Afbraak pensioen door vakbond en politiek – nog steeds actueel

Afbraak pensioen door vakbond en politiek

Onderstaand de waarheid omtrent onze pensioenen en de rol van de corrupte politiek en de vakbonden:

DEN HAAG – Een meerderheid van de Tweede Kamer van PvdA, PVV en CDA eisen van minister nazi Bilderberger Henk Kamp (Sociale Zaken) onderzoek naar het terugstorten van pensioenpremies in het verleden aan werkgevers. Ook willen deze partijen opheldering over de beleggingsverliezen en -winsten van de afgelopen tien jaar, omdat hierover verschillende schattingen de ronde doen. Verder stelden ChristenUnie-Kamerlid Arie Slob en zijn PvdA-collega Roos Vermeij nog voor nu aan de slag te gaan met een oud wetsvoorstel van Kamps voorganger, Piet Hein Donner, voor verhoging van de AOW-leeftijd.

Door de pensioenleeftijd te verhogen naar uiteindelijk 67 jaar moet de oudedagsvoorziening voor de toekomst beter betaalbaar worden i.v.m. met de vergrijzing.

Het verbaasd ons dat juist de PvdA en het CDA een onderzoek eisen, in de jaren 70 zijn onder leiding van de PvdA en het CDA de pensioenfondsen beroofd van vele miljarden guldens dit werd afromen genoemd.

Deze truc is nogmaals grootschalig uitgehaald tussen 1988 en 1997.
Lees dit artikel eens rustig door en oordeel zelf.

loonverlaging

Pensioenen in Nederland onbetaalbaar? Onzin. Werkgevers -dat zijn ondernemers en de overheid- willen hun loonkosten verlagen. Daar gaat het om !!. De loonsverlagingen zoals in 1973 en 1982, maar ook korter geleden zoals in 2003 en 2009, werden mogelijk door een crisissfeer op te kloppen. Zonder een constante mediabegeleiding geeft loonsverlaging teveel arbeidsonrust.

Dan is het veel makkelijker loonkostenverlaging door te drukken door de pensioenpremies te verlagen, terwijl de lonen op dezelfde koopkracht blijven hangen. Deze truc is grootschalig tussen 1988 en 1997 uitgehaald met het verlagen en soms zelfs vrijstellen van pensioenpremie voor zowel overheid als bedrijven.

De (semi-)overheid deed dat bij het ABP en PGGM, de bedrijven bij de bedrijfs(tak)-pensioenfondsen.

In enkele gevallen werd zelfs vermogen uit het pensioenfonds overgedragen aan het moederbedrijf. Weinig werkenden hebben dat doorgehad. Immers, in het direct te besteden loon maakte dat niets uit. En helaas, weinigen maken zich druk over hun pensioen zolang ze nog niet aan pensioen toe zijn. Bovendien gingen de bondsbestuurders in de pensioenfondsen akkoord met deze premieverlagingen en verdedigden die verlaging naar de leden toe als een noodzakelijk offer.

Diefstal

25 tot 40 jaar geleden dwongen overheid en ondernemers een loonkostenverlaging af door een greep in de kas van pensioenfondsen te doen. Nu in 2001 en 2009 gebleken is dat die greep het vermogen van de pensioenfondsen ondermijnd heeft, weigeren ze terug te storten. Zelfs halen ze met steun van de vakcentrales een tweede loonkostenverlaging binnen door de pensioenpremie voor werkgevers te maximeren. Ten koste van de pensioenopbouw van deelnemers die verplicht moeten afdragen aan het pensioenfonds.

Het pensioenakkoord van 10 juni 2011 heeft niets anders geregeld dan dat de werkgevers verzekerd zijn van een pensioenpremie die nooit hoger zal worden.

Hoe dat uitkomt voor de later te betalen pensioenen, bij tekorten op het vermogen van een pensioenfonds, is hun zorg niet meer. Daar was de vakcentrale FNV al in juni 2010 mee akkoord gegaan. Daarna is een heel jaar gebruikt om de vakbondsbesturen achter het akkoord te krijgen.

Smoezen

Om te besparen op pensioenkosten is in de corrupte media veel verwarring gezaaid.
Een greep uit de meest gebruikte onwaarheden.

