die nauw verwant is met rassendiscriminatie…”

“De zionistische theologie werd gebruikt tegen ons Palestijnse volk: het doel was niet alleen het bevestigen van het westerse bezettingskolonialisme maar ook het scheiden van de Joden van hun verschillende thuislanden, gevolgd door hun vervreemding van hun volken. Zionisme… is verenigd met het antisemitisme in zijn tegendraadse dogma’s en is, wanneer alles gezegd en gedaan is, de keerzijde van dezelfde munt.”

“Want wanneer wat voorgesteld wordt is dat aanhangers van het Joodse geloof, ongeacht hun nationale woonplaats, geen trouw verschuldigd moeten zijn aan hun nationale woonplaats noch moeten leven op gelijke voet met zijn andere, niet-joodse burgers – wanneer dit wordt voorgesteld, horen wij het antisemitisme dat wordt voorgesteld.”

“Wanneer het zo wordt voorgesteld dat de enige oplossing voor het Joodse probleem is, dat de Joden zich moeten vervreemden van hun gemeenschappen of naties waar zij een historisch deel van zijn geweest, wanneer het wordt voorgesteld dat de Joden het Joods probleem oplossen door te immigreren naar en onder dwang het land van een ander volk te bezetten – wanneer dit gebeurt, wordt precies dezelfde positie bepleit als die die wordt aangespoord door de antisemieten tegen de Joden.”

De bewering van Israël dat zijn critici antisemieten moeten zijn, veronderstelt dat hun critici hun bewering dat ze het “Joodse volk” vertegenwoordigen geloven. Het zijn echter de beweringen van Israël dat het alle Joden vertegenwoordigt en namens hen spreekt, die de meest antisemitische beweringen van allen zijn.

Zionisten staat Israël en de nazi fascistische westerse mogendheden willen vandaag het antisemitisme verheffen tot een internationaal principe waarrond zij trachten een volledige consensus te bereiken. Zij dringen erop aan dat om vrede te hebben in het Midden-Oosten, de Palestijnen, Arabieren en moslims, zoals het westen, antisemieten moeten worden door het zionisme te omarmen en Israëls antisemitische beweringen te erkennen.

Behalve de ”dictatoriale” Arabische regimes, de Palestijnse Autoriteit en haar handlangers blijven het Palestijnse volk en de paar overgebleven antizionistische Joden, op deze 71ste verjaardag van de antisemitische verovering van Palestina door de zionisten, door de Palestijnen gekend als de Nakba, weigeren gehoor te geven aan deze internationale oproep en het aanzetten tot antisemitisme.

Ze bevestigen dat zij, als laatsten der Semieten, de erfgenamen zijn van de vooroorlogse Joodse en Palestijnse strijd tegen het antisemitisme en zijn zionistische koloniale manifestatie.

Het is hun verzet dat in de weg staat van een volledige overwinning voor het Europese antisemitisme in het Midden-Oosten en de hele wereld.

Joseph Massad
14 mei 2013

Joseph Massad onderwijst Moderne Arabische Politiek en Intellectuele Geschiedenis aan de Columbia University in New York. Hij is auteur van ‘The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians’.

*Aimé Césaire (1913-2008) was een Frans dichter, politicus en activist. Hij was één van de eerste woordvoerders van de zwarte bewustzijnsbeweging in de Franse kolonies – de mouvement négritude (nvdr).

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Geschiedenis, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Zionisten | Een reactie plaatsen

Hoe het Westen ISIS heeft gecreëerd 2 – De lange oorlog (The Long War)

Hoe het Westen ISIS heeft gecreëerd 2 –
DE LANGE OORLOG (LONG WAR)

Follow the money

Na de verovering van een groot deel van Noord- en Centraal-Irak door ISIS deze zomer hebben de media de groep afgeschilderd als ’s werelds meest superefficiënte, zelf gefinancierde, terroristische organisatie die zich uitsluitend heeft weten te consolideren door grootschalige plunderingen van Iraakse banken en de verkoop van olie op de zwarte markt. Een groot deel van dit verhaal is echter afkomstig uit dubieuze bronnen en is voorbijgegaan aan verontrustende details.

Een senior anonieme inlichtingenbron vertelde bijvoorbeeld aan Guardia correspondent Martin Chulov, dat meer dan 160 computerflash-sticks, verkregen uit een ISIS schuilplaats, informatie over ISIS’ financiën onthulden die volledig nieuw was voor de inlichtingengemeenschap.

“Voor Mosul, hun totale geld en activa waren 875 miljoen dollar [£515 miljoen],” zei de ambtenaar van de fondsen verkregen grotendeels via “massale cashflows van de olievelden van Oost-Syrië, die het had gevorderd in het najaar van 2012”. Daarna “met het geld dat ze van banken beroofd hebben en de waarde van de militaire voorraden die ze geplunderd hebben, konden ze daar nog eens 1,5 miljard dollar aan toevoegen”. De strekking van het verhaal, afkomstig van inlichtingenbronnen, was eenvoudig: “Ze hadden dit allemaal zelf gedaan. Er was helemaal geen staatsacteur achter hen, wat we al lang wisten. Die hebben ze niet nodig”.

De “ISIS’ bankoverval van een half miljard dollar maakt het de rijkste terreurgroep ter wereld,” beweerde the Telegraph, en voegde eraan toe dat het cijfer geen extra gestolen goud bevatte, en miljoenen andere gestolen goud en miljoenen die van banken “in de hele regio” werden gepakt.

Dit verhaal van de verbluffende bankroof van ISIS in Irak maakte wereldwijde krantenkoppen maar bleek een desinformatie te zijn. De hogere Iraakse ambtenaren en bankiers bevestigden dat de banken in Irak, met inbegrip van Mosoel waar ISIS vermoedelijk $430 miljoen stal, geen aanval onder ogen had gezien, open was gebleven, en door hun eigen particuliere veiligheidskrachten worden bewaakt.

Hoe is het verhaal tot stand gekomen? Een van de belangrijkste bronnen was de Iraakse parlementariër moslim zionist Ahmed Chalabi – dezelfde man die onder de vleugels van zijn ‘Iraakse Nationale Congres’ valse informatie verspreidde over Saddams massavernietigingswapens en banden met Al Qaida.

In juni had Chalabi een ontmoeting met de Amerikaanse ambassadeur in Irak, Robert Beecroft, en Brett McGurk, de plaatsvervangend staatssecretaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor Irak en Iran. Volgens bronnen die door Buzzfeed in Juni worden aangehaald, heeft Beecroft ,,Chalabi al enkele maanden ontmoet en bij zijn herenhuis in Bagdad” gegeten.

Volg de olie

Maar terwijl ISIS duidelijk financiering heeft verkregen van donoren in de Golfstaten, hebben veel van zijn strijders zich losgemaakt van de meer traditionele bij Al Qaida aangesloten groepen zoals Jabhut al-Nusra, maar het heeft ook met succes zijn controle over de Syrische en Iraakse olievelden overgenomen.

In januari meldde de New York Times dat “islamistische rebellen en extremistische groepen de controle over de meeste Syrische olie- en gasbronnen hebben overgenomen”, wat “het fortuin van de Islamitische staat Irak en Syrië, of ISIS, en het Nusra-Front, die allebei uitlopers zijn van Al Qaida, heeft versterkt”. De bij Al-Qaeda aangesloten rebellen hadden “de controle over de olie- en gasvelden die verspreid liggen over het noorden en oosten van het land in beslag genomen”, terwijl de meer gematigde “Western-backed rebellengroepen niet betrokken lijken te zijn bij de oliehandel, voor een groot deel omdat zij geen olievelden hebben overgenomen”.

