Hitler kabinetten regeren ”Nederland” sinds 1945

HITLER KABINETTEN REGEREN ”NEDERLAND” SINDS 1945

Door Ad van Rooij

Nederland bestaat vanaf 18 mei 1940 niet meer, wat zijn de gevolgen voor Nederland België en Europa?

Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen. Op 13 mei 1940 zijn staatshoofd koningin Wilhelmina en de regering gevlucht naar Engeland. Daarmee hebben het Nederlandse staatshoofd en de regering artikel 21 van de Grondwet overtreden, waarin staat geschreven:

krietiek - 01

Door artikel 21 van de Grondwet te overtreden heeft de Nederlandse regering zichzelf opgeheven. Seyss-Inquart kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina overnemen.

Op 18 mei 1940 bracht Adolf Hitler decreet no. 1 uit over de regeringsbevoegdheden in Nederland.

Op 25 mei 1940 laat Rijkscommissaris Seyss-Inquart voor het bezette Nederlandsche gebied aan het Nederlandsche volk een oproep uitgaan dat hij met intrede van den dag het hoogste regeringsgezag in het civiele ressort in Nederland heeft overgenomen.

Bij verordening van 29 mei 1940 heeft Rijkscommissaris Seyss-Inquart alle bevoegdheden in Nederland, die door de Grondwet en de wetten aan de koning en de regering zijn toegekend, overgenomen. Rijkscommissaris Seyss-Inquart had vanaf dat moment de plaats van Nederlands staatshoofd Koningin Wilhelmina en de Nederlandse regering overgenomen en moest als minister binnen het Hitler-kabinet de opdrachten van Führer en Rijkskanselier Adolf Hitler uitvoeren. Vanaf dat moment was voormalig Nederland een provincie van Duitsland. Daarmee heeft koningin Wilhelmina afstand gedaan van de troon ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Hitler).

Op 5 mei 1945 capituleerde Duitsland in Nederland. Omdat koningin Wilhelmina (door met haar regering op 13 mei 1940 te vluchten naar Engeland) vrijwillig afstand heeft gedaan van de troon,  betekent dat er na de tweede wereldoorlog een overeenkomst had moeten worden getekend tussen koningin Wilhelmina of haar gemachtigde Prins Bernhard met de Duitse generaal Johannes Blaskowitz waarin de troon weer aan Koningin Wilhelmina werd teruggegeven. Een dergelijke overeenkomst is nooit getekend.

Er is op 6 mei 1945 enkel een overeenkomst getekend tussen de Duitse generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes in de naast Hotel de Wereld gelegen Aula van de toenmalige Landbouwhogeschool te Wageningen zonder dat daarbij Prins Bernhard was vertegenwoordigd. Deze overeenkomst betrof enkel de technische uitwerking voor Duitse troepen in Nederland van de capitulatie op 4 mei van Duitse troepen in Noordwest-Europa.

Daarmee is in Nederland het Hitler-kabinet niet beëindigd.

Omdat op 5 mei 1945 in Nederland het Hitler-kabinet niet is beëindigd en koningin Wilhelmina geen staatshoofd meer was kon ook niet worden overgegaan tot het uitschrijven van democratische verkiezingen voor het vormen van het naoorlogse kabinet. Om die reden heeft Wilhelmina, die geen koningin meer was, als geruisloze opvolger van Adolf Hitler, op 24 juni 1945 de minister-president en de ministers in het eerste naoorlogse kabinet ‘Schermerhorn-Drees’ zelf benoemd.

Dit kabinet is op 3 juli 1946 door Wilhelmina (die geen koningin meer was) ontslagen nadat er in mei 1946 Tweede Kamerverkiezingen hadden plaatsgevonden, waaruit het zogenaamde democratisch gekozen PvdA/KVP ‘kabinet-Beel I’ is gevormd. Kabinet Beel I en de daarop volgende kabinetten zijn echter geen democratisch gekozen kabinetten. Het zijn vervolg kabinetten op het door Wilhelmina (die geen koningin meer was) benoemde kabinet ‘Schermerhorn-Drees’. Als het eerste kabinet na de tweede wereld oorlog niet democratisch is gekozen maar is benoemd door Wilhelmina (die geen koningin meer was) dan zijn daarmee alle opvolgende kabinetten tot heden per definitie niet democratisch zonder koning(in) als staatshoofd.

