AshkeNazi zionist Emmanuel Macron…

Namen zijn belangrijk, en namen hebben betekenis, laten we dus eens kijken naar de volledige naam van Emmanuel Macron en wat die betekent. Voor een kind dat geboren is uit ‘niet-religieuze ouders’ zit zijn naam vol met verwijzingen naar God en Jezus Christus. U zult zich dat voor later moeten herinneren als we het hieronder aan Jesaja 14 vastmaken. Maar wees je er nu al van bewust dat zijn volledige naam ‘God met ons’ betekent, vreedzame heerser, en een merkteken.

Uw hoofd zal duizelen nadat u zich realiseert dat Emmanuel Macron zowel van Joodse afkomst is als onverklaarbare banden heeft met Rome en het Assyrische Rijk

Emmanuel Macrons kortstondige katholicisme was zo’n sterk onderdeel van zijn politieke identiteit dat een kop in de Franse krant Libération werd afgekondigd: “Help, Jezus is teruggekeerd!”

Gedeelten van dit artikel zijn geschreven samen met de bekroonde auteur Lori DeMonia. Het niveau van het onderzoek en de aandacht voor detail die zij meebracht, maakten dit artikel mogelijk. Ik spreek mijn oprechte waardering uit voor het feit dat zij dit alles op het juiste moment onder mijn aandacht heeft gebracht.

Ik wil u direct waarschuwen dat dit specifieke verhaal u zal leiden naar een zeer duidelijke en onontkoombare conclusie over wie de Franse president Emmanuel Macron werkelijk is. Daarin zullen we u het bewijs laten zien dat Emmanuel Macron een overvloedige Joodse afkomst heeft, een familienaam die helemaal teruggaat tot het koninkrijk dat de profeet Daniël in zijn visioenen zag, een werkelijk raar jeugdverhaal in een verbinding met het oude koninkrijk Assyrië die u zal verbazen.

“Wee Assyrië, de roede van Mijn toorn; en Mijn gramschap is een stok in hun hand.”  Jesaja 10:5 (HSV)

“Hij zal zijn zinnen erop zetten om met de kracht van heel zijn koninkrijk te komen, en billijke voorwaarden met zich meebrengen en die ten uitvoer brengen. Hij zal hem een dochter uit de vrouwen geven om het koninkrijk te gronde te richten, maar zij zal niet standhouden, en zij zal voor hem niet zijn.”  Daniël 11:24 (HSV)

“Wee de herder van niets, die de kudde in de steek laat! Het zwaard zal zijn arm treffen en zijn rechteroog. Zijn arm zal helemaal verstijven, zijn rechteroog zal helemaal dof worden.”  Zachariah 11:17 (HSV)

Tegen de tijd dat u klaar bent met het lezen van dit artikel, en als u een intellectueel eerlijk persoon bent, en ook een Bijbelkenner, en u tot een zeer specifieke conclusie bent gekomen, dan vragen wij u  om die te delen in het commentaargedeelte.

Omdat ik veel meer informatie heb dan nodig is om dit artikel te schrijven, zal ik het in een zo eenvoudig mogelijke vorm opsplitsen en in punten behandelen. Ik zal commentaar toevoegen als dat nodig is, maar voor het grootste deel zal ik de historische feiten voor zichzelf laten spreken. Laten we daarmee nu helemaal teruggaan naar de tijd van de profeet Daniël, en als we voorwaarts gaan, kijken we naar de Macron-stamboom, en laten we die machtig schudden, en zien wat eruit valt.

Wat is in een naam?

Namen zijn belangrijk en namen hebben een betekenis, dus laten we eens kijken naar Emmanuel Macrons volledige naam en wat die betekent. Voor een kind dat geboren is uit ‘niet-religieuze ouders’ zit zijn naam vol met verwijzingen naar God en Jezus Christus. U zult zich dat voor straks moeten herinneren als we het hieronder aan de verzen van Jesaja 14 hechten. Maar wees je er nu van bewust dat zijn volledige naam ‘God met ons’ betekent, vreedzame heerser, en een merkteken. Kunt u nu al zien waar dit heen gaat? Dit artikel [zie het origineel] over de ware aard van Judas zal Macrons naam zoveel meer betekenis geven.

“En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil!” Jesaja 14:13-15 (KJB)

Emmanuel – wat betekent ‘God met ons’.

Jean – wat betekent ‘de Heer is genadig’.

Michel – wat betekent ‘wie is er als God’?