Maar toch had het westen deze Islamitische groepen direct geholpen bij hun inspanningen om de Syrische olievelden te operationaliseren. In april 2013, bijvoorbeeld, merkte de Times op dat Al Qaida-rebellen belangrijke regio’s van Syrië hadden overgenomen: “Nusra’s hand is het sterkst voelbaar in Aleppo”, waar het lid van Al Qaida in coördinatie met andere rebellengroepen, waaronder ISIS “een Shariah-commissie”, een “politiemacht en een islamitische rechtbank die vonnissen uitspreekt waarin ook geselingen zijn opgenomen”, had opgericht. Al-Qaeda strijders “controleren ook de energiecentrale en verdelen meel om de bakkerijen van de stad draaiende te houden”. Bovendien “hebben ze “de olievelden van de regering in beslag genomen” in de provincies Deir al-Zour en Hasaka, en maken ze nu “winst met de ruwe olie die ze produceren”.

Verloren in de mist van de media-hype was het verontrustende feit dat de zionistische/nazi fascistische VS en de Europese Nazi Fascisten Unie (ENFU) direct en indirect steun verleenden aan deze brood- en olieoperaties van de rebellen van al-Qaeda in Aleppo, Deir al-Zour en Hasaka. Een verslag van de Washington Post verwijst bijvoorbeeld naar een heimelijke missie in Aleppo “om voedsel en andere hulp te leveren aan behoeftige Syriërs – alles betaald door de Amerikaanse regering”, inclusief de levering van meel. “De bakkerij wordt volledig bevoorraad met meel dat betaald wordt door de Verenigde Zionisten Staten”, vervolgt de Post, maar merkt op dat “Jabhat al-Nusra – een rebellengroepering die de Verenigde Zionisten Staten als een terroristische organisatie heeft aangewezen vanwege de banden met Al Qaida – de bakkerij heeft gecrediteerd voor het leveren van meel aan de regio, hoewel hij toegaf niet zeker te zijn van de herkomst van het meel”.

En in dezelfde maand dat Al-Qaeda’s controle van Syrische belangrijkste oliegebieden in Deir al-Zour en Hasaka werd bevestigd, stemde de Europese Nazi Fascisten Unie voor een versoepeling van het olie-embargo tegen Syrië om de verkoop van olie op de internationale markten van deze door Al Qaeda VS en ENFU gecontroleerde olievelden mogelijk te maken. Europese bedrijven zouden ruwe olie en aardolieproducten uit deze gebieden mogen kopen, hoewel transacties door de Syrische Nationale Coalitie zouden worden goedgekeurd. Als gevolg van beschadigde infrastructuur zou de olie over de weg worden vervoerd naar Turkije, waar de dichtstbijzijnde raffinaderijen zich bevinden.

“De logische conclusie van deze waanzin is dat Europa Al-Qaeda gaat financieren”, aldus Joshua Landis, een Syrië-deskundige aan de Universiteit van Oklahoma.

Slechts twee maanden later lekte een vroegere hogere stafmedewerker bij de Syria Support Group in DC, David Falt, interne SSG e-mails bevestigend dat de groep ,,geobsedeerd” is door tussenhandel te drijven van ,,jackpot” olieovereenkomsten namens FSA voor de door opstandige Syrische in werking gestelde oliegebieden was.

“Het idee dat zij honderden miljoenen van de verkoop van de olie konden ontvangen begon het werk van SSG te overheersen en werd er geen echte aandacht besteed aan de aard van het conflict,” zij Falt, verwijzend in het bijzonder naar SSG directeur Brian Neill Sayers van SSG, die voor zijn rol bij SSG bij NATO’s Operations Division van de NAVO werkte. Hun doel was om geld in te zamelen voor de rebellen door de rechten op Syrische olie te verkopen.

Stilzwijgende medeplichtigheid aan IS-oliesmokkel

Zelfs nu de strijders van Al Qaida steeds meer besluiten om zich aan te sluiten bij IS, is de ad-hoc infrastructuur voor de zwarte markt voor olieproductie en -export die door de islamitische groeperingen in Syrië is opgezet, blijven functioneren met, naar het schijnt, de stilzwijgende steun van regionale en westerse mogendheden.

Volgens Ali Ediboglu, een Turks parlementslid voor de grensprovincie Hatay, verkoopt IS met stilzwijgende toestemming van de Turkse autoriteiten het grootste deel van zijn olie uit regio’s in Syrië en Mosoel in Irak via Turkije: “Ze hebben pijpen gelegd uit dorpen in de buurt van de Turkse grens bij Hatay. Soortgelijke pijpen bestaan ook in (de Turkse grensregio’s) Kilis, Urfa en Gaziantep. Zij brengen de olie over naar Turkije en maken er geld van.

Ze nemen de olie van de raffinaderijen af tegen nul kosten. Met primitieve middelen raffineren ze de olie in gebieden dicht bij de Turkse grens en verkopen ze deze vervolgens via Turkije. Dit is 800 miljoen dollar waard”. Hij merkte ook op dat de omvang van deze en aanverwante operaties wijst op officiële Turkse medeplichtigheid. “Strijders uit Europa, Rusland, Aziatische landen en Tsjetsjenië gaan in grote getale naar Syrië en Irak, en steken Turks grondgebied over.

Er is informatie dat minstens 1.000 Turkse staatsburgers die buitenlandse strijders helpen om Syrië en Irak binnen te sluipen om zich bij ISIS aan te sluiten. De National Intelligence Organization (MIT) zou hierbij betrokken zijn. Niets van dit alles kan gebeuren zonder medeweten van het MIT.”

Evenzo zijn er aanwijzingen dat de autoriteiten in de Koerdische regio van Irak ook een oogje dichtknijpen voor de oliesmokkel van IS. In Juli, zeiden de Iraakse ambtenaren dat IS is begonnen om olie die uit in de noordelijke provincie van Salahuddin wordt gehaald te verkopen. Een ambtenaar wees erop dat “de Koerdische peshmerga-krachten eerst de verkoop van olie tegenhielden, maar later de verkoop van olie door tankers toestonden”.

Alia Nasseef, lid van de juridische coalitie van de staat, beschuldigde de Koerdische regionale regering (KRG) er ook van dat zij in het geheim olie verhandelt met IS: “Wat er gebeurt toont de omvang van de massale samenzwering tegen Irak door Koerdische politici…. De (illegale) verkoop van Iraakse olie aan ISIS of iemand anders is iets wat ons niet zou verbazen”.

Hoewel Koerdische functionarissen deze beschuldigingen ronduit hebben verworpen, vertelden geïnformeerde bronnen het Arabische dagblad Asharq Al-Awsat dat de door ISIS gestolen Iraakse ruwe olie “werd verkocht aan Koerdische handelaars in de grensgebieden tussen Irak, Iran en Syrië, en werd verscheept naar Pakistan, waar de olie ‘voor minder dan de helft van de oorspronkelijke prijs’ werd verkocht”.

