Nog niet iedereen heeft van Chrislam gehoord

ODVN – houdt zich evenzeer bezig met de destructieve kracht van sommige religies als met de natie en democratie vernietigende politiek van “nieuwe wereldorde” imperialisten. Zo hebben bijvoorbeeld zowel het rooms-katholicisme als de islam geen tijd voor democratische natiestaten – zoals Rome heeft aangetoond in de Europese Nazi Fascisten Unie (ENFU) en de islam in het Midden-Oosten en Europa.

De supranationale fora waarin zij actief zijn (de Europese nazi fascisten Unie, de Verenigde Nazi’s, enz.) hebben multiculturalisme, multiracialisme en multireligieuze samenlevingen bevorderd. Inderdaad, zoals altijd de logica van hun waanzin, die “multi……” hebben bevorderd, zijn ze nu op zoek naar “uni….

Na het bevorderen van “diversiteit” om homogene naties te vernietigen willen ze nu conformiteit en uniformiteit om de imperialistische één wereldregering te creëren. Na het openen van de doos van Pandora proberen ze deze nu te sluiten.

Een van die ideeën is “Chrislam” – een vereniging van christendom en islam. Maar iedereen met een kleine kennis van die religies weet dat ze onverenigbaar zijn. Het is inderdaad een belediging voor beiden om te denken dat ze zich moeten “verenigen”.

Een Italiaanse rooms-katholieke bisschop zegt dat hij “bereid is om van alle kerken moskeeën te maken….om het leven van mannen en vrouwen te redden” en een beweging van katholieke priesters in Italië organiseerde een snelle aanpassing “in solidariteit met de migranten“. Alle migranten zouden moeten worden toegelaten in Italië – hoewel er maar weinigen zijn gekomen om hen te steunen!

Europese katholieke bisschoppen zijn bijeengekomen om een “pro-immigratieoffensief” te plannen. De rooms-katholieke kerk heeft een gelijkaardige campagne gevoerd in de VS, waarbij ze massale migratie uit Zuid- en Midden-Amerika heeft gesteund en aangemoedigd – in dat geval natuurlijk bijna allemaal katholieken!

De katholieke kerk heeft door de eeuwen heen vrijwel elke poging om Groot-Brittannië te veroveren van 1066 tot nazi-Duitsland (Concordaat met Hitler 1934) tot de natievernietigende Europese Unie (bij de stichting en uitbreiding waarvan het Vaticaan een grote invloed had) aangemoedigd.

Maar nu moedigt de politiek chaotische paus Franciscus met zijn doelstellingen van de één wereldregering de islamitische invasie van Europa aan, ook al zijn de heilige boeken van die religie volledig onverenigbaar met het christendom, de ”democratie” en het vreedzaam samenleven.

Nog niet iedereen heeft van Chrislam gehoord

Wat is het dan wel? ….het is een samenvoeging van de religies van het christendom en de islam die enkele decennia geleden in de West-Afrikaanse natie Nigeria is begonnen. Een voorganger genaamd Shamsuddin Saka, die een kleine kerk had op de lijn tussen het islamitische noorden en het christelijke zuiden van Nigeria, besloot te proberen de kloof te overbruggen en predikte een liturgie die beide religies vermengde. Hij leerde dat christenen en moslims beide kinderen van Abraham zijn, wat volgens de Bijbel en de Koran juist is, en dat ze daarom in vrede moeten leven.

Leuk idee.

Maar er zijn struikelblokken. Terwijl christenen geloven dat Jezus de Zoon van God was en deel uitmaakte van het God-hoofd van de Drie-eenheid, beschouwen moslims hem als een zoveelste profeet, die enige tijd voor Mohammed, de allerlaatste profeet van Allah, predikt. De kernovertuiging van het Christendom is dat eeuwige verlossing een geschenk van genade is, verdiend voor de mensheid door de dood van Christus aan het Kruis, terwijl de kernovertuiging van de Islam is dat er maar één God is, Allah, dat Christus niet is gestorven maar is opgestegen naar Allah en dat de enige weg naar het Paradijs is door zich volledig te onderwerpen aan de bevelen van Allah zoals uiteengezet in de Koran. Islam betekent niet ‘Vrede’ zoals sommige mensen denken, maar ‘Onderwerping’.

Ook is de islam niet de religie van de vrede die ons voortdurend wordt verteld. De Koran is vrij gewelddadig, met veel Verzen die gelovigen aansporen om te streven, dat wil zeggen om te vechten, om de jihad uit te voeren, tegen de ongelovigen en Idolaters die de niet-moslims zijn.

Koran Vers 9.111: 9.111. Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun leven en hun rijkdommen gekocht, omdat het paradijs voor hen zal zijn; zij zullen strijden voor de zaak van Allah en zullen doden en gedood worden…..
Koran Vers 13.40: “Zien zij niet, hoe wij hun land binnenvallen en hun grenzen verkleinen?