Vergrijzing zou ervoor zorgen dat te weinigen de pensioenpremie moeten gaan ophoesten.
In het stelsel voor aanvullende pensioenen is dat onzin, iedereen spaart mee of heeft mee gespaard. Wat betreft het omslagstelsel voor de AOW, gebruikt de incompetente overheid de inleg oneigenlijk voor belastingvrijstellingen en mag dan niet zeuren dat er te weinig binnenkomt.

Vergrijzing zou leiden tot concurrentienadeel.

Ook onzin. Alle Europese landen, tegelijkertijd de grootste concurrenten op export gebied, hebben met precies dezelfde vergrijzing te maken.

De pensioenleeftijd moet omhoog zodat mensen langer in het arbeidsproces blijven opdat de bedrijvigheid op peil blijft.

Een drogreden, want bedrijven doen al moeilijk als iemand boven de 45 jaar zich aanbiedt.
Bovendien is het altijd zo geweest dat ondernemers nooit te beroerd zijn migranten naar Nederland te halen om zich daarmee een ruimere (goedkope) arbeidsmarkt te verschaffen.

Het pensioenstelsel moet op de schop omdat pensioen op 70% van het laatst verdiend loon te duur is.

Een gebrek aan informatie, want na 2001 -en het toen gebleken vermogenstekort- wordt het aanvullend pensioen steeds vaker uitgekeerd naar het middelloon. In de praktijk betekent dat op een niveau van 50% van het eindloon.

Jongeren zijn bang gemaakt dat in het bestaande stelsel alleen ouderen profiteren en jongeren moeten betalen.

Maar volgens het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank zullen onder het nieuwe akkoord uitgerekend die jongeren minder zekerheid over de hoogte van hun pensioen hebben. Vanaf 2013 gaat voor de pensioenopbouw al gerekend worden met een pensioenleeftijd van 66 jaar. Vanaf 2015 met 67 jaar. Dat betekent dat wie vóór 2020 met pensioen gaat, al gekort wordt op zijn aanvullend pensioen, tenzij er 1 tot 4 maanden wordt doorgewerkt.

Rekenrente

In het akkoord is opgenomen dat de ongelukkige huidige rekenrente waarmee de dekkingsgraad wordt berekend, wordt vervangen door een nog ongelukkiger door het fondsbestuur te verwachten beleggingsrendement.

Natuurlijk, zolang je op een roze wolk zit, kan je volhouden dat de vermogensbuffers van pensioenfondsen best verlaagd mogen worden en dus ook de af te dragen pensioenpremie.
Het betekent voor de deelnemers aan een pensioenfonds wel dat in de toekomst de opbouw van pensioenrechten van jaar op jaar sterk gaat wisselen. Evenals het uitbetaalde pensioen zelf.

Pensioenfondsen geplunderd.

In de propaganda wordt voorgespiegeld dat door de veranderde rekenrente de pensioenen best te betalen blijven met een lagere premieafdracht en kleinere buffers, als er maar grover met aandelen wordt gespeculeerd.

Daarmee wordt de huidige betrekkelijke zekerheid vervangen door de wetmatigheid van een gokkast. Dit is dezelfde verlakkerij als waarmee een gokspel wordt aangeraden om uit zware schulden te komen. O zeker, soms kan je winnen, maar de kans op verlies is even groot. Precies dat wordt verzwegen. Verbijsterend is hoe makkelijk er overheen gelopen is dat de bestaande pensioenrechten van deelnemers zomaar gestolen kan worden en omgezet naar een nieuw stelsel waarbij de pensioenopbouw afhankelijk is van de gok op beleggingsresultaten.

Gesloten akkoord bied geen verbeteringen.

Ook in ander opzicht biedt het gesloten akkoord geen verbeteringen. Lichamelijk zware beroepen worden het laagst betaald. De mensen in deze beroepen bouwen door de franchise -het deel van je inkomen waarover je geen pensioen opbouwt- al nauwelijks aanvullend pensioen op. Daarbovenop hebben zij nog eens veel korter te leven.
Zo verspelen ze volgens het CBS tot wel 25% van hun inleg. Aan deze scheve verhouding wordt niets veranderd. Zelfs uittreding op 65 jaar met behoud van vol pensioen en AOW is niet uit onderhandeld.

AOW leeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting.

De AOW leeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting. Dat betekent dat er gekort wordt op de paar jaar vrijheid die overblijven na een loonslaven leven. Hoe het een en ander in de praktijk geregeld moet worden, is in het akkoord niet eens uitgewerkt. Het uitgangspunt is wel duidelijk: (R)overheid en ondernemers willen meer en langer profijt hebben van de arbeidskracht loonslaven onder de bevolking.

