De COVID-19 Plandemie, deel 2: De Engelse Plandemie

De COVID-19 Plandemie, deel 2: De Engelse Plandemie

[Disclaimer: Ik ben niet medisch gekwalificeerd en dit artikel is op geen enkele manier bedoeld als medisch advies. Als u zich ziek voelt, moet u een professionele medische mening vragen.]

In deel 1 hebben we de Britse staat gedefinieerd en gekeken naar de drijvende krachten achter zijn lockdown-reactie op de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitgeroepen COVID 19 “wereldwijde” pandemie. Lees eerst deel 1 om de context van dit artikel te begrijpen.

Het lijkt erop dat COVID 19 is uitgebuit om een ​​nieuw mondiaal economisch, sociaal, cultureel en politiek paradigma tot stand te brengen. Ingekapseld als de Grote Reset, levert dit een technocratische parasietenklasse op, vaak ten onrechte aangeduid als de elite, gecentraliseerde wereldwijde controle over alle hulpbronnen, inclusief alle menselijke hulpbronnen.

Hoewel invloedrijk, is de Britse nazi fascisten staat slechts een nationaal onderdeel van deze mondiale agenda. Om ons voor te bereiden op de mondiale technocratie, die een dictatuur zal zijn, moeten we meer gewend raken aan het zonder twijfel gehoorzamen van bevelen. Bijgevolg werd de Lockdown-reactie gekenmerkt door tegenstrijdige, steeds wisselende adviezen, zowel om mensen te conditioneren tot een willekeurig dictaat als om het publiek psychologisch uit balans te brengen om gedragsverandering beter te vergemakkelijken.

We zullen in dit artikel veel aandacht besteden en ik moet u waarschuwen dat het lezen niet prettig is. Maar neem alsjeblieft een kop koffie als je tijd hebt en we zullen deze belangrijke zaken bespreken.

De WEF gebruikt Covid-19 voor hun parasieten/psychopaten agenda.

De Britse staat en COVID 19 Gedragsverandering

Technieken voor gedragsverandering in de hele bevolking werden gepromoot in het document Mindspace uit 2010 van het Britse Cabinet Office: Gedrag beïnvloeden via openbaar beleid. Gedragsverandering (modificatie) is door de Britse staat algemeen aanvaard als middel om de bevolking onder controle te houden.

De daaropvolgende ‘nudge-unit‘ was zo succesvol dat de Britse staat deze later privatiseerde en het Behavioral Insights Team vormde. Dit stelde hen in staat winst te maken door hun expertise op het gebied van gedragsverandering aan andere staten te verkopen, waarbij ze op dezelfde manier probeerden hun eigen mensen onder controle te houden.

Misschien niet verrassend, waren de hoofdauteurs van het baanbrekende MINDSPACE-document vertegenwoordigers van het Imperial College, wiens enorm onnauwkeurige COVID 19-computermodellen het lockdown-beleid ondersteunden, aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, en de Rand Corporation, een Amerikaanse denktank van een militair industrieel complex die vroeger van Engeland was. Bondskanselier Denis Healey omschreef het als “de leidende denktank voor het Pentagon”. De MINDSPACE-auteurs stellen:

“Benaderingen op basis van ‘veranderende contexten’ – de omgeving waarin we beslissingen nemen en reageren op signalen – hebben het potentieel om significante gedragsveranderingen teweeg te brengen…….Ons gedrag wordt sterk beïnvloed door waar onze aandacht op wordt gevestigd….. Mensen hebben meer kans om te registreren stimuli die nieuw zijn (berichten in knipperende lichten), toegankelijk (items te koop naast kassa’s) en eenvoudig (een pittige slogan)…… We vinden verliezen treffender dan winsten, we reageren anders wanneer identieke informatie wordt ingelijst in termen van de ene of de andere (als een 20% kans op overleving of een 80% kans op overlijden)…… Dit verschuift de aandacht van de aandacht van feiten en informatie, en naar het veranderen van de context waarin mensen handelen….Gedragsbenaderingen belichamen een denkwijze die zich verplaatst van het idee van een autonoom individu, rationele beslissingen nemen, naar een ‘situeerde’ beslisser, waarvan een groot deel van zijn gedrag automatisch wordt beïnvloed en beïnvloed door hun ‘keuzeomgeving’. Dit roept de vraag op: wie beslist over deze keuzeomgeving?”