Nu hierbij is bewezen dat Nederland vanaf 18 mei 1940 geen koning(in) meer heeft en daarmee ook geen regering meer kan vormen met als staatshoofd een koning(in), betekent dat het Hiltler- kabinet zich vanuit de door prins Bernhard opgerichte geheime (nazi)Bilderberg-conferenties heeft voortgezet met behulp van de door Wilhelmina, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn) benoemde Nederlandse minister-presidenten, ministers, commissarissen der koningin en burgemeesters met als belangrijkste adviesorgaan en hoogste bestuursrechter de Nederlandse Raad van State onder voorzitterschap van Wilhelmina, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn).

Op grond van deze voorkennis heeft deze onwettige regering met het wijzigen van artikel 60 (1953) en het latere zelfstandige artikel 120 (1983) de Nederlandse Grondwet zodanig aangepast dat:

”de rechter niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen mag treden”.

Dit betekent dat wetten en verdragen in Nederland niet meer door een rechter mogen worden getoetst aan de Nederlandse Grondwet, waarmee beslissingen van de geheime Nazi Bilderberg-conferenties vanuit Nederland en vanuit de landen die met Nederland een verdrag hebben gesloten kunnen worden uitgevoerd ( http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php).

België bestaat vanaf 18 mei 1940 wel als neutraal land dank zij Koning Leopold III Op 10 mei 1940, bij de inval van België door nazi-Duitsland, stond koning Leopold III erop om persoonlijk het opperbevel over het Belgische leger te voeren. Zijn functie als staatshoofd vond hij hieraan ondergeschikt. Omdat hij weigerde naar het buitenland te vluchten, kwam het tot een breuk met de regering van Hubert Pierlot. Koning Leopold III bleef gedurende de Tweede Wereldoorlog in België. Dit heeft er wel voor gezorgd dat België tijdens de tweede wereldoorlog niet onder het bestuur van het Hitler-kabinet is komen te vallen en na de tweede wereldoorlog haar neutraliteit heeft behouden. Daarvoor mag België de vader van de zittende koning Albert II zeer dankbaar voor zijn.

Van 29 tot 31 mei 1954 was de eerste Bilderbergconferentie in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek. Initiatiefnemers waren o.a. de Pool Józef Retinger, Unilever-topman Paul Rijkens, de Belgische ex-premier Paul van Zeeland en prins Bernhard. Deze politieke conferenties hadden een zeer geheim karakter.

Op 25 maart 1957 werd het “Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap” gesloten en ondertekend door: Paul-Henri Spaak en Jean-Charles Snoy et d’Oppuers namens België. Konrad Adenauer en Walter Hallstein namens West-Duitsland. Christian Pineau en Maurice Faure namens Frankrijk. Antonio Segni en Gaetano Martino namens Italië. Joseph Bech en Lambert Schaus namens Luxemburg. Joseph Luns en Hans Linthorst Homan namens Nederland.

Men spreekt ook wel van de Verdragen van Rome. Hieronder worden dan het bovenstaande verdrag ter oprichting van de EEG en het gelijktijdig gesloten verdrag ter oprichting van de Euratom bedoeld. Euratom was bedoeld voor het beheer van gemeenschappelijke ontwikkeling van kernenergie (voor vreedzame doeleinden). Met het tekenen van dit verdrag door Paul-Henri Spaak (Belgisch Socialistische Partij) namens de regering Van Acker IV (BSP/PSB, Liberalen) hebben België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en West-Duitsland zich gebonden aan Nederland en daarmee aan het vanuit voormalig Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-Kabinet onder leiding van Beatrix, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn) bestuurd vanuit de geheime Bilderberg-conferenties zonder het te hebben laten toetsen aan het Belgisch Grondwettelijk Hof.

Daarmee is ook België zijn onafhankelijkheid kwijt geraakt en slaaf geworden van Nederland.