Allah verandert wel regelmatig van gedachten, waarbij verschillende van zijn verzen worden ‘ingetrokken’, d.w.z. geannuleerd en vervangen. Bijvoorbeeld, hoewel sommige Verzen het Paradijs lijken te beloven aan hen die goed doen, zijn het in andere gevallen alleen jihadisten die daar gegarandeerd een plaats krijgen, wat de aanvallen tegen niet-moslims en niet-moslimlanden, zowel recentelijk als in de afgelopen eeuwen, zou kunnen verklaren.

Koran Vers 9.19: “Telt gij de dorst en de neiging van een pelgrim van de Heilige Moskee als (gelijk aan de waarde van) hem die….strijdt op de wijze van Allah? Zij zijn in de ogen van Allah niet gelijk…..
Koran Vers 9.20: “Zij die geloven en hun huizen hebben verlaten en met hun rijkdommen en hun leven op de wijze van Allah hebben gestreden, zijn in de ogen van Allah veel waardevoller. Dit zijn zij die triomfantelijk zijn.

Toch lijkt het erop dat na verloop van tijd het idee – misschien zou je kunnen zeggen, de religie – van Chrislam begon te verschijnen in de Verenigde Staten van Amerika. In 2006 zei president Bilderberg trekpop George W Scherff aka George W Bush, toen hij door het ABC News werd geïnterviewd, dat hij geloofde dat zowel christenen als moslims dezelfde God aanbaden.

Tijdens een gebed bij de inhuldiging van president Bilderberg trekpop Barry Soetoro aka Obama in 2009 verwees Rick Warren, de bekende oprichter en voorganger van een gemeenschapskerk in Californië, naar ‘Isa’, de islamitische naam voor Jezus en werd later gezegd dat hij grotendeels verantwoordelijk was voor de verspreiding van Chrislam in de Amerikaanse kerken. In dat jaar richtte hij zich ook tot de jaarlijkse conventie van de Islamitische Vereniging van Noord-Amerika, waarin hij aandrong op samenwerking tussen de twee godsdiensten.

In 2011 moedigde een groep genaamd ‘Faith Shared’ christelijke gemeenschappen aan om evenementen te organiseren waarbij moslims in hun kerk werden verwelkomd, priesters en imams uit elkaars heilige teksten werden voorgelezen en kinderen in de zondagsschool de uitspraken van de profeet Mohammed onderwezen kregen. Zo’n tachtig kerken stemden er toen mee in om interreligieuze diensten te sponsoren en sinds die tijd, zeven jaar geleden, is het heel goed mogelijk dat veel meer kerken nu Chrislam ontvangen en zowel bijbels als Korans langs de kerkbanken hebben.

En het heeft zich zeker verspreid over de Atlantische Oceaan.

Zweden begon de weg richting Chrislam in 2011 toen de huidige aartsbisschop vlak voor zijn benoeming, toen hem werd gevraagd: “Geeft Jezus een waarheidsgetrouwer beeld van God dan Mohammed”, verrassend genoeg niet meteen ja, maar was hij in plaats daarvan betrokken bij een lange monoloog over het bestaan van vele wegen naar God. In 2016, voor het eerst tijdens een mis in Italië, werd een vers van de Koran van het altaar voorgedragen.

In Engeland houden veel kerken van verschillende denominaties nu interreligieuze diensten. In feite stond een vooraanstaand liberaal geestelijke in 2015 een volledige moslimgebedsdienst toe in zijn kerk in Centraal-Londen, zelfs door een passage uit de Koran te lezen en de congregatie te vragen om ‘de god die wij liefhebben, Allah’ te prijzen. Bisschop Harries van de Church of England stelde zelfs voor om de kroningsdienst van Prins Charles te openen met een lezing uit de Koran.

Maar het was de kerstperiode van 2017 die de opmerkelijke groei van Chrislam in Europa liet zien, met inspanningen om zowel secularisatie als islamisering van Kerstmis. Zo werden de traditionele kerstmarkten in Duitsland omgedoopt tot ‘Wintermarkten’, om moslims niet te beledigen. En het was in Duitsland dat een kerstschoolfeest werd uitgesteld nadat een moslimstudent had geklaagd dat het zingen van kerstliederen tijdens de schooltijd ‘onverenigbaar was met de islam’.

In Skien, Noorwegen, waren er recentelijk ook verzen uit de Bijbel en de Koran die verwezen naar Jezus/Isa. Een Anglicaanse kerk in Zuid-Engeland hield een gezamenlijke verjaardag viering voor Jezus en Mohammed, die eindigde met een islamitisch gebed.

In Zuid-Italië produceerde een parochiepriester een moslimcrèche met Maria in een boerka en Jozef als Noord-Afrikaanse moslim, terwijl een andere Italiaanse priester de kerststal buiten zijn kerk uitschakelde “omdat het moslims kon beledigen”, en islamitische liederen met christelijke liederen in de kathedraal van Florence.

Maar misschien wel de meest zorgwekkende van de kerstvieringen was die in een bisschoppelijke kerk in Schotland, omdat dit een voordracht in het Arabisch van verzen uit de Koran omvatte die de godheid van Christus ontkende, wat natuurlijk het hele punt van het Nieuwe Testament van de Bijbel is.