In reactie op het nieuwe coronavirus heeft de Britse staat onze keuzeomgeving gedefinieerd. Het is de omgeving die het beste past bij haar beleidsdoelstellingen. Een gecreëerd door gebruik te maken van de COVID-19 plandemie om ons allemaal voor te bereiden op de Grote Reset.

Deze gedragsveranderingsaanpak vermijdt de noodzaak om overtuigende argumenten te maken met feiten en informatie. Dit kan een potentiële uitdaging in gevaar brengen. Op bewijs gebaseerd  debat is niet welkom, en geen onderdeel van gedragsverandering.

Beter om de bevolking te bombarderen met angst inducerende propaganda, elke afwijkende mening te censureren, en de publieke opinie framen binnen een veranderde context. Zo wordt de mensen weggezet van autonome individuen, die rationele beslissingen nemen, naar gevestigde besluitvormers die worden gecontroleerd door hun keuzeomgeving.

Nadat de echte risico’s van COVID-19 bekend waren op 19 maart 2020, iets meer dan een week na de verklaring van de WHO van een wereldwijde ”pandemie”, waren zowel Public Health England (PHE) als het Adviescomité voor gevaarlijke pathogenen (ACDP) van de Britse regering het erover eens dat ”COVID 19 was geen infectieziekte met hoge gevolgen” (HCID.) Ze verlaagden het vanwege de lage algehele sterftecijfers.

De Britse staat wist dat het onwaarschijnlijk was dat COVID 19 voldoende aantallen zou doden om de massale herstructurering van de samenleving en economische vernietiging te rechtvaardigen die nodig zijn om de Grote Reset tot stand te brengen. Daarom nam het zijn toevlucht tot dwang, statistische manipulatie en propaganda om de mensen te overtuigen dat ze doodsbang waren voor de relatief lage COVID 19-risico’s.

Met de steun van de altijd gehoorzame reguliere corrupte media (MSM) die tijdens de crisis rechtstreeks door de Britse regering werden gefinancierd, wendde de Britse staat zich tot zijn gedragsveranderingsexperts. Deze omvatten de Scientific Pandemic Influenza group on Behavior (kortweg SPI-B).

De rol van Spi-B’s tijdens de crisis was om de staat te adviseren over het gebruik van gedragsveranderingstechnieken om de mensen te overtuigen zijn bevelen zonder twijfel op te volgen. Drie dagen nadat COVID-19 was gedowngraded van een HCID, beval Spi-B het volgende aan:

  1. Gebruik de ”media” (MSM) om het gevoel van persoonlijke bedreiging te vergroten.
  2. Gebruik de ”media” (MSM) om het verantwoordelijkheidsgevoel naar anderen te vergroten.
  3. Overweeg om sociale afkeuring (via de MSM) te gebruiken bij niet-naleving.

(Informatie tussen haakjes toegevoegd)

Gratis en onafhankelijke media konden niet op deze manier worden “gebruikt” om mensen zonder reden bang te maken. Alleen een gecontroleerde MSM-propagandamachine kan dit mogelijk bereiken. De overtuigende mythe dat de westerse (MSM) een vrije en onafhankelijke media is, is een van de grootste propagandacoupes in de geschiedenis.

Spi-B gelooft niet dat iemand die het niet eens is met en vervolgens weigert zich te houden aan de tranche van het Lockdown-beleid van de Britse staat, legitieme zorgen heeft. Ze noemen ze eerder zelfgenoegzaam.