Op 1 januari 1958 werd het “Benelux-verdrag” van kracht dat werd ondertekend door:  Paul-Henri Spaak, minister van Buitenlandse Zaken namens België. Eelco Nicolaas van Kleffens, minister van Buitenlandse Zaken namens Nederland. Joseph Bech, minister van Buitenlandse Zaken en wijnbouw namens Luxemburg. Met het tekenen van dit verdrag door Paul-Henri Spaak (Belgisch Socialistische Partij) namens de regering Van Acker IV (BSP/PSB, Liberalen) hebben België en Luxemburg zich gebonden aan Nederland en daarmee aan het vanuit voormalig Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-Kabinet onder leiding van Beatrix, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn) bestuurd vanuit de geheime Bilderberg-conferenties zonder het te hebben laten toetsen aan het Belgisch Grondwettelijk Hof.

Daarmee is ook België zijn onafhankelijkheid kwijt geraakt en slaaf geworden van Nederland. Met het ondertekenen van dit verdrag zit België gebonden aan een samenwerkingsverband tussen Nederland en België om onderling vrij goederen te kunnen transporteren en een uniform tarief te hanteren voor goederen van buiten de Benelux. Sinds het verdrag van 1958 is de Benelux een economische unie. Dit betekent dat vanaf dat moment Nederland zonder problemen elk soort gevaarlijk afval kan dumpen in België.

Vrijmetselarij4 december 1959: In de vrijmetselarij zélf begon er ook beweging te ontstaan. Het Groot Oosten bleef sterk antiklerikaal en als “irreguliere loge” afgesneden van de wereld met door Londen erkende reguliere loges. Vooral contacten met de Verenigde Staten, waar de reguliere loge miljoenen leden heeft, moesten eronder lijden. De Amerikaanse loge is bijzonder open, bijna een serviceclub. Presidenten als Franklin D. Roosevelt (1933-45), Harry Truman (1945-53), Lyndon B. Johnson (1963-69), Gerald Ford (1974-77) en George Bush (1989-1993) waren ,,broeders”. Voor de Antwerpse diamanthandel was de brug naar de VS, via de loge, nuttig. Maar dan moest ze zijn erkend. Daarom trad een deel van de vrijmetselaars uit het Groot Oosten en zij richtte op 4 december 1959 de Grootloge van België op. Willy Claes is lid van de Tijl Uilenspiegel in Hasselt, evenals volgens zeggen zijn schoonzoon Tony Coonen.

In de paars-groene federale regering “Verhofstadt I” (D/PRL-FDF-MCC, SP/PS, Agalev/Ecolo) van 12 juli 1999 tot 11 juli 2003 is het aantal vrijmetselaars voor het eerst sinds lange tijd groot. Zowat de helft is lid van een loge met ministers als Louis Michel, Antoine Duquesne, Luc Van den Bossche, Laurette Onkelinx, André Flahaut, Didier Reynders, Rik Daems, staatssecretaris Pierre Chevalier en ook de regerings- commissarissen Freddy Willockx en Charles Picqué.

De vrijmetselaars in de VLD en SP zijn daarmee vanaf 1999 op federaal niveau doorgebroken, wat op provinciaal niveau (Limburg) of op lokaal vlak (Gent) al was gelukt: een paars bestuur. In Limburg was Willy Claes (SP), lid van de werkplaats Tijl Uilenspiegel in Hasselt, de motor achter paars. In Oost-Vlaanderen werd gouverneur Herman Balthazar (SP), lid van werkplaats De Zwijger in Gent, de architect van paars in gemeenten als Gent, Eeklo en Aalst, gesteund door vrijmetselaar Luc Van den Bossche (sp.a)

In 2005 al probeerde de Hasseltse procureur Marc Rubens de omstreden ex-korpschef Michel Beckers op non-actief te zetten. De man bleek op kosten van een drugsbaron naar Hongarije te zijn gereisd toen die daar op zoek ging naar een locatie voor een xtc-lab. Ondanks de bezwaren van het parket kon Beckers nog zes jaar lang aanblijven. Een mogelijke verklaring? Zijn lidmaatschap van de Hasseltse vrijmetselaarsloge La Tolérance.

