Het Chosen People Syndroom

Het Chosen People Syndrome is een uitloper van de Hebreeuwse ziekte. Het is een geestelijke kwaal die veel Joden treft die werkelijk geloven dat ze Hebreeën zijn – de echte Hebreeën zijn allemaal dood – en daarom superieur aan alle andere rassen, de Untermenschen.

Holocaust industrieDeze valse projectie zorgt ervoor dat ze hun verschillende oorsprongen (d.w.z. AsjkenazischSefardischSamaritaans, Afrikaans, Europees, enz.) verwerpen en zich verschansen in het Rassen hygiëne 2.0.

Stop met het doden van PalestijnenHet bijproduct van de ziekte is een soort Stockholmsyndroom, met dank aan het onophoudelijke getrommel van de Holocaust-industrie: Joden zijn speciaal en kunnen daarom wegkomen met wat de nazi’s niet konden (d.w.z. raciale superioriteit; invasie en bezetting van andermans land; willekeurige bombardementen op onschuldige mannen, vrouwen en kinderen; enz.). En als men hun daden durft te veroordelen, wordt men besmeurd met de wolf kreet beschuldiging van antisemitisme.

DE ECHTE UITVERKORENEN

Degenen die lijden aan dit syndroom begrijpen niet waarom God in de eerste plaats de oude Hebreeën koos – geen bekeerde Joden.

1) Hij wilde dat een groep mensen als Licht voor de Natiën zou dienen (d.w.z. bekeerlingen zou maken door het nieuws te verspreiden dat er maar één God is en dat Zijn naam Jehovah is). De Hebreeën waren daarin een complete mislukking, hoewel ze erin slaagden om wereldwijd veel discipelen te maken.

‘Wee u, schrift geleerden en farizeeën, huichelaars! want gij zee en land om één bekeerling te maken, en wanneer Hij gemaakt is, maakt gij Hem tweevoudig meer het kind des heiligen dan uzelf.’ Matteüs 23:15

2) De hele oefening of raison d’être van de 12 Hebreeuwse stammen was gewoon Gods manier om voor Zichzelf een aards huis en gezin te koesteren voor wanneer Hij besloot de persoon van Jezus, de Verlosser van de wereld, te bezoeken.

‘En gij, Bethlehem Ephrata, zijt een kleintje te midden van de duizenden Van Judauit u zal hij tot Mij komen, die de heerser in Israël zal zijn, en Zijn heengaan is van het begin, van de dagen der eeuwigheid.’ Micha 5:2

Jezus werd geboren uit de Maagd Maria in Bethlehem, Juda (en werd gekruisigd in Jeruzalem, Juda). En alleen Jezus’ heengaan kan vanaf het begin zijn geweest, vanaf de dagen van de eeuwigheid, omdat Hij door de Heilige Geest werd ontvangen en Emmanuel was, God met ons (De vleesgeworden God).

“Zie, een maagd zal met kind zijn en een zoon voortbrengen, en zij zullen zijn naam Emmanuel noemen, die geïnterpreteerd wordt als God met ons.” Matteüs 1:23

Vanaf het allereerste begin was het Gods plan om altijd alle naties van de aarde in Zijn familie op te nemen zodra de Messias was gearriveerd.

“En door uw [Abrahams] nageslacht [Jezus] zullen alle families van de aarde gezegend worden, omdat Abraham mij gehoorzaamde…” Genesis 26: 4

“De scepter zal niet van Juda afwijken [Jezus werd geboren in Bethlehem, Juda], noch de staf van de heerser van tussen zijn voeten, totdat Silo (Messias) komt, En voor hem zal de gehoorzaamheid van de volken zijn.” Genesis 49:10

DE GETROFFENEN

Het Chosen People Syndroom treft velen.

1) Virulente zionistische Israëlische Joden lijden onder de grotere ellende. Het is als een drug voor hen.

Stockholm SyndroomZonder dat hebben ze geen levensvatbaar excuus waarom ze Palestina hebben gestolen, vooral omdat alle echte Hebreeën onherroepelijk stierven in 70 na Christushun landerfgoed begraven met hen.

Het eindresultaat van hun verslaving is een ernstig geval van stockholmsyndroom, waarbij ze als recente slachtoffers onderdrukkers degenen willen uitroeien die nu hun slachtoffers zijn, de Palestijnen.