Koran Vers 19.91: …dat zij (christenen) aan de Meest Barmhartige een zoon toeschrijven
Koran Vers 19.92: En het is voor de Meest Barmhartige niet gepast dat Hij een zoon neemt.

En het was op dat moment dat het mij begon te dagen dat in deze handdruk van vriendschap er een hand was die de ene hand nam en de andere hand die gaf. De christenen gaven toe en de moslims namen het voor lief. Voor zover ik kon vinden, waren er geen moskeeën die christelijke priesters of gecombineerde geloofsdiensten ontvingen en geen enkel land dat volledig islamitisch was, zoals Saoedi-Arabië of Iran, accepteerde Chrislam. Moeten wij christenen (en andere ‘ongelovigen’) dus accepteren dat moslims oprecht zijn in hun goedkeuring van Chrislam?

Moslimgeleerden leren dat moslims elkaar over het algemeen waarheidsgetrouw moeten zijn, behalve in drie gevallen, waarvan de belangrijkste is om ‘de overhand te krijgen over een vijand’. Dit wordt ‘Taqiyya’ genoemd.

Waarom zijn de meeste christelijke denominaties – inclusief de katholieke paus van Rome zelf – het eens met Chrislam en staan ze er zelfs op? Paus Franciscus werd in maart 2013 gekozen en sindsdien lijkt het zijn voornaamste doel te zijn geweest om ten eerste de christelijke mening van alle moslims in twijfel te trekken en ten tweede de vroege oprichting van de één wereldreligie.

Vriendschap en zelfs de samensmelting van het christendom en de islam is uiteraard belangrijk voor de paus, aangezien hij tijdens zijn bewind meerdere malen heeft gezegd of gesuggereerd dat de islam een religie van vrede is en dat terroristische aanslagen alleen worden gepleegd door “extremisten”. Vreemd genoeg stelt hij dit geweld voor een christen gelijk met de Bijbelse instructie om het christendom in alle landen te prediken.

Zijn streven naar een één wereldreligie is al sinds zijn verkiezing aan de gang. Het begon in november 2014, toen paus Franciscus een wereldwijde oecumenische conferentie in het Vaticaan organiseerde, mede gesponsord door de Pauselijke Raad voor interreligieuze dialoog met meer dan 30 sprekers van islamitische, joodse, boeddhistische, joodse, jaina, shasana, taoïstische en sikh-religies, alsook rooms-katholieken en professende christenen.

En in november 2017 had de paus de negentiende buitenlandse reis van zijn pausdom voltooid, deze keer naar Myanmar en Bangladesh, met als rode draad in al deze reizen om de katholieke kerk naar een interreligieuze dialoog te duwen, vooral met moslims.

Of dit idee nu wel of niet door paus Franciscus werd geopperd, de één wereldreligie kreeg in juni 2014 een nieuwe impuls (ditmaal niet alleen door de islam, maar ook door het jodendom) toen er in Berlijn, Duitsland, met een kerk, een moskee en een synagoge onder één dak, waar moslims, joden en christenen samen konden aanbidden. Het moet ‘Het Huis van één’ worden genoemd.

Nu klinkt het idee van één wereldreligie, geen godsdienstoorlogen meer, geen fobieën meer, allemaal dezelfde God aanbidden, in vrede leven, wel degelijk, goed, beschaafd – precies wat paus Franciscus heeft willen bereiken. Maar nogmaals, er is een probleem en dat is dit: Wie wordt de baas?

Op dit moment zijn er twee grote religies: Christendom en Islam. En op dit moment hebben beide religies ongeveer twee miljard leden (christendom 2,2 miljard en islam 1,6 miljard. Pew Research 2015) – waarbij joden, hindoes en boeddhistische leden tot de miljoenen behoren. Echter, in Europa, het hart van de religie, daalt het aantal christenen nu snel, met 30 kerken die per jaar sluiten in Groot-Brittannië en een hoger aantal in de komende jaren.

Maar de moslimgemeenten nemen net zo snel toe als de christelijke gemeenten verdwijnen, grotendeels als gevolg van de vruchtbaarheidscijfers en de toename van migranten naar Europa. Deze toename van de immigratie is zeer goed te keuren door paus Franciscus – zijn familie was immers al in de jaren twintig van de vorige eeuw immigrant in Argentinië – maar het zou wel eens zijn hoop op een gelijkwaardige Chrislam kunnen verpesten, zo niet voor een Eén Wereldreligie.

In elke groep is er een leider, die respect en zelfs angst kan opwekken. Maar dat is niet de christelijke religie, zeker niet op het moment dat ze haar geloofsovertuigingen aan het kriebelen en overboord gooien uit angst voor ‘beledigen’ en buigen voor een religie die nooit meer zal terugdeinzen.

Als er ooit een één wereldreligie komt (om verder met een één wereldreligie te gaan, waar ook paus Franciscus voorstander van lijkt te zijn), dan is het wel de islam.

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, islammatisering, Maatschappij, Nazi/Fascisten, Politiek, Vaticaan, Wereldoorlog 3. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.