Frédéric – ‘vreedzame heerser’

Macron – wat betekent ‘kort, recht, horizontaal merk’.

#LaRéplique. Verdrag van Aken: “Judaskus” door Emmanuel Macron?

Een klein kind zal hen leiden

Bereid je voor op iets griezelig raars, en ik bedoel écht griezelig en écht raar. Volgens alle verwijzingen werd Emmanuel Macron geboren aan ouders die ofwel atheïst of agnosticus waren, dus in beide gevallen was het een niet-religieuze huis en opvoeding. Dus toen hij op 12-jarige leeftijd zijn ouders vroeg om hem te laten dopen in de rooms-katholieke kerk, was dat op zijn zachtst gezegd verbazingwekkend. Het katholieke persbureau noemt Macron een ‘zombie-katholiek’ en erkent dat hij zijn gewone katholieke verenigingen gebruikte om dit uit te buiten tot politiek voordeel in het zwaar katholieke Frankrijk. Slimme zet, erg listig, maar vanaf de leeftijd van 12 jaar? Macron is vandaag de dag agnostisch en staat voor een universalistische visie op religie.

“En toen Hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren, en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het Kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter zonder dat Jozef en Zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat Hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver, en daarna zochten zij Hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen zij Hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten Hem daar. En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Allen die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden. En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind, waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht. En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader? En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen sprak.”  Lukas 2:42-50 (HSV)

“Help, Jezus is teruggekeerd!”

Het katholicisme van Emmanuel Macron was zo’n sterk onderdeel van zijn politieke identiteit dat een krantenkop in de krant Libération werd afgekondigd: “Help, Jezus is teruggekeerd!”

De Joodse voorvaderen in de Macron lijn

Terugkerend naar de stamboom van Emmanuel Macron in de 6e en 7e generatie in het begin van 1700, vinden we meerdere verwijzingen naar de familie Hesse, genaamd Marguerite, Louis en Jacques Hesse. De Hesse kant van de familiewortels zijn van Duits-Joodse afkomst zoals u hier in het Hese familiewapen kunt zien.

( )

De Joodse voorouders in de Hesse familie van Emmanuel Macron

Maak kennis met Ptolemaeus Dorymenes Macron, de Joden-hatende generaal van koning Antiochus van Syrië.

De profeet Daniël had visioenen; in hoofdstuk 11 van zijn boek ziet Daniël de koningen van het Noorden en het Zuiden, die we kennen als de Seleucidische en Ptolemaeus-dynastieën. Daniël toont ons de opkomst en heerschappij van Antiochus IV Epifanie, de Seleucidische koning die regeerde van 176 tot 164 voor Christus. Er was een generaal van koning Antiochus van Syrië genaamd Ptolemaeus Dorymenes die de familienaam, of derde naam van MACRON, kreeg. (Hoeveel meer moet je op dit moment nog concluderen? Geen zorgen, er is nog veel meer!)

“Dan zal de koning van het zuiden sterk worden, maar een van zijn vorsten zal sterker worden dan hij en heersen. Zijn heerschappij zal een grote heerschappij zijn. Na verloop van jaren zullen zij een verbintenis met elkaar aangaan. De dochter van de koning van het zuiden zal naar de koning van het noorden komen om een billijke overeenkomst aan te gaan. Zij zal echter geen kracht in haar arm meer overhebben, en ook hij zal niet standhouden, evenmin zijn arm. Zíj zal overgeleverd worden, evenals zij die haar gebracht hebben, hij die haar verwekt heeft en hij die haar in die tijden versterkt heeft.” Daniël 11:5,6 (HSV)

Deze man genaamd Macron is bij ons door de geschiedenis heen bekend als Ptolemaeus Macron en staat vermeld in de geschiedenis van de Makkabeeën. Macron was de vijand van het Joodse volk zoals we hier zien:

Generaal van koning Antiochus Epiphanes van Syrië; gestuurd door de prefect Lysins met twee andere generaals, Nicanor en Gorgias, om te vechten tegen de Joden onder de Makkabeeën. In I Macc. 3:38, II Macc. 4:45, en in Josephus, “Ant.” xii. 7, § 3, wordt hij de zoon van Dorymenes genoemd. In de tweede geciteerde passage wordt vermeld dat Menelaos hem vele geschenken stuurde om zijn voorspraak met de koning veilig te stellen. Dat feit alleen al zou aantonen dat Ptolemaeus een man van hogere rang was, en in II Macc. 8:8-11 wordt hij gouverneur van Coele-Syrië en Fenicië genoemd, die als zodanig Nicanor en Gorgias tegen de Joden stuurde.