2) Gehersenspoelde Joden en Christenen zijn degenen die naarmate ze wijzer worden zich realiseren dat ze een stelletje hooey (propaganda) te eten hebben gekregen. Helaas zijn ze niet allemaal wakker geworden.

Bijvoorbeeld, de Joodse makers van The Big Bang Theory tv-serie, die nooit christenen in een goed daglicht stellen en nooit een kans missen om Christus aan te vallen door het excentrieke Sheldon-personage en zijn hypocriete “christelijke” moeder, laten de Rajesh (hindoe) en Wolowitz (joods) van de show vaak idiote dingen zeggen als “mijn Hebreeuwse vriend” en “mijn volk zwierf door de woestijn, ” terwijl Asjkenazische Joden in feite geen Hebreeën zijn en nooit in de buurt van de woestijn kwamen totdat ze Palestina stalen.

De droevigste wezens van allemaal zijn echter de gehersenspoelde christenen van de CUFI-variëteit, die eigenlijk beter zouden moeten weten. Helaas zijn ze vergiftigd door mensen als christen zionist John Hagee en hun valse leringen.

Hopelijk knapt de hele boel ooit uit hun miasmatische slaperigheid.

Geen kritiek toegestaan

Geen kritiek en waarheid toegestaan

3) Politici en zionistische “christelijke leiders” die ofwel symptomatisch zijn, of hoogstwaarschijnlijk gewoon faken omdat ze wolven in schaapskleren zijn.

Met andere woorden, degenen die het faken ruiken geld. Wat is een betere manier om gekwelde rijke zionistische Joden te bestoken dan de kant van hen te kiezen om zich aan de trog te storten? Een klassiek geval van het overtreffen van de vos?

4) Sommige voormalige Joden die nu christenen zijn, houden er nog steeds aan vast omdat het hen een speciaal gevoel geeft. Blijkbaar is Jezus niet genoeg voor hen. Ze willen apart gezet worden. Helaas is dat totaal NIET Bijbels.

“Er is noch Judaïet noch heiden, noch slaaf noch vrij, noch is er mannelijk en vrouwelijk, want jullie zijn allemaal ÉÉN in Christus Jezus.” Galaten 3: 28

Ze willen niet assimileren met andere christenen. In plaats daarvan kiezen ze ervoor om zich af te scheiden door zich voor te doen als ”Joden” (d.w.z. door te doen alsof ze belangrijker zijn dan de rest van het Lichaam van Christus). Zij blijven dus in de zonde.

“… die leugenaars die zeggen dat ze Judaïeten zijn, maar dat niet zijn…”
Openbaring 3:9

Ze noemen zichzelf zelfs joods-christenen, gemakshalve voorbijgaand aan het feit dat joods zijn deel uitmaakt van een religieuze groep en geen deel uitmaakt van het eens gekozen Hebreeuwse ras dat niet langer als volk bestaat.

Talmoedisch Jodendom is een kwaadaardige religie die Christus verwerpt en vroeger bekend stond als farizeïsme. Hoe ze denken dat ze zowel joods als christelijk kunnen zijn, is onbegrijpelijk. Het is als een satanist die christen wordt en besluit dat hij nu een satanist-christen is. Joden voor Jezus zouden voormalige joden voor Jezus moeten zijn, net zoals het voormalige satanisten voor Jezus zouden zijn. Kun je je satanisten voor Jezus voorstellen? Belachelijk, toch?

Helaas is dat wat de ziekte doet. Het verwijdert elk spoor van logica, gezond verstand en mededogen.

DE BIJBEL

Een andere bijwerking van de ziekte is het gebrek aan bijbels of spiritueel begrip. De getroffenen kunnen de Bijbel niet goed begrijpen.

1) Gehersenspoelde Bijbelgeleerden hielden ten onrechte de Engelse uitdrukking “Jood” in de Bijbel. Het woord Jood, zoals het tegenwoordig wordt begrepen, betekent niet Judaïet zoals het Hebreeuws/Griekse woord in de niet-vertaalde Bijbel aangeeft.

De moderne connotatie verwijst naar iemand die een geloof volgt en aanhangt dat vergelijkbaar is met dat van de Farizeeën van de stam Juda, maar niet van de stam en stam van Juda is. Met andere woorden, Joden zijn tegenwoordig mensen uit andere naties dan de 12 Hebreeuwse stammen die een religie beoefenen die bekend staat als jodendom / farizeïsme.