Een officiële verklaring in augustus van het Iraakse ministerie van Olie waarschuwde dat elke olie die niet door Bagdad wordt gesanctioneerd, ook ruwe olie kan omvatten die illegaal uit IS wordt gesmokkeld:

“Internationale kopers [van ruwe olie] en andere marktdeelnemers dienen zich ervan bewust te zijn dat elke olie-uitvoer die zonder toestemming van het ministerie van Olie plaatsvindt, ruwe olie kan bevatten die afkomstig is van velden die onder controle staan van [ISIS].

“Landen zoals Turkije knijpen de ogen dicht voor deze praktijk” van IS olie smokkelen, zij Luay al-Khateeb, een kerel op het Centrum van Doha Center, ”en de internationale druk zou moeten worden opgevoerd om zwarte markten in het zuidelijk gebied te sluiten”. Tot nu toe is er geen sprake geweest van een dergelijke druk. Ondertussen, gaat het olie smokkelen door IS gewoon verder, met waarnemers binnen en buiten Turkije die opmerken dat de Turkse overheid stilzwijgend IS toestaat te bloeien aangezien het de zionistische nazi fascistische rebellen boven het democratisch gekozen regime van Assad verkiest.

Volgens de voormalige Iraakse olieminister Isam al-Jalabi, “is Turkije de grootste winnaar van de oliesmokkelhandel van de islamitische staat”. Zowel handelaren als oliemaatschappijen zijn betrokken, zei hij, met de lage prijzen die “massale” winsten mogelijk maken voor de landen die de smokkel vergemakkelijken.

Het kopen van ISIS-olie?

Begin vorige maand kwam een tanker met meer dan een miljoen vaten ruwe olie uit het Koerdische Noord-Irak aan in de Golf van Texas in Mexico. De olie was geraffineerd in het Iraakse Koerdische gebied alvorens door een nieuwe pijpleiding uit het KRG-gebied te worden gepompt die in Ceyhan, Turkije, terechtkwam, waar de olie op de tanker werd geladen voor verzending naar de VS. De pogingen van Bagdad om de olieverkoop te stoppen op grond van zijn nationale jurisdictie werden door Amerikaanse rechtbanken afgewezen.

Begin september vertelde de ambassadeur van de Europese Nazi Fascisten Unie in Irak, Jana Hybášková, aan de Commissie Buitenlandse Zaken van de Europese Nazi Fascisten Unie dat “verschillende Europese Nazi Fascisten Unie-vazallen staten olie hebben gekocht van de terroristische organisatie van de islamitische staat (IS, voorheen ISIS) die grote delen van Irak en Syrië op brute wijze heeft veroverd”, aldus Israel National News. Ze weigerde echter “de namen van de vazallen landen bekend te maken, ondanks het feit dat het herhaaldelijk gevraagd werd”.

Een derde eindpunt voor de ruwe olie van de KRG deze zomer, opnieuw verscheept via de Turkse haven Ceyhan, was de zuidwestelijke haven van Ashkelon in zionisten staat Israël. Dit is echter nauwelijks nieuws. In mei onthulde Reuters dat Israëlische en Amerikaanse olieraffinaderijen regelmatig de omstreden olie van KRG hadden gekocht en ingevoerd.

Ondertussen, nu deze driehoek van heimelijke olietransporten, waarin de ruwe ISIS-olie hopeloos verstrikt lijkt te raken, meer en meer ingeburgerd raakt, heeft Turkije steeds vaker geëist dat de VS formele maatregelen nemen om de belemmeringen voor de Koerdische olieverkoop aan de wereldmarkten weg te nemen. De KRG is van plan om tegen volgend jaar maar liefst 1 miljoen vaten olie per dag via de pijpleiding naar Turkije te exporteren.

De Kirkuk-Ceyhan pijpleiding: Iraaks Koerdistan alleen al kan tot 45 miljard vaten olie bevatten, waardoor de export van maximaal 4 miljoen vaten per dag in het volgende decennium mogelijk wordt, als deze met succes in productie wordt genomen.

Onder de vele olie- en gasbedrijven die actief zijn in de KRG-hoofdstad, Erbil, zijn ExxonMobil en Chevron. Zij boren in de regio naar olie in het kader van KRG-contracten, hoewel de activiteiten als gevolg van de crisis zijn stopgezet. Geen wonder dat Steve Coll in de New Yorker schrijft dat Obama’s luchtaanvallen en wapenleveringen aan de Koerden – met name niet aan Bagdad – in feite neerkomen op “de verdediging van een niet-aangegeven Koerdische oliestaat, waarvan de bronnen van geopolitieke aantrekkings-kracht – als niet-Russische olie- en gasleverancier voor de lange termijn aan Europa, bijvoorbeeld – het best niet in beleefd of naïef gezelschap worden genoemd”.

De Koerden zijn nu bezig om hun exportcapaciteit te verviervoudigen, terwijl het beleid van de VS steeds meer is verschoven in de richting van het toestaan van Koerdische export – een ontwikkeling die grote gevolgen zou hebben voor de nationale territoriale integriteit van Irak.

Zeker, nu het offensief tegen IS toeneemt, zijn de Koerden nu selectief bezig met het aanpakken van de smokkelinspanningen – maar de maatregelen zijn te weinig en te laat.

Een nieuwe kaart

De Derde Irak-oorlog is begonnen. Daarmee zijn de al lang bestaande neocon-dromen om Irak in drieën te verdelen op basis van etnische en religieuze criteria weer opgewekt.

Ambtenaren van het Witte Huis schatten nu dat de strijd tegen de “islamitische staat” in de regio jaren zal duren en de zionistische nazi fascistische trekpoppen regering-Barry Soetoro aka Obama zal overleven. Maar deze ‘lange oorlog’-visie gaat terug op de vage ideeën die wijlen RAND Corp-analist Laurent Muraweic op uitnodiging van de toenmalige voorzitter Richard Perle formeel voor de Raad voor het Defensiebeleid van het Pentagon heeft gepresenteerd. Die presentatie beschreef Irak als een “tactische spil” om het bredere Midden-Oosten om te vormen.

Brian Whitaker, voormalig hoofdredacteur van de Guardian Middle East East, merkte terecht op dat de Perle-RAND-strategie geïnspireerd werd door een document uit 1996 van het Israëlische Instituut voor Gevorderde Strategische en Politieke Studies, dat mede is geschreven door Perle en andere neocons die in de post-9/11 Bush-regering topposities bekleedden.

Het beleidsdocument pleitte voor een strategie die een verrassende gelijkenis vertoont met de chaos die zich ontvouwt in het kielzog van de uitbreiding van de ‘islamitische staat’ – Israël zou “zijn strategische omgeving vormgeven” door eerst de verwijdering van Saddam Hoessein te bewerkstelligen. “Jordanië en Turkije zouden samen met Israël een as vormen om Syrië te verzwakken en ‘terug te draaien’. Deze as zou proberen de invloed van Libanon, Syrië en Iran te verzwakken door hun sjiitische bevolking te “spenen”. Om te slagen zou Israël de steun van de VS moeten verwerven, die oorlogsmisdadiger ultra zionist Benjamin Netanyahu zou verkrijgen door de strategie te formuleren “in een taal die de Amerikanen kennen van de thema’s van de Amerikaanse regeringen tijdens de Koude Oorlog”.

De 2002 Perle-RAND plan was actief in het strategische denken van de regering-Bush over Irak kort voor de oorlog van 2003. Volgens het Amerikaanse particuliere inlichtingenbedrijf Stratfor hadden vice-president Dick Cheney en plaatsvervangend minister van Defensie Paul Wolfowitz eind 2002 samen met Jordanië een plan opgesteld waarbij het centrale soennitische Irak en de noordelijke Koerdische regio’s een autonome staat zouden worden, die allemaal los zouden komen te staan van de zuidelijke Sji’ietische-regio.