Ptolemaeus krijgt in II Macc. 10:12 de familienaam “Macron”, die een korte schets van zijn leven geeft. Hij liet Cyprus, dat hem door de Egyptische koning Ptolemaeus Filometor was toevertrouwd, trouweloos achter zich en ging naar Antiochus Epiphanes, waarvoor hij werd beloond met het gouverneurschap van Coele-Syrië en Fenicië. Omdat hij echter probeerde de Joden vriendelijk te behandelen, werd hij ten overstaan van de koning aan de kaak gesteld, waarna hij zijn leven met vergif beëindigde. De passage in Polybius (xxvii. 12) en de biografie die Suidas over Ptolemaeus geeft verwijzingen naar zijn gedrag op Cyprus. Bron

Dus nu we zien dat er een Macron was, een Romeinse achternaam, een generaal die de Joden haatte, kan dat misschien Emmanuel Macrons zeer vreemde opmerkingen verklaren 8 weken na zijn enorme politieke overwinning, waarbij hij zijn verlangen uitsprak om ‘over Frankrijk te heersen als een Romeinse god’? Als u zich dit verbijsterende moment aan het begin van Macrons presidentschap niet herinnert, klik dan op deze link om uw geheugen op te frissen.

( )

Een schok als de Franse president Macron verklaart dat hij zal regeren over Frankrijk als de Romeinse god Jupiter.

Emmanuel Macrons gekke connections met het oude Assyrië

Ons eerste verhaal hier laat zien hoe de Franse president Emmanuel Macron zich in een gesprek stortte over Assyrische artefacten die in Engeland waren opgeslagen. Om een vreemde, onverklaarbare reden werkte en onderhandelde Macron voor hen om ze terug te laten keren naar de plek van Ninevé in het hedendaagse Irak. Macron was er erg bezorgd over dat deze Assyrische schat terug zou worden gebracht naar zijn oorspronkelijke locatie. Waarom de president van Frankrijk zich ermee bemoeide, is voor iedereen een raadsel.

  • VAN HET WERELD ECONOMISCHE FORUM: De Universiteit van Mosoel in Irak is recentelijk de thuisbasis geworden van twee zeer bijzondere aankomsten. Samen met ongeveer 30.000 studenten en meer dan 4.000 academische medewerkers staan een paar indrukwekkende beelden, die meer dan vier meter hoog zijn aan weerszijden van de ingang van het hoofdgebouw, voor de studenten. De lamassu-beelden zijn exacte replica’s van twee originelen die in het British Museum in Londen staan, waarheen ze in 1850 door de archeoloog en historicus Sir Austen Henry Layard werden meegenomen. Maar lang voor die interventie van Layard stonden ze op wacht aan de poorten van de Assyrische stad Nineveh. Tussen 705-681 v.Chr. werd Nineveh door de Assyrische koning Sennacherib omgevormd tot een grote metropool, gedomineerd door een paleis geflankeerd door de Lamassu-beelden. Voor een deel menselijk, voor een deel dierlijk, en gesneden uit kalksteen of gips, de Lamassu (Mensdieren) waren een belangrijk onderdeel van de Assyrische cultuur. Natuurlijk, het zijn replica’s, met de originelen gehuisvest ver van hun geboorteplaats. Spanningen rond de huisvesting van de historische artefacten in buitenlandse musea roepen ingewikkelde vragen op over het eigendomsrecht. Denk bijvoorbeeld aan een rapport dat vorig jaar in opdracht van de Franse president Emmanuel Macron is opgesteld en waarin wordt aanbevolen om kunst uit Afrika ten zuiden van de Sahara permanent terug te geven.
    LEES HIER MEER (Engels talig)

Dit tweede verhaal over Macron heeft een oude New Age wending, maar het verbindt Macon opnieuw met het oude Assyrische rijk. Hier zien we een vrouw die de Assyrische methode van wichelarij gebruikte en zo de ongekende overwinning van Macron in 2017 correct te voorspellen, een overwinning die u zich herinnert, dat Emmanuel Macron met 66,06% heeft ”gewonnen”.