2) De getroffenen vergeten vreemd genoeg dat de Joodse Hebreeën Gods verbond met Mozes nakwamen door een lam te slachten en te eten voor Pesach. Jezus voerde het uit met zijn discipelen. Het lam werd gedood en opgegeten in een privéwoning.

Het offer van het Paaslam in het Hebreeuwse huis was Gods verbond met elk individueel oud Hebreeuws, en daarom vervulde Jezus het met zijn discipelen om het nieuwe verbond te introduceren.

“Vertel de hele gemeenschap van Israël dat op de tiende dag van deze maand ieder mens een lam moet nemen voor zijn gezin, één voor elk huishouden.” Exodus 12:3

Joden doden geen lam voor Pesach in hun huizen om het oude verbond in leven te houden, en de meesten van hen volgen de Talmoed (de echte satanische verzen), een door de mens geïnspireerd boek vol Babylonisch bijgeloof.

Bijbelboek3) Gehersenspoelde christenen realiseren zich niet dat de brieven en het boek Openbaring brieven waren die door de apostelen aan hun tijdgenoten waren geschreven – velen gericht aan hun mede-Hebreeën en niet aan de bekeerde Joden van vandaag – waarin ze hen vermaanden, waarschuwden en aanspoorden om zich voor te bereiden op wat komen ging.

En wat zou er komen?

De vernietiging of genocide van het hele Hebreeuwse ras, ook wel bekend als de Apocalyps, de verdrukking, de verwoesting, het Armageddon en het einde van het tijdperk van het Oude Verbond en van Satans heerschappij over de aarde.

“Maar als je Jeruzalem omringd ziet door legers, erken dan dat haar verlatenheid nabij is. Dan moeten degenen die in Judea zijn naar de bergen vluchten, en degenen die zich in het midden van de stad bevinden, moeten vertrekken, en degenen die in het land zijn, mogen de stad niet binnengaan.”
Lucas 21: 20,21

“Vanaf het moment dat het dagelijkse offer wordt afgeschaft en de gruwel die verwoesting veroorzaakt wordt opgezet…” Daniël 12:11

“En ik ben zeker altijd bij je, tot het einde van het tijdperk.” Matteüs 28:20

In wezen gaf God vanaf de tijd van Christus’ kruisiging in 30 na Christus tot 70 na Christus de ongehoorzame Hebreeën 40 jaar om zich te bekeren en Jezus als de Messias te accepteren. De reden dat Hij geduldig wachtte was omdat:

“… zij zijn geliefd omwille van de vaderen; want de gaven en de roeping van God zijn onherroepelijk. Want zoals u eens ongehoorzaam was aan God, maar nu barmhartigheid betoond bent vanwege hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geweest, opdat zij door de barmhartigheid die u getoond wordt, nu ook barmhartigheid getoond mogen worden. Want God heeft allen in ongehoorzaamheid de mond gesnoerd, opdat Hij aan allen barmhartigheid zou tonen.” Romeinen 11: 28-31

Kortom, de apostelen drongen er bij alle ongehoorzame Hebreeën op aan Christus te aanvaarden en dienovereenkomstig te leven. Hun brieven werden allemaal geschreven vóór 70 na Christus.

“De Heer is niet traag over Zijn belofte, zoals sommigen traagheid tellen, maar is geduldig jegens u, niet wensend dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen.” 2 Petrus 3:9

Voortgang van het Romeinse leger tijdens het beleg van Jeruzalem

Romeinse legervoortgang: Beleg van Jeruzalem 70 na Christus

Maar in 70 na Christus, na 40 jaar wachten, liet God de hamer vallen op allen die zich niet bekeerden. Hij stuurde het Romeinse leger naar Jeruzalem, waar alle Hebreeën uit het hele land en de wereld waren opgekomen voor het feest van ongezuurd brood.

De verlatenheid of het einde van het tijdperk van alle ongelovige en ongehoorzame Hebreeën kwam eindelijk tot stand. Degenen die Christus aanvaardden, gehoorzaamden echter de waarschuwing van de apostelen en vluchtten van tevoren. Zo belichaamden de christelijke Hebreeën die ontsnapten “heel Israël zal gered worden” van Romeinen 11:26.