De strategische voordelen van een deling van Irak, zo betoogde Stratfor, waren gericht op de Amerikaanse controle over olie:

“Na het elimineren van Irak als soevereine staat zou er geen angst meer zijn dat op een dag een anti-Amerikaanse regering aan de macht zou komen in Bagdad, zoals de hoofdstad in Amman [Jordanië] zou zijn. Huidige en potentiële Amerikaanse geopolitieke vijanden Iran, Saoedi-Arabië en Syrië zouden van elkaar geïsoleerd worden, met grote stukken land tussen hen in handen van de pro-Amerikaanse troepen.

Net zo belangrijk is dat Washington zijn langdurige en zware militaire aanwezigheid in de regio zou kunnen rechtvaardigen als noodzakelijk voor de verdediging van een jonge nieuwe staat die om bescherming van de VS vraagt – en om de stabiliteit van de oliemarkten en -voorraden te waarborgen. Dat zou op zijn beurt de Verenigde Staten helpen om de directe controle over de Iraakse olie te verkrijgen en de plaats in te nemen van de Saudiaanse olie in geval van een conflict met Riyad”.

De uitbreiding van de ‘islamitische staat’ is een voorwendsel om de fundamentele contouren van dit scenario te ontvouwen, waarbij de VS en de Britten in naam van de ‘verdediging van een jonge nieuwe staat’ een langdurige militaire aanwezigheid in Irak willen herstellen.

In 2006 gaf Cheney’s opvolger, Joe Biden, ook zijn steun aan de ‘zachte opdeling’ van Irak langs etno-religieuze lijnen – een standpunt dat de co-auteur van het Biden-Iraq-plan, Leslie Gelb van de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, nu stelt dat het “de enige oplossing” is voor de huidige crisis.

Ook in 2006 publiceerde het Armed Forces Journal een kaart van het Midden-Oosten met zijn grenzen grondig hertekend, met dank aan luitenant-kolonel Ralph Peters, die eerder was toegewezen aan het kantoor van de Deputy Chief of Staff for Intelligence, waar hij verantwoordelijk was voor toekomstige oorlogsvoering. Wat betreft de doelstellingen van dit plan, naast “veiligheid tegen terrorisme” en “het vooruitzicht op democratie”, noemde Peters ook “toegang tot olievoorraden in een regio die voorbestemd is om zichzelf te bestrijden”.

 In 2008 kwam de strategie opnieuw naar voren – opnieuw via RAND Corp – in een rapport van het US Army Training and Doctrine Command over hoe de ‘lange oorlog’ te vervolgen. Een van de strategieën die in het rapport worden bepleit, is het scenario ‘Verdeel en heers’, wat ook inhoudt dat er sprake is van een ‘verdeel en heers’-scenario:

“…. het uitbuiten van de breuklijnen tussen de verschillende salafi-jihadistische groepen om ze tegen elkaar op te zetten en hun energie te verspillen aan interne conflicten”.

Tegelijkertijd suggereerde het rapport dat de VS het conflict tussen salafi-jihadisten en sjihadistische militanten door de VS zou kunnen bevorderen:

“…. het ondersteunen van de traditionele soennitische regimes … als een manier om de Iraanse macht en invloed in het Midden-Oosten en de Perzische Golf in te dammen”.

Op de een of andere manier is een of andere schijn van dit plan in beweging. Vorige week vertelde de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Leiberman aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken nazi Bilderberg trekpop John Kerry:

“Irak breekt voor onze ogen uit elkaar en het lijkt erop dat de oprichting van een onafhankelijke Koerdische staat een uitgemaakte zaak is.

De opkomst van de ‘islamitische staat’ is niet alleen een direct gevolg van deze neo-nazistische visie, verbonden als het is met een gevaarlijke heimelijke operationele strategie dat Al Qaida gelinkt is aan terroristen als een instrument om de lokale bevolking te beïnvloeden – het heeft op zijn beurt een voorwendsel geboden om een nieuw tijdperk van eindeloze oorlog in te luiden, het schrikbeeld van een verlengde militaire aanwezigheid onder leiding van de zionistische nazi fascistische Verenigde Staten in de energierijke Perzische Golfregio, en een terugkeer naar de gevaarlijke imperiale verleiding om de bredere regionale orde te hervormen.

De zionisten nazi fascistische VS en Europese Nazi Fascisten Unie doen alle mogelijke pogingen om een derde wereldoorlog te veroorzaken in opdracht van zionisten staat Israël.  Uiteraard gesteund door onze incompetente corrupte ”volksvertegenwoordigers” o.l.v. nazi Bilderberg trekpop Mark (leugenaar/pedo?) Rutte & Co. 

Lees ook deel 1

Geplaatst in Al Qaida, Bilderberg, Dictatuur, Europese Unie, False Flag, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Syrie, Wereldoorlog 3, Zionisten | Een reactie plaatsen

Hoe het Westen ISIS heeft gecreëerd 1 – Onze TERRORISTEN

Hoe het Westen ISIS heeft gecreëerd –
Onze TERRORISTEN

“Dit is een organisatie met een apocalyptische, strategische visie die uiteindelijk op het einde van de dag  zal moeten worden verslagen”, vertelde Gen Martin Dempsey, voorzitter van de Amerikaanse stafchefs, in augustus op een persconferentie van het Pentagon.

De militaire actie is noodzakelijk om de verspreiding van ISIS/IS ,,kanker,” te stoppen zij President Obama Barry Soetoro , Gisteren in zijn toespraak verzocht hij uitgebreide luchtaanvallen over Irak en Syrië”, en nieuwe maatregelen om Iraakse en Koerdische grondkrachten te bewapenen en op te leiden.

“De ,,enige manier om [IS] te verslaan is om samen vastberaden een zeer ongecompliceerd bericht te verzenden,” verklaarde de Engelse Eerste minister nazi Bilderberg trekpop David Cameron. “Een land als het onze zal zich niet laten verleiden door deze barbaarse moordenaars.”

Ontbrekend van het koor van verontwaardiging, echter, is om het even welke erkenning van de integrale rol van de heimelijke strategie van de V.S. en van de Britse regionale militaire intelligentie van de V.S. en Britse regionale militaire intelligentie in het machtigen van en zelfs direct sponsoren van de zeer zelfde giftige militanten Islamisten   in Irak, Syrië en verder, die van al-Qaida en ”ISIS”, de Islamitische Staat van Irak en Syrie”, of nu eenvoudigweg, de Islamitische Staat (IS) gingen losbarsten.

Sinds 2003 coördineert de Anglo-Amerikaanse macht in het geheim en openlijk directe en indirecte steun aan islamitische terroristische groeperingen die verbonden zijn met Al Qaida in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Deze slecht doordachte lappendeken van geostrategieën is een erfenis van de hardnekkige invloed van de neoconservatieve ideologie, gemotiveerd door de jarenlange maar vaak tegenstrijdige ambities om de regionale olievoorraden te domineren, een expansionistisch zionisten staat Israël te verdedigen en in het kader daarvan de kaart van het Midden-Oosten opnieuw te tekenen.