Michel Beckers werd in 2000 korpschef van zone-HaZoDi (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) met de steun van Steve Stevaert (sp.a), toen verhinderd burgemeester van Hasselt en minister in de Vlaamse regering. Vijf jaar later, toen het politiecollege moest beslissen of zijn mandaat zou worden verlengd, was een positief advies nodig van de procureur des Konings, Marc Rubens.

Hij wordt sinds de veel besproken Panorama-uitzending over de HaZoDi-klokkenluiders samen met huidig burgemeester Hilde Claes (sp.a) gezien als voornaamste kop van jut. Documenten die De Morgen kon inzien geven aan dat Rubens integendeel in 2005 een negatief advies afleverde.


Op reis met drugsbaron. In de zomer van 2003 voerde de federale politie van Hasselt onder leiding van substituut Ann Durwael een onderzoek tegen Sylvain M., een Limburgse zakenman en flamboyante oud-voorzitter van een voetbalclub. M. leidde een bedrijf dat chemicaliën vervoert. In oktober 2003 werden M. en twee zonen gearresteerd. Ze bleken een handeltje te hebben opgezet in vloeibare bestanddelen voor xtc en speed. Er werd een cannabisplantage ontdekt met 500 plantjes.

M. was drukdoende zijn netwerk uit te breiden tot in Oost-Europa en was in juni 2003 naar Roemenië en Hongarije gereisd, op zoek naar nieuwe locaties voor drugslabs. In het Roemeense stadje Câmpia Turzii liet M. zich door de burgemeester ontvangen als mogelijke buitenlandse investeerder voor 44 hectare grond op het lokale industrieterrein. De koop ging niet door, en gelukkig maar, berichtte de Roemeense krant Adevarul op 12 juli 2004: “De autoriteiten te Câmpia Turzii zijn bijzonder kwetsbaar voor mensen met dergelijke criminele bedoelingen.”

M. en één van zijn zonen worden op 7 mei 2004 door de correctionele rechtbank in Hasselt veroordeeld tot 3 en 3,5 jaar gevangenisstraf. Tijdens het vooronderzoek was echter aan het licht gekomen dat M. zich tijdens een reis naar Hongarije had laten vergezellen door HaZoDi-korpschef Michel Beckers. Beiden waren in die tijd goed bevriend. Volgens de federale politie was het M. die de reiskosten betaalde, Beckers betaalde ze pas terug nadat de zaak was opgemerkt. Voor Rubens was het uitgesloten dat Beckers kon aanblijven, maar hij zag zich onder druk (van sp.a. vrijmetselaar en Nazi Bilderberger Willy Claes?) genoodzaakt om zijn negatieve advies in te slikken. Michel Beckers wenst niet in te gaan op onze vragen. Hij beperkt zich in een korte commentaar tot: “Doe maar jongen, doe maar.” Procureur Rubens zegt: “Dit behoort tot het geheim van de beraadslaging.”

Ledenlijst van de loge. De Panorama-reportage, uitgezonden in 2011, ging over georganiseerde graaicultuur, verzekeringsfraude en interne pesterijen. De vraag rijst hoe de los daarvan al in opspraak gekomen korpschef zo lang in functie kon blijven. De redactie kwam in het bezit van een bundel documenten van en over de Hasseltse vrijmetselaarsloge La Tolérance die mogelijk een verklaring aanreiken.

De documenten bieden een unieke inkijk in de werking van één van de 19 werkplaatsen van de Grootloge van België (GLB). Een ledenlijst laat zien dat veel logebroeders actief zijn in het gemeenschapsonderwijs, de ambtenarij, de architectuur en de lokale politiek. De meesten zijn mensen zonder verhaal die op vrijdagavond samenkomen in hun zelf gebouwde tempel, verscholen in een hangar achter een huis in de Crutzenstraat 18 in Hasselt om samen te discussiëren over de hoofddoekenkwestie, Paul Scheffer of de oerknal.

De ledenlijst laat zien dat La Tolérance enkel toegankelijk is voor mannen. De avond eindigt steevast met hetzelfde ritueel, een dialoog tussen de ‘Achtbare meester’(A.M.) en de eerste of tweede ‘opziener’.