Om ervoor te zorgen dat de daaruit voortvloeiende niet-naleving geen vat krijgt, moeten degenen die zich verzetten tegen de tirannie van het algemeen belang, worden gemarginaliseerd door hen te onderwerpen aan de sociale afkeuring van de doodsbange gemanipuleerde/geïndoctrineerde meerderheid. Spi-B aanbevolen:

“Begeleiding moet nu opnieuw worden geformuleerd om gedrag specifiek te zijn ….. Het waargenomen niveau van persoonlijke dreiging moet worden verhoogd onder degenen die zelfgenoegzaam zijn, met behulp van harde emotionele berichten … … Berichten moeten de plicht om anderen te beschermen benadrukken en uitleggen …. Er moet worden overwogen om sociale afkeuring te gebruiken. “

Geleid door niets

Dankzij de gedragsveranderingsinspanningen van de Britse nazi fascisten staat en haar media hoeren (m/v) MSM, als je de officiële COVID 19-statistieken bestudeert, krijg je sociale afkeuring, die beweert dat je niet geeft om mensen die doodgaan. Dit is onzin, maar effectief. Niet omdat het de kritiek stopt, maar omdat het de bezwaren omkadert als daden van harteloze monsters. Vandaar dat de corrupte media hoeren (m/v) MSM afhankelijk is van keiharde emotionele berichten.

Zeer trieste verliezen die worden uitgebuit voor propagandadoeleinden

Vroeg in de crisis kwam een ​​voorbeeld van de keiharde emotionele boodschap in de vorm van MSM-verhalen over NHS-medewerkers die zogenaamd allemaal waren overleden aan COVID-19. In elke rationele samenleving zou het vanzelfsprekend zijn dat de dood van deze mensen natuurlijk een tragedie was.

Analyse van het Health Service Journal toonde aan dat NHS-personeel met miljoenen werknemers statistisch gezien minder kans had om te overlijden aan COVID-19 dan het grote publiek. Hoewel de corrupte Massa Media deze bevindingen niet rapporteerde, werd het, zoals gewoonlijk, overgelaten aan de zogenaamde alternatieve media om macht in twijfel te trekken en het misleidende gebruik van de statistieken aan zoveel mogelijk mensen te onthullen.

Met behulp van pittige slogans moedigde de Britse staat de natie aan om “voor de NHS te klappen”. In combinatie met de keiharde emotionele boodschappen maakte dit deel uit van het proces van het creëren van de gecontroleerde keuzeomgeving.

Voor een breder publiek van gevestigde besluitvormers versterkte dit de sociale afkeuring van iedereen die het Lockdown-gezondheidsbeleid in twijfel trok. Om erop te wijzen dat de gezondheidseffecten van de Lockdown aanzienlijk slechter zouden zijn dan COVID 19, was om de NHS in twijfel te trekken. Een daad van ketterij.

Deze strategie zijn essentieel voor de Britse staat omdat de statistieken van COVID-19 zijn eigen beangstigende verhaal niet ondersteunen. Zelfs als u de officiële accounts accepteert, als u COVID-19 in Engeland contracteert, is de kans dat dit tot overlijden leidt tussen 0,3 – 0,4%Als u echt besmet bent, (dus klachten) heeft u een overlevingskans van minimaal 99,6%.

Dit verklaart vrijwel zeker waarom de Britse staat besloot GEEN HERSTEL  percentages te rapporteren. De grondgedachte hiervoor was dat de “modellering die werd gebruikt om het te berekenen complex was.”

Tot op heden echter, ondanks de belofte om deze statistiek te publiceren, rapporteert de Britse staat nog steeds geen herstelpercentages. Het lijkt erop dat het tellen van mensen met de diagnose COVID-19, die niet sterven, te complex is. Hoewel het niet in staat is om eenvoudig af te trekken, zijn de meeste mensen bereid om alle andere COVID-19 statistieken van de Britse staat te accepteren die de CORRUPTE media hoeren (m/v) hen tot vervelens toe rapporteert.