  • VAN DE UNIVERSITEIT VAN OXFORD: Dr. Selena Wisnom heeft haar Assyrische onderzoek uitgebracht naar de wereld. Wisnom is als Junior Research Fellow aan het Queen’s College verbonden met de interdisciplinaire Workshop Manuscripten en Tekstculturen en is gespecialiseerd in Assyrische literatuur over voortekenen. Een geprefereerde methode van waarzeggerij was onderzoek met behulp van schaapsdarmen. Om te bepalen waarom de cultuur waarin bepaalde voortekenen met bepaalde uitkomsten worden geassocieerd, stelt Wisnom dat het lezen van de literatuur niet voldoende is. Er zijn allerlei dingen die je beter kunt begrijpen als je het uitprobeert dan wanneer je er alleen maar over leest,’ zegt ze – een bewering die elke leraar in schaapachtige anatomie zou onderschrijven. Ze koos voor politieke voorspelling omdat in Assyrië waarzeggerij een belangrijk politiek instrument was. Ze zouden dingen vragen als: “Gaat er een opstand komen in het zuiden? Gaat het opperhoofd van de eunuch de troon bestijgen?” Ze voerde de onderzoeken (vanaf foto’s in plaats van echte ingewanden) uit voor de radio, en volgde het spoor door de overwinning van Macron in Frankrijk correct te voorspellen – ‘een 100% succespercentage tot nu toe’, lacht ze. LEES HIER MEER (Engels talig)

Nu begrijp ik dat dit anekdotische verhalen zijn, maar, man o man, het zijn Assyrische anekdotische verhalen! Hoeveel oude Assyrische anekdotische verhalen kun jij over je leven vertellen?

Emmanuel Macrons banden met de Global Elites psychopaten

Anderen merkten al op jonge leeftijd dat er iets anders aan hem was. Een van zijn klasgenoten Antoine Marguet van de privé Jezuïeten school die hij bezocht zei:

“Emmanuel Macron is altijd al anders geweest, op een leeftijd dat de meeste mensen alleen maar tv kijken, las hij alleen maar. Hij was in sommige opzichten de gelijke van de leraar, een Olympische intelligentie die verder, hoger en sneller was. Iedereen die hem tegenkwam wist op dat moment dat hij een buitengewoon iemand was – dat hij anders was.”

Hmm… vanaf daar zou de jonge Emmanuel met zijn drama-docente gaan trouwen die een kwart eeuw ouder is dan hij. Brigitte Trogneux, zei over hem: “Hij was niet zoals de anderen, hij was geen tiener. Hij had een relatie met gelijken, met andere volwassenen.”

Hmm, opnieuw. Dus ze zijn getrouwd en waar werkte Emmanuel Macron op 30 jarige leeftijd? Precies waar je zou verwachten dat hij zou werken, als investeringsbankier bij Rothschild & Co. Hij legt de juiste contacten met de Rothschilds, en wordt al snel de adjunct-secretaris-generaal van Frankrijk onder president Hollande. Wat de…???? Zo snel? Maar het gaat nog sneller.

  • In 2014 wordt Emmanuel Macron door AshkeNazi zionist Henry Kissinger uitgenodigd voor de nazi Bilderbergconferentie in Kopenhagen. Een globalistische elite-ontmoeting met ’s werelds machtigste individuen. Een van de te bespreken onderwerpen was ‘Wat is het volgende voor Europa’. Was dit wat de politieke toekomst van Macron in gang zette?
  • In april 2016 kwam hij precies een jaar voor de verkiezingen met gasten bijeen in zijn woonplaats voor zijn nieuwe politieke beweging, En Marche! (Opmarcheren!). Een gast zei over de gebeurtenis: “Het voelde als op een bruiloft, een kleine kamer, emotie, een toespraak. In feite was het een geboorte. Het was de snelste politieke opkomst van de eeuw die Frankrijk ooit had gezien.
  • In 2017 wordt Macron op 39-jarige leeftijd het jongste staatshoofd in de Franse geschiedenis en een internationale ster. Het ”winnen” van 66,06% van de stemmen deed Christine Boutin, de voorzitter van de Christen Democratische Partij, speculeren of de verkiezing van Macron het werk was van Satan. Hij koos de voorkant van het Louvre om zijn aanvaardingstoespraak te houden, met de glazen piramide op de achtergrond.

De driehoekige vorm achter hem had wat gespeculeerd over zijn intenties om een alziend oog Illuminatie-symbool als achtergrond te hebben. Hij verklaarde toen dat hij zal regeren als de Romeinse god Jupiter, de koning van de goden in de Romeinse mythologie. Zijn mars naar het podium om zijn overwinningstoespraak te geven had een interessante muziekkeuze, “Ode aan de Vreugde”, die een wereldwijde betekenis heeft.