– “Op welk tijdstip beëindigen de vrijmetselaars de arbeid?” – “Om middernacht, Achtbare Meester.” – “Hoe laat is het nu?” – “Middernacht, Achtbare Meester.” – “Broeder eerste opziener, wat is de eerste plicht van de vrijmetselaar?” – “Het geheim bewaren, Achtbare Meester.” – “Broeder tweede opziener, wat is de tweede plicht van de vrijmetselaar?” – “Zijn broeders binnen en buiten de tempel bij te staan, Achtbare Meester.”

Volgens leden van de loge is dit een ritueel. Sommige Hasseltse logebroeders lijken dit letterlijk op te vatten. De A.M., die avond in 2008, is Pim Lagay, in die tijd voorzitter van Open Vld in Tongeren. De eerste opziener is advocaat Hugo Lamon, een van de hoofdactoren in de Panorama-reportage. Het was hij die als advocaat van de stad Hasselt en de politiezone HaZoDi als enige voor de camera mocht spreken. Het was ook hij die zich namens de politiezone in een rechtszaak burgerlijke partij stelde tegen hoofd administratie Vera Vrancken en haar collega Mary-Ann Vonckx. De twee dames waren naar het Comité P gestapt met een kopie van een vervalst examen waarmee Beckers de dochter van een vriend aan een baantje wou helpen bij HaZoDi.

Volgens Lamon, hierin gesteund door procureur Rubens, kwam het doorspelen van het vervalste examenblad neer op “diefstal”. Het organigram laat zien dat Lamon niet enkel eerste opziener is bij La Tolérance, maar ook ‘bibliothecaris’. Ook Michel Beckers is een vooraanstaand lid van Le Tolérance. Hij vervult de functie van ‘redenaar’. In het organigram is hij één van de vier afgevaardigden die de Hasseltse werkplaats mogen vertegenwoordigen op nationale bijeenkomsten van de Grootloge van België.

En dan is er ook nog Harry Sweeck. Hij is de vader van Eva Sweeck, voor wie het examenresultaat moest worden vervalst, en die dankzij de fraude aan de slag kon als secretaresse van Beckers. Ook zijn naam prijkt op de ledenlijst van La Tolérance. De lijst bevat nog andere opvallende namen, zoals die van Raymond Nelissen. Hij is in het dagelijkse leven advocaat-generaal bij het arbeidshof in Hasselt. Klokkenluiders Vrancken en Vonckx zijn al een jaar aan het procederen voor het recht op inzage in drie rapporten die het externe bureau Arista op hun vraag maakte naar aanleiding van hun klachten over gepest. “Wat we ook proberen, we krijgen de rapporten niet te zien”, zegt Iris Exelmans, advocate van de klokkenluiders. “Telkens weer krijgen we te horen dat advocaat-generaal Nelissen zich tegen vrijgave verzet.”

Nog een intrigerende naam op de ledenlijst van La Tolérance: Guido Hermans, een van de verantwoordelijken bij de Machiels Group, het bedrijf waarmee de stad Hasselt recent een door de Vlaamse regering gecontesteerde overeenkomst afsloot over de verkoop van de terreinen van Pukkelpop.

Tweede Hasseltse loge. Op hetzelfde adres als La Tolérance, huist ook de vzw Studiekring Thijl. De vzw is verbonden met een tweede Hasseltse loge, de werkplaats Tijl Uilenspiegel. Anders dan La Tolérance (GLB) behoort die tot het Grootoosten van België (GOB). Volgens historicus Jimmy Koppen van de Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij aan de VUB, ontstonden beide loges bijna gelijktijdig in 1964 en zijn ze met elkaar verweven. In zijn boek Vrijmetselarij voor dummies schrijft hij dat Steve Stevaert lid is van één van beide, net als Nazi Bilderberger Willy Claes.

Per 1 maart 2007 vertrok Beckers als korpschef bij HaZoDi, zij het tijdelijk. Hij werd veiligheidsadviseur bij… gouverneur Steve Stevaert. Zijn vervanger binnen de zone HaZoDi werd Nico Schrooten. Die maakte een einde aan het geknoei met vergoedingen en premies voor dameslingerie op kosten van de belastingbetaler. Na een jaar wou Beckers zijn oude post terug. Dat was ook toen niet naar de zin van Rubens, en nog minder naar die van Herman Reynders, die Stevaert was opgevolgd als burgemeester en hem ook zou opvolgen als gouverneur.