Beweerde UK sterfgevallen als gevolg van COVID-19 zijn nominaal 41.486 (op het moment van schrijven) betekent dit, volgens de Britse Staat statistiekende wereldwijde dodelijke ”pandemie” heeft naar verluidt geleid tot de dood van 0,06% van de Britse bevolking met een gemiddelde leeftijd van 82 jaar in Engeland en Wales.

Zoals bijna elk ander sterfterisico, neemt de kans om te overlijden aan COVID-19 aanzienlijk toe met de leeftijd. De sterfteverdeling is praktisch niet te onderscheiden van het standaard populatierisico. De overtuiging dat COVID-19 een soort van verschrikkelijke, pestachtige bedreiging vormt, is botweg irrationeel en gebaseerd op niets anders dan aanhoudende angstporno in stand gehouden door de MSM.

Aanvankelijk rapporteerde de Britse MSM breed dat COVID-19 meer dan een half miljoen Britten zou kunnen doden. Op 12 maart hield de Britse premier Bilderberg trekpop Boris Johnson een persconferentie waarin hij waarschuwde voor een aanzienlijk verlies aan mensenlevens.

Voorafgegaan door de wetenschappelijk hoofdadviseur van de Britse regering, Sir Patrick Vallance, die de absurde suggestie herhaalde dat meer dan een half miljoen mensen zouden kunnen sterven, zei Bilderberg trekpop Boris Johnson tegen het Britse publiek:

“Het zal zich verder verspreiden en ik moet op gelijke hoogte met jou komen, ik moet op gelijke hoogte staan ​​met het Britse publiek: veel meer gezinnen zullen dierbaren voor hun tijd verliezen.”

Deze angstaanjagende verklaring was niet gebaseerd op de verklaring van een pandemie door de Wereld Hell Organisatie. De WHO heeft niets te zeggen over sterfte, alleen over de wereldwijde verspreiding van een ziekte. De verklaring van trekpop Johnson was ook niet gebaseerd op de beschikbare gegevens.

Het was volledig gebaseerd op computermodellen van voorspellingen van het Imperial College London COVID-19 Response Team. Tot nu toe hebben de Bill and Melinda Gates Foundation (BMFG) Imperial College in 2020 meer dan $ 86 miljoen geschonken.

De Britse premier trekpop Boris Johnson maakte het virus angstaanjagend, let op het nazi fascistische vuistje dat ook wordt gebruikt door nazi Bilderberg trekpoppen Rutte & Hugo de Jonge.

Zoals de norm is met de gemodelleerde pandemievoorspellingen van het Imperial College, waren ze hopeloos onnauwkeurig. Bij elke gelegenheid hebben ze de sterfte schromelijk overschat en hebben ze nooit een vergissing begaan door ze te onderschatten. Altijd voor het financiële gewin van farmaceutische bedrijven en haar grootaandeelhouder, zoals nazi Bilderberg psychopaat Bill Gates.

De waanzinnige COVID-19 voorspellingen van Imperial College werden destijds door de bredere wetenschappelijke gemeenschap in twijfel getrokken. Onder hen waren Nobelprijswinnaar biofysicus Michael Levitt, die onmiddellijk de problemen met hun modellen onder de aandacht bracht; Professor in de wereldwijde volksgezondheid Devi Sridhar wees erop dat Imperial niets meer had gepresenteerd dan een hypothese en microbioloog dr.Sucharit Bhakdi, die de voorspellingen in twijfel trok, noemde de wereldwijde reactie van de staat op COVID-19 “grotesk” en waarschuwde dat de lockdown-reactie veel gevaarlijker zou zijn dan COVID 19.

Wetenschappers van over de hele wereld hebben hun bezorgdheid geuit. Ze waarschuwden herhaaldelijk dat de wetenschap die aan het alarm ten grondslag lag, zwak was. Hun stemmen werden echter grotendeels gecensureerd toen de Britse media hoeren van de Massa Media het verhaal van de Britse staat zonder twijfel naar voren bracht. Misschien gedeeltelijk omdat ze daarvoor betaald worden door de Britse nazi fascisten staat.