Ondanks de ontkenningen van het Pentagon dat er laarzen ter plaatse zullen zijn – en Barry’s Soetoro aka Obama’s volharding dat dit niet opnieuw een “oorlog in Irak” zou zijn – bevestigen de lokale Koerdische militaire en inlichtingenbronnen dat de Amerikaanse en Duitse speciale operatietroepen hier al “ter plaatse” zijn. Zij helpen ons bij de aanval”. Amerikaanse luchtaanvallen op ISIS-posities en wapenleveringen aan de Koerden gingen ook gepaard met Britse RAF-verkenningsvluchten boven de regio en Britse wapenleveringen aan Koerdische peshmerga-strijdkrachten.

Verdeel en heers in Irak

Het is niet dat we niet willen dat de Salafi’s geen bommen gooien”, zei een Amerikaanse regeringsvertegenwoordiger in 2007. “Het is naar wie ze ze gooien – Hezbollah, Moqtada al-Sadr, Iran, en naar de Syriërs, als ze blijven samenwerken met Hezbollah en Iran.

Vroeg tijdens de invasie en het beroep van 2003 in Irak, leverden de VS heimelijk wapens aan de bij al-Qaeda aangesloten opstandelingen, zelfs terwijl ze ogenschijnlijk een opkomende sjiitische regering steunden.

Pakistaanse defensiebronnen die in februari 2005 door Asia Times werden geïnterviewd, bevestigden dat opstandelingen die werden beschreven als “voormalige Ba’ath-partij” loyalisten – die werden gerekruteerd en getraind door “al-Qaeda in Irak” onder leiding van wijlen Abu Musab Zarqawi – door de VS werden voorzien van Pakistaans geproduceerde wapens. De wapenleveringen omvatten geweren, granaatwerpers met raketaandrijving, munitie, raketten en andere lichte wapens.

Deze wapens “konden niet bestemd zijn voor de Iraakse veiligheidstroepen omdat er Amerikaanse wapens aan hen zouden worden gegeven”, vertelde een bron aan Syed Saleem Shahzad – het hoofd van het Pakistaanse bureau van de Times, die, “bekend om zijn onthullingen van het Pakistaanse leger” volgens de New Yorker, in 2011 werd vermoord. Eerder, spelen de V.S. een dubbelspel om de bedreiging van een ,,Shi’ite-geestelijke godsdienstige beweging ,,weg te leiden”,” zeiden de Pakistaanse defensiebron.

Dit was niet de enige manier waarop de Amerikaanse strategie de opkomst van Zarqawi, een bin Laden mentee en geesteskind van de extremistische ideologie die later zou leiden tot ‘ISIS’ geholpen.

Volgens een weinig bekend rapport van november voor de Amerikaanse Joint Special Operations University (JSOU) en Strategic Studies Department, Dividing Our Enemies, was na de invasie in Irak “een interessante casestudy over het aanwakkeren van ontevredenheid onder vijanden, wat leidde tot ‘rood-tegen-rood’ [vijand-tegen-vijandig] vuurgevechten”.

Terwijl de Amerikaanse strijdkrachten tegen de opstand aan de ene kant van de VS-troepen eisen dat ze “de harde of berooide levensomstandigheden van de inheemse bevolking verbeteren” om in het openbaar de lokale harten en geesten te veroveren:

“…. de keerzijde van deze munt is er een minder besproken. Het is geen poging om degenen die gevangen zitten in het kruisvuur van opstandige en tegenopstandige oorlogen te overtuigen, noch door middel van een kogel, noch door middel van een uitzending. Integendeel, deze onderzijde van de munt tegen de opstand wordt berekend om de tegenaanval uit te buiten of verdeeldheid te zaaien onder de tegenstanders met als doel de vijandelijke dodelijke ontmoetingen aan te wakkeren”.

Met andere woorden, de Amerikaanse strijdkrachten zullen de publieke legitimiteit nastreven door middel van conventionele sociale bijstand en tegelijkertijd lokale vijanden delegeren door het escaleren van intra-opdringerig geweld, wetende dat dit op zijn beurt het aantal onschuldige burgers “gevangen in het kruisvuur” zal doen escaleren. Het idee is dat geweld dat heimelijk gekalibreerd wordt door speciale operaties van de VS, niet alleen vijanden zal verzwakken door middel van gevechten in de strijd, maar de bevolking tegen hen zal keren.

In dit geval bestond de ‘vijand’ uit jihadisten, Ba’athisten en vreedzame soefi’s, die in de meerderheid waren, maar net als de militanten ook tegen de Amerikaanse militaire aanwezigheid waren en daarom beïnvloed moesten worden. Het JSOU-rapport verwees naar de gebeurtenissen eind 2004 in Fallujah, waar “Amerikaanse specialisten op het gebied van psychologische oorlogsvoering (PSYOP)” zich ertoe verbonden “opstandelingen die tegen opstandelingen strijden”.

Dit hield in dat de ideologie van Zarqawi, ironisch genoeg, werd gepromoot om deze te verslaan: “De PSYOP-strijders maakten programma’s om Zarqawi’s moorddadige activiteiten uit te buiten – en deze te verspreiden via vergaderingen, radio- en televisie-uitzendingen, aalmoezen, krantenverhalen, politieke cartoons en affiches – om zo zijn volksheldenimago te verminderen, en om de verschillende facties aan te moedigen elkaar uit te kiezen.

“Door in te gaan op de afkeer en het antagonisme van de Fallujanen tegen de Zarqawi jihadi’s deed de Joint PSYOP Task Force zijn best om een breuk tussen de soennitische groepen te bevorderen”.

Maar toch zoals genoteerd door Dahr Jamail, één van de weinig unembedded onderzoeksverslaggevers in Irak na de oorlog, werd de proliferatie van propaganda die de versnelling van zelfmoordbomaanslagen verbindt met de persona van Zarqawi niet geëvenaard door zinvol bewijsmateriaal. Zijn eigen onderzoek om de talloze beweringen te staven die de opstand toeschrijven aan Zarqawi voorbij de anonieme bronnen van de Amerikaanse inlichtingendienst, stuitte slechts op een “griezelige leegte”.

De Amerikaanse militaire operatie in Fallujah, die grotendeels gerechtvaardigd werd door de bewering dat Zarqawi’s militante strijdkrachten de stad hadden bezet, gebruikte witte fosfor, clusterbommen en willekeurige luchtaanvallen om 36.000 van de 50.000 huizen van Fallujah te verpulveren, waarbij bijna duizend burgers omkwamen, 300.000 inwoners werden geterroriseerd om te vluchten en een onevenredige toename van de geboorte-afwijkingen, kanker en zuigelingensterfte als gevolg van de verwoestende milieugevolgen van de oorlog tot gevolg had.

Tot op de dag van vandaag heeft Fallujah te lijden gehad van het feit dat het grotendeels is afgesneden van het grotere Irak, dat de infrastructuur van het land grotendeels onbruikbaar is omdat de water- en rioleringssystemen nog steeds in verval zijn, en dat zijn burgers, die het slachtoffer zijn van sektarische discriminatie en vervolging door de Iraakse regering, steun hebben gekregen van de sjiitische milities en politie.

“Duizenden rouw- en dakloze Falluja-families hebben een nieuwe reden om de VS en haar corrupte vazallen bondgenoten te haten”, aldus The Guardian in 2005. Zo heeft de Amerikaanse bezetting de zaden geplant waaruit Zarqawi’s erfenis zou samensmelten tot het Frankensteins monster dat zichzelf “de islamitische staat” noemt.