In de logedocumenten zitten kopieën van brieven die Beckers eind 2007 en begin 2008 richtte aan Stevaert, toen nog gouverneur. In één ervan beklaagt de gedetacheerde korpschef erover dat er tegen hem wordt gecomplotteerd: “Zo liet Schrooten zich op Pukkelpop 2007 aan de bar ontvallen aan een aantal omstaanders – hij was dronken – dat Rubens, Reynders en Stevaert een politiek akkoord hadden afgesloten om mijn mandaat te verlengen, maar mij binnen het jaar buiten te ‘winkelen’.”

De brief dateert van enkele weken voor Beckers per 1 maart 2008 terugkeert als korpschef. Hij schrijft dat een commissaris hem heeft gebeld om na te vertellen wat Schrooten over hem, Beckers, tijdens een vergadering zou hebben gezegd: “Als Beckers een tijdje hier is roepen ze die zo naar een tussentijdse evaluatie en dan zal Rubens, juist gelijk de vorig keer (met het drugsdossier tegen M., ddc) wel een lade opentrekken en dan kan hij opkrassen en zit ik terug hier op deze stoel.”

De ex-korpschef schrijft verder nog: “Diezelfde theorie heeft Schrooten nog eens verkocht, ook dronken, op het Vuurwerkfeest te Hasselt in september 2007.”

Tien jaar lang is dit blijkbaar de manier geweest waarop in Hasselt werd beslist over het beheer van de politiezone. In juni werd het mandaat van Beckers niet langer verlengd. Na, alweer, een negatief advies van Rubens en een tussenkomst van de nieuwe burgemeester, Hilde Claes.

In een korte reactie liet zij gisteren via haar woordvoerster weten dat ze niet wist dat Lamon en Beckers samen deel uitmaken van dezelfde loge: “Dit behoort naar ons inzicht tot de privésfeer. Wij willen er wel op wijzen dat mijnheer Lamon als raadsman van de zone HaZoDi deze week, toch voor de dossiers over mogelijke misbruiken, is vervangen door een andere raadsman. Er loopt een audit en het valt niet uit te sluiten dat de heer Beckers hierbij in beeld komt. De heer Lamon treedt ook op als persoonlijke advocaat van mijnheer Beckers, wat deontologische bezwaren zou kunnen oproepen.”(bron: DeMorgen 29 oktober 2011).

Hiermee is feitelijk bewezen dat Nazi Bilderberger Willy Claes (vanwege corruptie ontslagen als NAVO-secretaris) samen met haar dochter Hilde Claes (huidig burgemeester van Hasselt) en zijn schoonzoon Tony Coonen (Federaal Secretaris Voorzorg Limburg) met de hulp van het advocatenkantoor Luc van den Bossche Eva Bral te Gent vanuit de vrijmetselarij nagenoeg de volledige macht hebben over de procureur des konings van Hasselt en Gent en de rechtbanken van Hasselt en Gent om Erik Verbeek en No Cancer Foundation op een meest corrupte wijze af te slachten om daarmee de sluipmoordende genocide op miljarden wereldbewoners te kunnen voortzetten. Hoever Tony Coonen richting Erik Verbeek en No Cancer Foundation daarmee is gegaan kunt lezen in lezen in de volgende hieronder ingelaste brief van No Cancer Foundation aan zijn partner burgemeester Hilde Claes (sp.a) die de persoonlijke secretaris van Hilde Claes niet in ontvangst mocht nemen maar moest weigeren:

Afgegeven met ontvangstbevestiging

Aan:     Burgemeester Hilde Claes             Stad Hasselt             Groenplein 1, 3500 Hasselt Datum: 27 mei 2012 (Pinksteren).