De pandemievoorspellingen van Imperial College hebben consequent niets dan statistische onzuiverheden opgeleverd. Het is belachelijk om je voor te stellen dat niemand in de Britse staat dit wist voordat ze met hun rapport op de proppen kwamen, die moest, zoals zij beweerde, hun daaropvolgende lockdown rechtvaardigen.

Of ze nu voor het doel zijn geschreven of gebruikt om het doel te bereiken, het lijkt erop dat de fantasievoorspellingen van Imperial College uitsluitend zijn geselecteerd om het Lockdown-beleid te promoten. Met strakke controle over het Massa media verhaal negeerde de Britse staat eenvoudig de echte wetenschap en draafde de zinloze propaganda-soundbite “geleid door de wetenschap” uit. Een eenvoudige, pittige slogan die de veranderde context van het publiek handhaaft binnen hun gekozen omgeving.

Het is niet geloofwaardig voor professor Mark Woolhouse, een lid van Spi-B, om nu te beweren dat de Lockdown een monumentale vergissing was. Praktisch de enige wetenschappelijke mening die het Imperial College geloofde, was degene die stevig verbonden was met de Britse staat, zoals Spi-B, die evenzeer toegewijd waren aan het Lockdown-beleid.

De Britse staat moest het gewicht van de wereldwijde wetenschappelijke opinie negeren, opzettelijk de fictieve computermodellen kiezen en het publiek actief bedriegen, waarbij ze ten onrechte beweerden dat hun beleid ‘door de wetenschap’ werd geleid.

Het was geen vergissing.

De nummers repareren

Door het ontbreken van een ongekende dreiging, lijkt het erop dat de Britse staat in plaats daarvan de cijfers heeft vastgesteld, het aantal gevallen en het sterftecijfer heeft gemaximaliseerd, zijn statistische onzin in zijn MSM-propagandamachine heeft gestoken en vervolgens de resulterende angst, voor een ongekende nep dreiging, heeft uitgebuit om de gewenste gedragsverandering te bereiken. Dit maakte een steeds veranderend verhaal noodzakelijk, zowel om de oprukkende realiteit te compenseren als om de bevolking constant in verwarring te brengen en daardoor psychologisch open te staan ​​voor suggestie .

Een van de eerste reacties van de Britse staat op de pandemie was het creëren van een nieuw, volledig onnodig registratieproces voor overlijden. Een zo ondoorzichtig en vatbaar voor manipulatie en fouten, dat het praktisch de betekenisloze statistieken garandeerde die we hebben gekregen.

Eind maart, vóór de geregistreerde sterftepiek in de tweede week van april, gaf de Britse staat het Office of National Statistics (ONS) de opdracht om alle “vermeldingen” van COVID-19 op overlijdensakten op te nemen als bewijs van overlijden van COVID-19. De nieuw overlijdensregistratiesysteem betekende dat een COVID 19-overlijden kon worden geregistreerd zonder dat de overledene positief testte of een onderzoek door een gekwalificeerde arts kreeg, hetzij vóór het overlijden of na het overlijden.

Statistieken van de Britse overheid – PHE registreert pas onlangs de mortaliteit van 28 dagen – we hebben geen echt idee wat deze sterftecijfers registreren

De Britse staat heeft zijn testregime opgesplitst in “pijlers”. Pijler 1 was gericht op het testen van uitstrijkjes (RT-PCR) voor de meest kwetsbaren, de ernstig zieke en eerstelijns key-workers in de staatsgezondheidszorg. Pijler 2 breidde het testen uit met essentiële werknemers in de sociale zorg en andere sectoren. RT-PCR, gebruikt in pijlers 1 en 2, is echter niet in staat om een ​​virus te identificeren en is niet ontworpen als diagnostische test.