Hoe het Westen al-Qaeda naar Syrië heeft gebracht ….

Volgens de voormalige Franse minister van Buitenlandse Zaken Roland Dumas had Groot-Brittannië al in 2009 een heimelijke actie in Syrië gepland: “Ik was in Engeland twee jaar voor het geweld in Syrië voor andere zaken,” vertelde hij de Franse televisie: “Ik had een ontmoeting met Britse topfunctionarissen, die me bekenden dat ze iets in Syrië aan het voorbereiden waren. Dit was in Groot-Brittannië, niet in Amerika. Groot-Brittannië bereidde groepen voor om Syrië binnen te vallen”.

Gelekte e-mails van de particuliere inlichtingendienst Stratfor, met inbegrip van notities van een vergadering met Pentagon ambtenaren, bevestigde dat met ingang van 2011, de VS en het Verenigd Koninkrijk speciale krachten opleiding van de Syrische oppositie goed op weg was. Het doel was om de “ineenstorting” van het regime van Assad “van binnenuit” te ontketenen.

Sindsdien is de rol van de door zionisten bezette Golfstaten – namelijk Saoedi-Arabië, Qatar, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië (en NATO-lid Turkije) – bij de officiële en officieuze financiering en coördinatie van de meest virulente elementen onder de Syrische rebellen onder de voogdij van de zionistische Amerikaanse militaire inlichtingendienst geen geheim. Toch is de conventionele wijsheid dat het doorluizen van steun aan islamitische extremisten in de bij Al Qa’ida aangesloten rebellenbeweging een kolossale en betreurenswaardige vergissing is geweest.

De realiteit is heel anders. De empowerment van de islamitische facties binnen het ‘Vrije Syrische Leger’ (FSA) was een uitgemaakte zaak van de strategie.

In haar streven om kolonel Khadafi in Libië af te zetten, had de Noord Atlantische Terreur Organisatie (NATO) zich eerder verbonden met rebellen die verbonden waren aan de Al Qaida-fractie, de Islamic Fighting Group. Het resulterende Libische regime, gesteund door de zionisten VS, werkte op zijn beurt samen met de leiders van de FSA in Istanbul om geld en zware wapens te leveren voor de anti-Assad-opstand. Het ministerie van Buitenlandse Zaken huurde zelfs een met Al Qa’ida gelieerde Libische militiegroep in om de Amerikaanse ambassade in Benghazi te beveiligen – hoewel ze banden hadden met de mensen die de ambassade aanvielen.

Vorig jaar bevestigde CNN dat CIA-functionarissen die stiekem vanuit de ambassade van Benghazi opereerden, werden gedwongen om extra leugendetectietests te doen om een verdachte Amerikaanse Congreslid te beschermen tegen een verkapte operatie “om grond-lucht raketten uit Libië, door Turkije en in de handen van Syrische rebellen te verplaatsen”.

Met hun commando- en controlecentrum in Istanbul, Turkije, werden militaire voorraden uit Saoedi-Arabië en Qatar in het bijzonder door de Turkse inlichtingendienst naar de grens getransporteerd voor de verkoop aan rebellen. CIA-agenten en Israëlische en Jordaanse commando’s trainden ook FSA-rebellen aan de Jordaans-Syrische grens met antitank- en luchtafweergeschut. Daarnaast blijkt uit andere rapporten dat ook het Britse en Franse leger betrokken waren bij deze geheime trainingsprogramma’s.

De Commissie is van mening dat de Britse en Franse militairen een belangrijke rol hebben gespeeld in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Het lijkt erop dat dezelfde FSA-rebellen die deze elitetraining kregen, direct naar ISIS zijn gegaan – vorige maand zei een ISIS-commandant, Abu Yusaf,:

“Veel van de FSA-mensen die door het westen zijn opgeleid, komen ook daadwerkelijk bij ons zitten”.

The National bevestigde daarmee het bestaan van een ander commando- en controlecentrum in Amman, Jordanië, “bemand door westerse en Arabische militaire functionarissen”, dat “voertuigen, sluipschuttersgeweren, mortieren, zware machinegeweren, handvuurwapens en munitie naar Vrije Syrische Legereenheden kanaliseert”. Rebellen en bronnen van de oppositie beschreven de wapenbrug als “een goed geleide operatie, bemand door hoge militaire functionarissen uit 14 landen, waaronder de VS, Europese landen en de Arabische Golfstaten, waarbij de laatste het grootste deel van het materieel en de financiële steun aan de rebellengroeperingen leveren”.

De door The National geïnterviewde bronnen van de FSA ontkenden dat er bij het controlecentrum ook maar enige bij Al Qa’ida aangesloten facties betrokken waren, of enige wapensteun zouden ontvangen. Maar dit is moeilijk te geloven, gezien het feit dat “door Saoedi-Arabische en Qatariaanse wapens” via Amman naar de rebellen, naar hun favoriete facties, werden doorgesluisd.

Uit geclassificeerde evaluaties van de militaire hulp van Amerikaanse bondgenoten Saudi-Arabië en Qatar, verkregen door de New York Times, bleek dat “de meeste wapens die op verzoek van Saoedi-Arabië en Qatar werden verscheept om Syrische rebellengroepen te bevoorraden…. naar harde islamitische jihadisten gaan en niet naar de meer seculiere oppositiegroepen die het Westen wil versterken”.

Om te voorkomen dat er enige twijfel bestaat over de mate waarin al deze heimelijke militaire hulp, gecoördineerd door de VS, is het de moeite waard om op te merken dat eerder dit jaar de Israëlische militaire inlichtingenwebsite Debkafile – gerund door twee veteraancorrespondenten die 23 jaar lang voor The Economist het Midden-Oosten hebben bestreken – dat heeft gemeld: “Turkije geeft Syrische rebellenkrachten, waaronder de aan Al Qa’ida gelieerde Nusra-front, doorgang door zijn grondgebied om het noordwestelijke Syrische kustgebied rond Latakia aan te vallen.

In augustus rapporteerde Debkafile dat “de VS, Jordanië en zionisten staat Israël stilzwijgend de gemengde zak van zo’n 30 Syrische rebellengroeperingen steunen”, waarvan sommige net “de controle over de Syrische kant van de Quneitra-doorgang, het enige doorvoerpunt tussen de Israëlische en de Syrische Golan, in beslag hadden genomen”. Echter, Debkafile merkte op, “Al Qa’ida elementen zijn in al die facties doordrongen”. Israël heeft beperkte steun verleend aan deze rebellen in de vorm van “medische zorg” en “wapens, inlichtingen en voedsel….”.

“Zionisten staat Israël trad op als lid, samen met de VS en Jordanië, van een ondersteuningssysteem voor rebellengroeperingen die in Zuid-Syrië vochten. Hun inspanningen worden gecoördineerd via een oorlogsruimte die het Pentagon vorig jaar in de buurt van Amman heeft ingericht. De Amerikaanse, Jordaanse en Israëlische officieren die de faciliteit bemannen, bepalen in overleg welke rebellengroeperingen van de speciale trainingskampen voor Syrische rebellen in Jordanië” worden voorzien van versterkingen en welke van hen wapens zullen ontvangen. Alle drie de regeringen begrijpen heel goed dat, ondanks al hun voorzorgsmaatregelen, een deel van hun militaire hulp onvermijdelijk zal doordringen tot de Syrische arm van Al Qaida, Jabhat Al-Nusra, die in rebellenkringen vecht. Noch Washington, noch Jeruzalem, noch Amman zou het comfortabel vinden om toe te geven dat ze het Nusra-Front van al-Qaeda in het zuiden van Syrië bewapenen.”