Van: NO CANCER FOUNDATION vzw Paul Bellefroidlaan 16 3500 Hasselt (België) Website: http://www.nocancerfoundation.org

Geachte Burgemeester Claes,

Wij hebben de eer u te vragen om kennis te nemen van de inhoud van onze hieronder bijgevoegde brief d.d. 27 mei 2012 aan H.K.H. Prinses Máxima van Nederland; H.K.H. Koning Albert II van België; Herman Van Rompuy, president Europese Raad; Avignon, Vs. (nazi)Bilderberg Meetings (blz. 2 t/m 25):

No Cancer Foundation heeft u, als verantwoordelijk burgemeester van Hasselt en als hoofd van de HAZODI politie, over de hieronder in onze brief aan prinses Máxima geschreven grensoverschrijdende misdaad en massale vergiftiging van de inwoners van Hasselt en België via geïmpregneerd hout, waardoor tienduizenden inwoners van Hasselt en omliggende gemeenten eerder zullen sterven aan kanker of andere vergiftigingsziekten, op de hoogte gebracht. U hebt daarmee niets gedaan, erger nog: U heeft daarna op kosten van de Hasseltse gemeenschap in de Stad Hasselt van deze geïmpregneerde schommels laten plaatsen en toegestaan dat de kerstmarkt in Hasselt vol kwam staan met dit geïmpregneerd hout en dat werd gezaagd en geschaafd, waardoor duizenden voorbijgangers zijn blootgesteld aan uiterst kankerverwekkend stof, vol arseenzuur en chroom VI.

Omdat Erik Verbeek u daarvoor heeft gewaarschuwd, kreeg No Cancer Foundation korte tijd daarna op 7 april 2011 in opdracht van de officier van justitie Marc Rubens van Hasselt te maken met een onaangekondigde binnenval onder leiding van commissaris Jos Op De Locht, waarbij flaraxin producten, de boekhouding e.d. in beslag zijn genomen en beslag is gelegd op de woning van waaruit No Cancer Foundation opereert, wat tot op de dag van vandaag blijft voorduren.

Ook kreeg Erik Verbeek in opdracht van uw partner Tony Coonen, als federaal secretaris van De Voorzorg te Hasselt, daardoor te maken met het vanaf 1 maart 2010 (ruim 2 jaar lang) misdadig stelen van zijn invaliditeitsuitkering en daar bovenop een bedrag van € 36.485,04 aan eerder rechtmatig ontvangen invaliditeitsuitkering moet terugbetalen.

Op onze hieronder ingelaste brief d.d. 26 april 2012 (persoonlijk afgegeven bij uw secretaris) waarin wij u hebben verzocht om deze door u samen met uw partner Tony Coonen en de procureur des konings Marc Rubens te Hasselt bij Erik Verbeek, zijn kinderen, ouders en No Cancer Foundation gecreëerde financiële impasse te bespreken, heeft u nog steeds niet gereageerd. Dit om daarmee de totale vernietiging van miljoenen inwoners van Hasselt en België met miljoenen kilogrammen zeer giftig, mutageen, reprotoxisch, teratogeen, genotoxisch kankerverwekkende gif als valselijk geëtiketteerd arseenzuur en chroom VI te kunnen laten voortduren.

Met klem verzoeken wij u ervoor te zorgen dat: 1.     Vanaf uiterlijk 6 juni 2012 de door uw partner Tony Coonen bij Erik Verbeek gestolen invaliditeitsuitkering vanaf 1 maart 2010 tot op heden is betaald, met daarop de wettelijke rente, en dat de betaling van de invaliditeitsuitkering weer wordt voortgezet;2.     Voor uiterlijk 10 juni 2012 is beslist dat al het binnen Hasselt en de politiezone HAZIDO aanwezige geïmpregneerde hout, dat wordt gebruikt voor kinderspeeltoestellen, picknicktafels, kinderzandbakken, etc. binnen scholen en openbare plaatsen moet worden verwijderd en tegen zeer hoge kosten moet worden verwerkt als hoog problematisch afval, dus niet in spaanplaat of Groene elektriciteitscentrales, maar zodanig dat de daarin aanwezige zware metalen eruit worden gehaald en niet worden verspreid in het leefmilieu.In afwachting van uw beslissing voor uiterlijk 6 juni 2012, verblijven wij; ;

Met de meeste hoogachting

Erik Verbeek
Namens No Cancer Foundtion vwz

Ad van Rooij
Europees erkend safety manager

De reden waarom deze sp.a vrijmetselaars vader, dochter en schoonzoon Claes (gesteund door hun volgelingen Steve Stevaert en Herman Reynders) als zodanig hebben gehandeld jegens Erik Verbeek en No Cancer Foundation kunt u hieronder lezen:

Op 21 april 1962 wordt in Nederland de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht verklaard die geen rekening houdt met: – de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase; – en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld: in zeer ernstige mate in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, wat vanwege wijziging van artikel 60 in de Nederlandse Grondwet niet meer door een rechter mag worden beoordeeld.