Proefballonnen

Merkwaardig is dat eind juni 2011 de onderhandelaars van het akkoord een gezamenlijk persbericht uitgaven. Eerst worden vragen en kritiek verdacht gemaakt en afgedaan als ondeskundig. Maar vervolgens ontbreekt een inhoudelijk verweer. Behalve dan dat onderhandelaars vinden dat ze er zoveel tijd in hebben gestoken, zodat het zonde is om het akkoord af te wijzen. Als concessie wordt nu pas gesteld dat de pensioenfondsen wel vermogensbuffers nodig hebben van 25% tot 30%. Bovendien wordt gezegd dat de rekenrente nog niet vastligt.

loonkostenverlaging doordrukken.

Het echte loven en bieden over de uitwerking van het pensioenstelsel is dus nu pas begonnen. Daarmee is duidelijk gekomen dat het akkoord bij ondertekening op 10 juni niet uitgewerkt en niet uitonderhandeld was. Omdat de werkgevers -dus (R)overheid en ondernemers- nog in de zomer de loonkostenverlaging wilden doordrukken.

Mandaat voor de vakcentrale

Inplaats van een uitgewerkt pensioenakkoord, worden de pensioendeelnemers met proefballonnen afgescheept. Dus een referendum onder bondsleden in de zomervakantie van 2011 gaat helemaal niet over een ander pensioenstelsel, maar over mandaat voor de leiding van de vakcentrale om verder te gaan met de verbouwing van een stelsel waar de (R)overheid en ondernemers vanaf willen.

Botte loonpolitiek.

De regering besloot in 2009 – o.l.v. nazi Bilderberg trekpop J.P. Balkenende CDA, nazi Bilderberg hofleverancier PvdA en de Christen Unie – de AOW leeftijd te gaan verhogen om 4.000.000.000 Euro te bezuinigen. De ondernemersvereniging VNO wil de pensioenleeftijd voor de aanvullende bedrijfspensioenen al langer met 2 jaar verhogen om de loonkosten te verlagen. Daarmee hoopt ze zó n 15% korting op de overeengekomen pensioenpremies. Ook de regering komt die loonkostenverlaging goed uit, op haar grote personeelsbestand. De campagne om pensioenen uit te stellen, heeft als doel de loonkosten in de toekomst te beperken. Botte loonpolitiek dus.

Afromen, pure diefstal.

Voor het aanvullend bedrijfspensioen is door hardwerkende mensen loonslaven verplicht gespaard met inhouding op hun loon. Daarom is het vermogen van de ongeveer 600 pensioenfondsen eigendom van de deelnemers, niet van de bedrijven de fondsbesturen of de corrupte (R)overheid.

Toch, de bedrijven en de Staat aasden al langer op het vermogen. In de 70 en 90er jaren werd daartoe het verhaal verspreid dat de pensioenpotten overdreven vol zouden zitten.
Dat vervolgens de rekenkundige overschotten door de moederbedrijven zijn afgeroomd, was pure diefstal. Evenals -wat ook voorkwam- dat het bedrijf jarenlang een verlaagde premie betaalde, soms zelfs helemaal vrijgesteld werd.

De (R)overheid gaat ook niet vrijuit.

Met de ”brede herwaardering” wetgeving van 1992 (o.l.v. nazi Bilderberg trekpop Ruud Lubbers – CDA en nazi Bilderberg hofleverancier PvdA) werd getracht met extra belastingmaatregelen de pensioenfondsen te plunderen. Onder die druk van bedrijven en overheid hebben de besturen van pensioenfondsen de vermogenspositie laten verslonzen. De toenmalige toezichthouder PVK heeft het allemaal gewoon laten gebeuren.

Pensioenfondsen hebben altijd buffers nodig om ook de tijden met tegenvallende beleggingen te overbruggen. In tijden van hoogconjunctuur is met verstandig en actief beleggingsbeleid het vermogen makkelijk te verstevigen. Maar in de negentiger jaren zijn tijdens de hoogconjunctuur in een roes over de hele linie de buffers (moedwillig) opgegeven.

In een paar jaar is toen zó n 200 miljard Euro onttrokken.