Het werd in 1985 als het volkslied van de Europese Nazi Fasciste Unie aangenomen, nadat het door de Europese Fascisten Raad was gebruikt. De keuze van dit lied was een immens symbool. De Hymne van Vreugde, of ‘Vreugdevol, vreugdevol aanbidden wij u’, is een aanbiddingslied dat, wanneer het ergens anders dan tijdens aanbidding wordt gebruikt, voor sommigen beledigend is.

Voorafgaand aan de ontmoeting met de witte paus in juni 2018 verklaarde Macron zichzelf tot Agnostisch Katholiek. De twee spraken bijna een uur lang in de bibliotheek van de paus in het Apostolisch Paleis. Toen ze opkwamen, legde Macron een hand op de schouder van jezuïet paus Franciscus en kuste hem op beide wangen. Tijdens zijn bezoek aan Rome ging Macron ook naar de Lateraanse Basiliek, een kerk met langdurige banden met de Franse monarchie, waar hij zijn titel als ere proto-canon van de Heilige Johannes Lateraan in ontvangst nam. De eerste en enige persoon die zo’n eer kreeg, wat van belang was voor de relatie tussen nazi kerk en fascisten staat.

Verschillende van Macrons voorgangers wezen deze eer af, maar na zijn verkiezing ging hij zonder aarzeling op het aanbod in. Waarom is dit belangrijk? Deze eer die Macron wordt toegekend is ter nagedachtenis aan een koning die het protestantisme volledig en publiekelijk afzweert en zijn troon aan het rooms-katholicisme wijdt. De rechten die daarin worden voorgeschreven zijn het recht op inwijding in een religieuze functie. De keizer (Macron) zweert de Heilige Roomse kerk te koesteren en te verdedigen.

De rooms-katholieken zeiden over zijn bezoek: “Dit is de oudste dochter van Rome die terugkeert naar haar moeder”. Een nieuwskanaal had als kop: “Is de paus van de Franse leider op bezoek bij een thuiskomst voor de oudste dochter van de kerk?” Frankrijk wordt de oudste dochter van de katholieke kerk genoemd vanwege het feit dat de katholieke kerk voor de Franse Revolutie de officiële staatsgodsdienst van Frankrijk was. Een vrouw die een kerk of religieuze macht vertegenwoordigt. De vraag die iedereen zich stelde tijdens zijn bezoek was of deze “oudste dochter” terug is gekomen.

De Europese Nazi Fascisten Unie, wat men het herleefde Romeinse Rijk zou kunnen noemen, reikt de Karel de Grote-prijs uit voor iemands dienst aan de eenwording van Europa. Het herdenkt Karel de Grote, die de grondlegger van het Heilige Roomse Rijk was. Paus Franciscus ontving deze prijs in 2016, Emmanuel Macron ontving hem in 2018. Traditioneel wordt de onderscheiding aan de ontvanger uitgereikt op Hemelvaartsdag, de dag dat Jezus opsteeg naar de hemel.

“En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.” Openbaring 6:1,2 (HSV)

Dan nog dit. Het verhaal gaat dat Macron op een officiële viering van Jeanne d’Arc in de stad Orléans – waar ze de beroemde soldaten aanspoorde om de Engelsen eruit te schoppen – toen hij een visioen had. Zijn lot zou zijn om zijn eigen witte paard te zadelen en de Fransen terug te leiden naar de glorie. Tijdens zijn eerste openbare bijeenkomst in Parijs in december klonk de presidentskandidaat inderdaad als een verheven prediker die naar de hemel schreeuwde terwijl 15.000 mensen zijn naam zongen.

Buiten adem nu? Zijn de zweetdruppels van de profetische verlichting in je ondergoed voelbaar terwijl je dit leest? Dat zou wel moeten, als je je bijbel kent. Zoals ik aan het begin van dit artikel al zei, ik ga hier geen conclusies trekken, en waarom? Omdat ik dat niet hoef te doen, je kunt het gewoon zelf doen.

Bron: Your Head Will Spin After You Realize That Emmanuel Macron Has Both Jewish Ancestry And Inexplicable Ties To Rome And The Assyrian Empire • Now The End Begins

 

Dit bericht is geplaatst in Anglo Zionistische Rijk, Ashkenazi, Asjkenazische, Deep State, Dictatuur, Geschiedenis, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.