De grootaandeelhouders van Shell/Billiton (waaronder het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat) hebben van deze door de Raad van State en Nederlandse Staat bewust ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet handig gebruik gemaakt om haar hoog problematisch gevaarlijk afval, met daarin zeer hoge concentraties uiterst giftige volledig in water oplosbare kankerverwekkende stoffen arseenzuur en Chroomtrioxide (chroom VI), als bestrijdingsmiddel duur te kunnen verkopen in plaats van tegen zeer hoge kosten eeuwig durend te laten opslaan, waartoe zij in ieder geval vanaf 1986 wettelijk verplicht waren.

Met het van op 21 april 1962 van kracht verklaren van deze ingebouwde tekortkomingen in de Nederlandse bestrijdingsmiddelenwet kan vanuit Nederland elk soort levensgevaarlijk afval van chemische bedrijven waaronder Billiton/Shell onder de dekmantel van ‘bestrijdingsmiddel’ als niet werkzame stof duur worden verkocht in plaats van tegen hoge kosten eeuwig duur te laten opslaan wat wettelijk had gemoeten. Zo kan Monsanto aan al zijn hoog problematisch gevaarlijk afval 369 g/l glysofaat toevoegen en als toegelaten bestrijdingsmiddel Roundup met grote winsten verkopen.

Zo heeft Billiton (waarvan de aandelen in handen zijn van het Nederlandse koninklijk huis en de onwettige Nederlandse Staat) vanaf 21 april 1962 tot 27 januari 1980 jaarlijks maar liefst 60.000 kg uiterst kankerverwekkend arseen rechtstreeks op akkers kunnen dumpen voor aardappelloofdoding en daarmee de consumptie aardappelen, bodem, grondwater en (toekomstig) drinkwater kunnen vergiftigen met enorme hoeveelheden uiterst giftig kankerverwekkend arseen. Sinds 27 januari 1980 mag arseen voor loofdoding van aardappelen of andere land- of tuinbouwdoeleinden niet meer worden gebruikt (bron: Digibron 13 juni 1989).

Na 27 januari 1980 wist Billiton geen raad met al haar hoog problematisch gevaarlijk afval. Vanwege het in 1958 afgesloten Benelux-verdrag kan het vrij over de grens van België worden vervoerd en in oude grindgaten worden gestort, wat vanaf 1980 tot 1992 op grote schaal heeft plaatsgevonden. Zo heeft voormalige Nederlands afvaltransporteur Simon Kemp uit Hazerswoude tussen 1985 en 1987 grote hoeveelheden arseen houdend afval van het Arnhemse bedrijf Kawecki, Billiton en andersoortig gevaarlijk afval kunnen storten in het Waalse Mellery.

Niet de Belgische overheid (Nazi Bilderberg socialisten en liberalen en daarmee de vrijmetselaars) die dat hebben veroorzaakt met het ondertekenen van het Benelux-verdrag in 1958 worden veroordeeld, maar afvaltransporteur Simon Kemp wordt veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf en anderhalve ton boete door de Nazi Bilderberg rechtbank in Den Haag (bron: Digibron 9 oktober 1990).

Werd daarom André H.P. Cools op 18 juli 1991 in Luik doodgeschoten? Mede vanwege de hoge concentraties arseen was deze stort in het Waalse Mellery een slapende bom geworden en moest in 1992 worden gesaneerd en naar de Remo-stort in Houthalen-Helchteren worden afgevoerd. Ook rondom Luik was er een miljoenen zwendel met zand en levensgevaarlijk afval vanuit Nederland.

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Video's. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.