De reden dat God het hele Hebreeuwse ras elimineerde, was omdat Zijn gaven en roeping onherroepelijk zijn (Romeinen 11:28-31). Hij moest dus onherroepelijk alle overgebleven niet-christelijke Hebreeën doden, anders had hij het Oude Verbond in leven moeten houden en daarmee het Nieuwe Verbond van Zijn Zoon moeten ondermijnen.

“Door dit verbond nieuw te noemen, heeft hij het eerste achterhaald en wat achterhaald is, is achterhaald.” Hebreeën 8:13

“En Ik zal in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem de stem van de vreugde en de stem van blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid tot zwijgen brengen, want het land zal een verspilling worden.”
Jeremia 7:34

“Zie, uw huis wordt u verlaten!”. Matteüs 23:38

En net als tijdens de 40-jarige omzwervingen in de woestijn van het oude Israël, stond God niet op het punt om de ongelovige Hebreeën naar het beloofde land van het Nieuwe Verbond te leiden. Ze moesten allemaal sterven zodat Hij opnieuw kon beginnen. Ontdek hier de volgorde van gebeurtenissen.

‘Uw zonen zullen veertig jaar lang herders zijn in de woestijn, en zij zullen lijden voor uw ontrouw, totdat uw lijken in de woestijn liggen.’ Exodus 14:33

CONCLUSIE

Gelukkig zijn er veel Joodse groepen samen met veel individuele Joden die niet besmet zijn met het syndroom. Ze doen hun best om hun coreligionisten op te voeden.

DNA-onderzoek LR

Asjkenazische Joden = Europeanen

We laten je achter met citaten van twee van hen.

Wij Asjkenazische Joden zijn noch geboren uit de stam, noch onderdeel van een oude (Bijbelse) geschiedenis.
Dat is verzonnen door enkele verhalenvertellers en fakirs.

 

We waren nomaden in de Pale-regio van de Oekraïne, Polen en Rusland. De rest is precies dat – mythevorming en het weven van een onzinnig verhaal over rechten. ” – Dr. Steve Pieczenik, voormalig plaatsvervangend staatssecretaris.

“Het is zeker dat er geen etnisch of raciaal continuüm is tussen de Bijbelse Israëlieten en de (Asjkenazische) Khazarianen die de Joodse staat leiden.”
– Gilad Atzmon, Joodse schrijver en muzikant.

“Zie, Ik zend u uit als schapen te midden van wolven. Wees daarom zo slim als slangen en ongevaarlijk als duiven.” Matteüs 10:16


ADDENDUM 1

Opgetekende geschiedenis van de Apocalyps

Historicus Flavius Josephus in De oorlogen van de Judaïeten kadert de vernietiging en slachting in 70 na Christus als volgt:

“Nu werd het aantal van degenen die gedurende de hele oorlog gevangen werden gehouden verzameld tot zevenennegentigduizend; net als het aantal van degenen die omkwamen tijdens het hele beleg, 1,1 miljoen, van wie het grootste deel inderdaad van dezelfde natie was, [met de burgers van Jeruzalem,] maar niet behorend tot de stad zelf; want zij werden uit het hele land naar het feest van ongezuurde broden gekomen, en werden plotseling opgesloten door een leger, dat in het allereerste geval zo’n grote ellende onder hen veroorzaakte, dat er een pestilentiële vernietiging over hen kwam, en spoedig daarna zo’n hongersnood die hen plotseling vernietigde.”

“Caesar exposeerde allerlei shows in Cesarea Philippi. Daar werden de gevangenen vernietigd, sommigen werden naar wilde beesten gegooid en anderen in menigten gedwongen elkaar te doden, alsof ze vijanden waren.

Caesar gaf opdracht dat ze nu de hele stad en tempel moesten slopen, maar zoveel van de torens moesten laten staan als van de grootste eminentie waren; dat wil zeggen, Phasaelus, en Hippicus, en Mariamne; en zo veel van de muur als omsloot de stad aan de westkant. Deze muur werd gespaard, om zich een kamp te veroorloven voor bijvoorbeeld garnizoen, zoals de torens ook gespaard bleven, om aan het nageslacht te laten zien wat voor stad het was, en hoe goed versterkt, die de Romeinse moed had onderworpen; maar voor de rest van de muur werd het zo grondig gelegd, zelfs met de grond door degenen die het tot aan de fundering hadden opgegraven, dat er niets overbleef om degenen die kwamen te laten geloven dat het ooit bewoond was geweest.”