Dat bedrag hebben de werkgevers -bedrijven en overheid- tot zich genomen, om daarmee hun loonkosten te verlagen. De andere bestuursleden van de fondsen, die de deelnemers heetten te vertegenwoordigen, lieten zich in de waan brengen dat de beurshausse oneindig zou zijn. Ze lieten zich verleiden om veel zwaarder in aandelen te stappen om de opgegeven buffers te vervangen. Dat ging ten koste van het lagere, maar zekerder rendement op staatsobligaties. Helemaal nooit beseft dat zulk hoog aandelenrendement tijdens een hoogconjunctuur alleen tijdelijk kan zijn.??!!

Dekkingsgraad Pensioenfondsen.

De pensioenfondsen hadden midden negentiger jaren een gemiddelde dekkingsgraad van 285%. Die dekkingsgraad kwam in 1999 al onder de 200%, terwijl het best tot 350% had kunnen stijgen. De opgebouwde pensioenbuffers die in 2010 ontbreken, zijn er dus wel degelijk geweest. Bedrijfsmanagement en corrupte (R)overheid hebben aangestuurd op potverteren.  Daarnaast is er door de besturen van de pensioenfondsen heel vaak een laks beleggingsbeleid gevoerd. Uit gemakzucht en om verantwoordelijkheid te ontlopen werd het beleggen deels uitbesteed aan commerciële bedrijven, die uiteraard wel gouden bergen beloven maar nergens voor instaan.

Pensioenen verloren

VNO streeft er al een tijd naar dat de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het bedrijfs(tak)pensioenfonds beperkt wordt tot een vaste premie.

Geen bijstortverplichtingen meer zodra het fonds de pensioenen om wat voor reden dan ook niet meer kan betalen.

Tegenslagen van het pensioenfonds moeten volgens VNO voor risico van de deelnemers komen: zodra het pensioenfonds in moeilijkheden komt, worden de pensioenuitkeringen verlaagd.

De leiding van de vakcentrale FNV praatte in 2009 eerst maandenlang met het VNO over verslechtering van de AOW. Maar de AOW gaat het VNO niet aan, ondernemers betalen daar niet aan mee. Dat overleg liep dus voorspelbaar op niets uit. Door toch te beweren dat ze met dat overleg de AOW leeftijd op 65 jaar zou kunnen vasthouden, werden de leden in slaap gesust en hield de FNV leiding politieke actie af.

De regering besloot in oktober 2009 toch de AOW leeftijd op termijn te verhogen.

De leiding van de vakcentrale FNV maakte haar belofte aan de leden om de AOW op 65 jaar te houden niet waar. De FNV leden waren wel verontwaardigd, maar kwamen niet in verzet. Dat bood het VNO de mogelijkheid door te pakken en voor de bedrijven een structurele verlaging met € 3.000.000.000 van de premie voor de bedrijfs(tak)-pensioenfondsen binnen te halen. De leiding van de vakcentrale FNV ging onderhandelen.

De bedrijfs(tak)pensioenfondsen beheerden in maart 2010 ongeveer € 650.000.000.000 voor 6 miljoen deelnemers (betalers, slapers en uitkeringsgerechtigden). In 2008 boekten de pensioenfondsen € 212.000.000.000 af aan waarde op hun beleggingen. Daarvan is € 20.000.000.000 echt verspeeld, bijna een jaar premie betalingen. De beleggingsrisico’s waren zwaar onderschat.  Besturen zijn inderdaad vaak niet deskundig. Maar de professionele vermogensbeheerders maakten als uitvoerder de grootste fouten met te beleggen in derivaten die niemand begreep, ook zij zelf niet.

Voor de aanvullende pensioenen wordt per jaar € 25.000.000.000 aan premie betaald. Per jaar betalen de pensioenfondsen € 20.000.000.000 uit.

Eind maart 2010 bereikten het VNO en de vakcentrale FNV overeenstemming dat de pensioenpremie nooit boven 20% van de loonsom mag uitkomen. De ondernemers kregen helemaal hun zin met dat bedrijven voortaan een vast bedrag aan pensioenkosten gaan betalen en nooit meer hoeven bij te storten in hun bedrijfspensioenfonds als dat de pensioenen niet kan betalen. Evengoed een grove brutaliteit na het eerdere afromen –dus stelen-van het vermogen van de pensioenfondsen. Van nu af dragen de pensioen-gerechtigden dus het hele risico van vermogensverlies door het pensioenfonds waar ze bij zijn aangesloten.