Deze steun ging ook naar ISIS. Hoewel deze laatste oorspronkelijk in oktober 2006 in Irak werd opgericht, had de groep in 2013 haar activiteiten in Syrië aanzienlijk uitgebreid door samen te werken met al-Qaeda’s al-Nusra tot februari 2014, toen Israëlische Staat (IS) formeel werd aangeklaagd door al-Qaeda. Desondanks wijzen deskundigen van de islamitische groepen in de regio erop dat de vermeende kloof tussen al-Nusra en IS, hoewel echt, niet zo groot is als men zou hopen, en dat het slechts een verschil in tactiek is in plaats van een fundamentele ideologie.

Officieel gaat de financiële steun van de Amerikaanse regering aan de FSA via de Washington DC-entiteit, de Syrische Ondersteuningsgroep (SSG) en de Syrische Ondersteuningsgroep (SSG), die in april 2012 is opgericht. De SSG heeft via het ministerie van Financiën van de VS een vergunning om “financiële, communicatieve, logistieke en andere diensten te exporteren, wederuit te voeren, te verkopen of te leveren aan het Vrije Syrische Leger (“Free Syrische Army (“FSA”)”) die anders verboden zouden zijn op grond van Uitvoeringsbesluit 13582, ter ondersteuning van de FSA”.

Medio 2013 heeft de regering-Obama haar steun aan de rebellen geïntensiveerd met een nieuw geclassificeerd uitvoeringsbesluit dat haar vroegere beleid, dat de directe steun van de VS beperkt tot niet-dodelijke apparatuur, heeft teruggedraaid. Net als voorheen zou het bevel erop gericht zijn om wapens te leveren aan “gematigde” krachten in de FSA.

Behalve dat de doorlichting van de regering om islamitische extremisten te beletten Amerikaanse wapens te ontvangen, heeft nooit gewerkt.

Een jaar later ontdekte Moeder Jones dat de Amerikaanse regering “weinig toezicht heeft op de vraag of Amerikaanse leveringen ten prooi vallen aan corruptie – of in de handen van extremisten,” en vertrouwt “op te veel goede trouw”. De Amerikaanse regering houdt bij dat rebellen hulp ontvangen via “handgeschreven ontvangstbewijzen van rebellencommandanten in het veld” en het oordeel van haar bondgenoten. Landen die de rebellen steunen – dezelfde landen die de aan Al Qaida gelieerde islamisten in staat hebben gesteld om “controles uit te voeren op de levering van dodelijke en niet-dodelijke goederen”.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat elf prominente rebellengroepen zich in september vorig jaar, nu de Golfstaten nog steeds de lakens uitdelen, distantieerden van de ‘gematigde’ oppositieleiders en zich met Al Qaida hebben verbonden.

Volgens de eigen conservatieve schatting van de SSG is maar liefst 15% van de rebellenstrijders islamitisch gelieerd aan Al Qaida, hetzij via de Jabhut al-Nusra factie, hetzij via de afgescheiden groep Israëlische Staat (IS). Maar persoonlijk, schat het Pentagon officieel dat ,,meer dan 50%” van FSA uit Islamitische extremisten, en volgens rebellenbronnen noch FSA belangrijkste Gen Salim Idris noch zijn hogere assistenten van de FSA in veel onderzoek in dienst nemen, waarvan de besluiten typisch door lokale bevelhebbers worden genomen.

De incompetente trekpoppen in Den Haag – ook wel bekend als volksvertegenwoordigers – steunen de illegale staatsgreep en volkerenmoord in Syrië, uiteraard in opdracht van zionisten staat Israël. 

Lees ook deel 2 – De lange oorlog

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, False Flag, Nazi/Fascisten, NWO, Uit de Euro - Nexitt, Wereldoorlog 3, Zionisten | Een reactie plaatsen

Gewelddadige klimaatverandering is nat en koud (nu live video)

Gewelddadige klimaatverandering is nat en koud

Veel democraten en fanatieke klimaatveranderingsfanaten zouden door de mens veroorzaakte ontkenners van de opwarming van de aarde willen opsluiten. En als ze dat niet kunnen, dan moeten we in ieder geval een revolutie hebben.

Rep. Alexandria Ocasio-Cortez en Sen. Bernie Sanders hebben steun gekregen voor de Green New Deal, met de New Yorkse congresvrouw die zegt dat er “geen middenweg” moet zijn als het gaat om klimaatverandering en de senator van Vermont die om een politieke revolutie vraagt. En ja, Cortez zegt nog steeds dat de wereld over 12 jaar zal eindigen als we niet ingaan op de klimaatverandering (door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde).

De door zionisten gecontroleerde BBC houdt van de ideeën van Cortez en publiceert titels als ‘Laatste oproep om de wereld te redden van ‘klimaatramp’.

Zij (AOC) zal de Democratische partij door een gat leiden omdat ze echt niet weet waar ze het over heeft. Ze is niet gegrond in de werkelijkheid. Maar de door zionisten gecontroleerde media houdt van haar. Maar we hebben wel veel ernstige problemen die onze wereld niet meer aankan. Gewoon te veel plastic, zware metalen, chemicaliën en straling die onze mooie wereld vergiftigen. Met 5G zijn we er sneller klaar mee. Met onze huidige politici, nog sneller!

In plaats van het verminderen van de CO2-uitstoot zou het beter zijn als we het aantal politici in de wereld verminderen, want ze zijn corrupter dan we ooit zouden geloven.

Het is half mei en het lijkt meer op de winter dan op de lente. De winter is blijkbaar nog niet afgelopen met delen van het noordoosten, noch het westen van Europa. Op veel plaatsen rond het noordelijk halfrond is het late begin van de lente in het nieuws. Koude lucht uit Canada zal waarschijnlijk een mix van sneeuw en regen veroorzaken in de hoger gelegen delen van New Hampshire, Vermont en een groot deel van Noord-Maine op 14 mei, zei CNN-meteoroloog Gene Norman. Dat betekent dat we 9 maanden winterweer hebben gehad in sommige delen van de Verenigde Staten, maar ook in Europa en Rusland. (Zie hieronder.)

Op 15 mei lezen we dat er een krachtige, winterse storm op het punt staat de westelijke VS binnen te komen, die een paar meter sneeuw naar de Sierra brengt en grote hoeveelheden regen in de kust- en dal gebieden. Een gevaarlijke strook van zwaar weer zal naar verwachting de komende dagen en volgende week in 18 staten in het centrum van de VS ommuren. In de Sierra worden “totale sneeuwophopingen van 12 tot 18 inch (30 tot 45 cm), met gelokaliseerde hoeveelheden tot 35 inch (1.14 meter), verwacht”, aldus de National Weather Service in Sacramento. Ook op de 15e een voet (30 cm) sneeuw voor New Hampshire en zware sneeuwval en kou in Corsica, Bosnië en Kroatië. Delen van Washington en Oregon zagen de laatste voorjaarsbegin op record, terwijl delen van Kansas en Oklahom zag de laatste komst van de lente in 38 jaar, zegt weather.com.

Hieronder een 24 uur Live stream vanuit Amerika.!!