==============================================================

ADDENDUM 2

Proselytisme en bekeerde Joden

De Joodse historicus Shlomo Sand kadert de oorsprong van Joden (niet Hebreeën) als volgt:

“Dan is er de kwestie van de ballingschap van 70 na Christus. Er is geen echt onderzoek gedaan naar dit keerpunt in de Joodse geschiedenis, de oorzaak van de diaspora. En om een eenvoudige reden: de Romeinen hebben nooit een natie verbannen van waar dan ook aan de oostkust van de Middellandse Zee…

“Maar als er na 70 na Christus geen ballingschap was, waar kwamen dan alle Joden vandaan die sinds de oudheid de Middellandse Zee hebben bevolkt? Het rookgordijn van de nationale geschiedschrijving verbergt een verbazingwekkende realiteit. Vanaf de Maccabeïsche opstand van het midden van de 2e eeuw v.Chr. (op)… Het Jodendom was de meest actief bekerende religie

De belangrijkste massale bekering vond plaats in de 8e eeuw, in het enorme Khazar-koninkrijk tussen de Zwarte en de Kaspische Zee. De uitbreiding van het jodendom van de Kaukasus naar het moderne Oekraïne creëerde een veelheid aan gemeenschappen, waarvan velen zich terugtrokken van de 13e-eeuwse Mongoolse invasies in Oost-Europa. Daar, met Joden uit de Slavische landen in het zuiden en uit het huidige Duitsland, vormden ze de basis van de Jiddische cultuur…” (Einde citaat)


ADDENDUM 3

De datering van het boek Openbaring

[Dit is een fragment uit het artikel van Dr. Kenneth L. Gentry, Jr. The Book of Revelation and Eschatology]

Ik ben van mening dat Openbaring werd geproduceerd vóór de dood van Nero in juni, 68 na Christus, en zelfs vóór de formele betrokkenheid van de Oorlog van Judea door Vespasianus in de lente van 67 na Christus. Mijn standpunt is dat Openbaring is geschreven in 65 of 66 na Christus. Dit zou zijn na het uitbreken van de Neronische vervolging in november 64 en vóór de inzet van Vespasianus’ troepen in de lente van 67. […]

Flavius Josephus, de Judaïtische tijdgenoot van Johannes, wijst er duidelijk op dat Julius Caesar de eerste keizer van Rome was en dat hij achtereenvolgens werd gevolgd door Augustus, Tiberius, Gaius, Claudius en Nero (Oudheden 18; 19). We ontdekken deze opsomming ook in andere nabije tijdgenoten van Johannes: 4 Ezra 11 en 12; Sibillijnse Orakels, boeken 5 en 8; Barnabas, Brief 4; Suetonius, Levens van de Twaalf Caesars; en Dio Cassius’ Romeinse geschiedenis 5.

De tekst van Openbaring zegt van de zeven koningen dat “er vijf gevallen zijn”. De eerste vijf keizers zijn dood, schrijft Johannes. Maar het vers gaat verder met te zeggen “men is”. Dat wil zeggen, de zesde regeert dan, zelfs zoals Johannes schreef. Dat zou Nero Caesar zijn, die de keizerlijke macht overnam na de dood van Claudius in oktober 54 na Christus en keizer bleef tot juni 68 na Christus.

Johannes vervolgt: “De ander is nog niet gekomen; en als hij komt, moet hij een korte ruimte blijven.” Toen de Romeinse Burgeroorlogen uitbraken in opstand tegen hem, pleegde Nero zelfmoord op 8 juni 68 na Christus. De zevende koning was ‘nog niet gekomen’. Dat zou Galba zijn, die in juni 68 na Christus aan de macht kwam. Maar hij zou slechts een ‘korte ruimte’ voortzetten. Zijn heerschappij duurde slechts zes maanden, tot 15 januari 69 na Christus.

Zo zien we dat terwijl Johannes schreef, Nero nog leefde en Galba in de nabije toekomst opdoemde. Openbaring kan niet geschreven zijn na juni 68 na Christus, volgens het interne politieke bewijs.

 

Dit bericht is geplaatst in Anglo Zionistische Rijk, Ashkenazi, Asjkenazische, Bilderberg, Deep State, Dictatuur, Geschiedenis, Hebreeën, illuminatie, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Ongemakkelijke waarheid, Oorlogsmisdadiger(s), Politiek, Satanisten, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Volkerenmoord, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.