Wanprestatie

Vervolgens ging de leiding van de vakcentrale in mei akkoord met het VNO over uitstel van de pensioenleeftijd voor zowel AOW als het aanvullend pensioen naar 66 jaar vanaf 2020.
Als de mensen nog ouder gaan worden, wordt het 67 jaar vanaf 2025. In het geval het CBS verwacht dat we nog weer ouder worden, wordt de pensioenleeftijd nog verder verhoogd.
Vervroegde AOW wordt alleen toegestaan tegen 6% korting per jaar op de hele uitkering. Mensen die langdurig zwaar lichamelijk werk hebben gedaan worden niet ontzien. Ook degenen die altijd laag betaald zijn en daarom korter zullen leven, mogen niet eerder met pensioen zonder daarvoor gestraft te worden.

De vakcentrale FNV zal het de aangesloten bonden verbieden om bij komende cao onderhandelingen verslechteringen in de AOW binnen de aanvullende pensioenen te compenseren.

Dat geeft ondernemers de garantie dat de pensioenpremies bevroren blijven op het niveau van 2010. Als enige tegenprestatie beloven ze bij herstel van de pensioenbuffers de op dit moment tijdelijk verhoogde premie niet in de toekomst terug te vorderen.

Voor iedereen onder de 64 jaar die betaalt aan een pensioenfonds, betekent deze deal nog langer premie betalen en daarna een korter pensioen overhouden. Zonder enige zekerheid over de hoogte die dat pensioen zal hebben. De leeftijd en hoogte van het pensioen -waarvoor zwaar gespaard wordt door de werkenden- zijn afhankelijk gemaakt van een statistische levensverwachting en geluk bij het beleggen.

Trots maakte de leiding van vakcentrale FNV begin juni 2010 haar wanprestatie bekend.

Volkomen in tegenstelling tot haar grote woorden een jaar geleden, heeft ze met het VNO allereerst behoud van de AOW leeftijd toch uitverkocht. Hoewel ze daar geen van beide zeggenschap over hebben. Toch tot vreugde van de waarnemende CDA regering, want er ligt nu een vrijbrief om de AOW leeftijd onbeperkt te verhogen. Daarbovenop hebben ze de bedrijfspensioenen waarover hun vertegenwoordigers wel wat te zeggen hebben, uitgekleed tot net zo weinig zekerheid voor de deelnemers als bij een commerciële levensverzekering.

Al vanaf volgend jaar gaan alle werkenden de prijs betalen voor de toegeeflijkheid van deze wel tegenstribbelende, maar niet principieel opererende vakbondsleiding. Een vakbondsleiding die meepraat om te mogen blijven meepraten in plaats van de rechten te verdedigen van iedere loonslaaf die hard moet werken voor zijn/haar levensonderhoud.

  • Er wordt enorm geklooid met de pensioengelden door vermogensbeheerders,
    onwillige bedrijven, de wetgevende (R)overheid en fondsbesturen.
  • De voorschriften en het huidig beleggingsbeleid van de pensioenfondsen zijn niet houdbaar.
  • Pensioenvermogens zijn opgebouwd met gedwongen inhouding op het loon van de deelnemers.

Het is onvoorstelbaar dat deelnemers iedere zeggenschap over hun pensioen
(uitgesteld loon) wordt geweigerd. Het is dringend nodig dat deze structuren veranderen en dat de arbeiders inspraak krijgen over hun pensioen !!!. De zeggenschap over de pensioenen moet zo snel mogelijk weg bij de bonden, werkgevers en de corrupte regeringen. Zodat iedereen, nu en in de toekomst, zich weet verzekerd van een goede oude dag voorziening.

Ook nu willen de incompetente (R)overheid – nu o.l.v. nazi Bilderberg trekpop Mark ”leugenaar” Rutte onderhandelen over ONZE PENSIOEN GELDEN, de uitkomst laat zich raden > De meeste loonslaven zullen moeten werken tot ze er dood bij neervallen zodat de (R)overheid de spaarcenten van de overledenen kunnen confisqueren!!

We moeten zelf voor onze oude dag onze Euro’s beschermen, de bonden, werkgevers en de regering bestelen ons telkens weer.

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Europese Unie, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Pensioen, Politiek, Uit de Euro - Nexitt. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.