Vandaag – avond en nacht – en morgen (20 & 21 mei 2019) lopen 35 miljoen mensen in de zionisten staat VS risico door een zware tornado.

Een Koude Natte Realiteit

Het probleem is dat het niet warmer wordt – het wordt kouder en dat heeft nu al gevolgen voor de landbouwsector. Het is niet alleen de afkoelende temperaturen, maar we hebben ook record brekende neerslag die grote delen van de Amerikaanse landbouwgordel overstroomt. Het is het koude en natte weer dat ons bedreigt, niet in een verre toekomst, maar dit jaar. Slecht weer in de Amerikaanse broodmand voorspelt stijgende voedselprijzen en minder voedsel om te exporteren naar de hongerige uithoeken van de wereld.

De kop luidt als volgt: Farmageddon Looms: Slechts 30% van de maïsvelden in de VS zijn beplant, 5 jaar gemiddeld is 66% van de velden in de VS geplant. Michael Snyder schrijft:

“2019 blijkt een nachtmerrie te zijn die nooit eindigt voor de landbouwindustrie. Dankzij de eindeloze regenval en de ongekende overstromingen zijn de velden in het midden van het land op dit moment volledig doorweekt en dit heeft veel boeren ervan weerhouden om hun gewassen in de grond te krijgen. Bovendien, want elke dag na 15 mei zit er geen maïs meer in de grond, waardoor de boeren ongeveer 2 procent van hun opbrengst verliezen. Helaas is er meer regen op komst en het ziet er naar uit dat duizenden maïsboeren dit jaar helemaal niet in staat zullen zijn om maïs te planten. Het is niet overdreven om te zeggen dat we te maken hebben met een echte nationale catastrofe”.

De overvloedige regens in veel delen van de VS deze week komen net op het moment dat de National Oceanic and Atmospheric Administration gegevens heeft vrijgegeven waaruit blijkt dat de afgelopen 12 maanden de natste in de geschiedenis van de Lower 48 staten zijn geweest. We hebben te maken met een intense klimaatverandering met de verzameling Grand Solar Minimum die werkt aan het verhogen van de penetratie van kosmische stralen in onze atmosfeer, waardoor wolken worden gezaaid en de neerslag toeneemt.

Ook in tijden van minimale zonne-energie worden de straalstromen grilliger, wat de extremen van het klimaat drijft. Zo zien we Houston zich schrap zetten voor meer overstromingen; Louisiana roept de noodtoestand uit. Nieuwe records voorspeld in het binnenland van de Mississippi. De aanhoudende overstromingen maken het onwaarschijnlijk dat de boeren in het zuiden van de Mississippi-deltaregio geen zomergewassen zullen planten op honderdduizenden hectaren. Het verklaart ook de recordhitte in de buurt van de poolcirkel in Rusland. Maar onlangs hadden we op het Scandinavische schiereiland een koude record die in 1941 een recordhoogte bereikte.

Wist u dat Frankrijk net de laagste mei-temperatuur in twee eeuwen heeft meegemaakt?
De temperaturen zijn in heel Frankrijk ingestort door de instroom van arctische lucht en hebben op 6 mei op tal van plaatsen een koude record gevestigd. In Romorantin, 85 meter boven de zeespiegel in de Loire, een beroemde druivenproducent voor witte wijn, stortte de temperatuur in tot een gevaarlijke (Geoengineering formule voor wijnstokken) van -3,8 °C.

Een belangrijke Arctische explosie treft bijna heel Europa en delen van Noord-Afrika. Sommige regio’s hebben te maken met zware sneeuwval, temperaturen onder het vriespunt en vorst in het late seizoen. De temperaturen daalden op veel plaatsen dicht bij en onder nul, met veel recordtemperaturen. Een andere koudestoot heeft plaatsgevonden van 11 tot 18 mei.

De temperaturen daalden tot in het zuiden van Zuid-Italië. De opwarming van de aarde is voor de rest van ons leven in de wacht gezet en zelfs voor onze kinderen. Het is niet te zeggen hoe lang de diepvries zal duren, maar we weten wel dat het Grand Solar Minimum nog maar net begint. We kunnen een klimaatchaos verwachten, maar geen opwarming.

Het weer van deze winter in perspectief plaatsen

Het is een lange koude winter geweest, niet zoals we zouden verwachten van een van de warmste jaren in de moderne tijd. Laten we teruggaan naar afgelopen september, naar het einde van de zomer, toen we al sneeuw hadden in Montana, Idaho en Wyoming in augustus. Turkije werd ook getroffen door zomersneeuwval. Ook in Australië hadden we op 29 augustus een koude record. Begin september hadden we een koude record in het noorden van Minnesota, waar de temperatuur in de internationale watervallen daalde tot -2°C (28°F), wat het vorige record voor de datum van 31°F (-0,5°C) verbreekt. In Hibbing daalde het tot 1,6°C (29°F), wat het vorige dieptepunt van 0,5°C (33°F) verbreekt.

We hadden een record vroege opening voor een skigebied in New Hampshire! Vroegste opening ooit in het Vermont Skigebied. De winter begon eigenlijk het noordelijk halfrond te raken in september toen we zagen dat Nederland op 16 september de koudste septembernacht in 47 jaar had. De temperatuur bij het weerstation bij Enschede daalde naar -1,5 graden. Sinds 1971 is het in september niet meer zo koud geweest. We hadden het koude record Polen, waar het op 25 september min 7,9 was. “Maar als er geen mist was, zou het zelfs min 11 zijn geweest”, schreef meteoroloog Arnold Jakubczyk.

De winter werd eind september van kracht in de Rocky Mountains. In Duitsland – Koudste September ochtend sinds het begin van de weerregistratie! In Zwiesel in het Beierse Woud was het oude record min 1,7 graden, in de vorige nacht was het er min 2,6 graden. Ook in Neurenberg was het met -5 C, de koudste 26 september ooit gemeten!

De winter was 42 dagen weg en we hadden min 17F in Montana – Minus 15F in North Dakota. Dat is -27,2°C en -26,1°C respectievelijk. In Rusland daalden de Siberische temperaturen tot -40°C (-40°F) onder de norm met 13-16 graden.

Op 16 november veroorzaakte een najaar sneeuwstorm een ravage aan de oostkust, strandde New Yorkse pendelaars, werden meer dan 7000 vluchten geannuleerd, verbrak de stroomtoevoer naar meer dan 300.000 inwoners en dwong het kinderen om op school te blijven slapen.

Conclusie

Niets van deze informatie zal een verschil maken voor de corrupte politici en voor iedereen die verblind wordt door de propagandamachine voor de opwarming van de aarde. Het lijdt echter geen twijfel dat er al sprake is van een gewelddadige klimaatverandering. Er is geen oplossing voor de situatie, geen enkele macht op aarde kan iets veranderen aan wat er op de zon gebeurt. Het is een absolute ramp wat de structuur van leugens doet met alles, van de politiek tot de landbouw en het menselijk bewustzijn zelf.

In plaats van iets te doen wat binnen onze macht ligt, zoals het stoppen van de massale vergiftiging van onze planeet, willen de huidige corrupte trekpoppen in politiek en media de states que beschermen en ons alleen laten focussen op de fantasie van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde en CO2 als het ultieme boze gas.

Lees ook: Waarom ik ga stemmen

 

 

Geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Klimaat, Klimaat leugen, Maatschappij, Uit de Euro - Nexitt, Zionisten | Een reactie plaatsen