Pijler 3 van de Britse staat is gebaseerd op het testen van antilichamenTot dusverre is dit een complete ramp geweest, voornamelijk gekenmerkt door dure uitgaven voor tests die niet werken en die, als ze dat wel zouden doen, toch niets nuttigs zouden onthullen.

Het Royal College of Pathologists (RCP) heeft een verzoekschrift ingediend bij de Britse regering en daarbij tal van zorgen geuit. Ten eerste benadrukten ze dat de huidige antilichaamtests klinisch niet in staat waren om het infectieniveau (asymptomatische percentages) of enige mogelijke verworven immuniteit aan te geven. Er waren geen benchmarktests of gegevens om de kwaliteit van deze non-evidence-based tests te garanderen, die bijgevolg geen waarde boden aan gezondheidswerkers die patiënten probeerden te behandelen. De RCP concludeerde dat hun enige waarneembare gebruik was voor zeer brede onderzoeksdoeleinden. Deze bevindingen werden ondersteund door de prestigieuze Cochrane Review , die verklaarde:

“We zijn daarom onzeker over het nut van deze tests voor seroprevalentieonderzoek voor doeleinden van volksgezondheid. Bezorgdheid over een hoog risico op vertekening en toepasbaarheid maken het waarschijnlijk dat de nauwkeurigheid van tests bij gebruik in de klinische zorg lager zal zijn dan gerapporteerd in de opgenomen onderzoeken …… Het is onduidelijk of de tests lagere antilichaamspiegels kunnen detecteren die waarschijnlijk worden gezien bij een mildere en asymptomatische COVID-19 ziekte. Het ontwerp, de uitvoering en de rapportage van onderzoeken naar de nauwkeurigheid van COVID‐19 tests vereist aanzienlijke verbetering. “

Pijler 4 (surveillancetests) neemt tests uit pijlers 1 – 3, of speeksel swabs van antilichaambloedonderzoeken, die de Britse staat vervolgens beweert te gebruiken om meer te weten te komen over de prevalentie en verspreiding van het virus. Hoewel de kans dat de gebrekkige RT-PCR en antilichaamtests iets overtuigends opleveren, verwaarloosbaar lijkt. Wat zekerder is, is dat er multinationale ondernemingen zijn met een goed begrip van de testprocedures van de Britse staat en de daaropvolgende gegevensanalyse.

Zelfs als iemand positief getest is, zijn overal tot 80% van deze mensen asymptomatisch. Dit betekent dat ze geen COVID-19 hebben, het syndroom dat in slechts 20% van de gevallen het gevolg kan zijn van een infectie met SARS-CoV-2.

Het melden van een zogenaamde piek in “gevallen” is een loze claim. Een groot aantal van de positieve RT-PCR-tests zal verkeerd zijn, tot 80% van degenen die positief testen, zullen geen COVID-19 ontwikkelen en, van degenen die dat wel doen, zal 99,6% overleven, waarvan meer dan 80% COVID-19 zal ervaren als weinig meer dan een verkoudheid.

De daadwerkelijke dreiging van een geclaimde “piek in besmettingen” is klein. Het eeuwige MSM-alarmisme, dat angstaanjagende gevallenaantallen en zeer speculatieve doodsoorzaken meldt, is pure propaganda.

Het was pijler 2 die gemeenschapstesten tot stand bracht, waardoor farmaceutische bedrijven meer invloed kregen op het beleid en de fysieke respons. De verzamelde uitstrijkjes worden geanalyseerd in de UK Lighthouse Labs. De gegevens en middelen worden geleverd door de vaccin producerende, farmaceutische reuzen AstraZeneca en GlaxoSmithKline (GSK). Die een enorme financiële belangenverstrengeling creëren binnen het Pijler-testprogramma.

Vanaf het begin werden de gegevens verzameling van Pijler 2 geplaagd door problemen. Meerdere tests van één persoon werden bijvoorbeeld als afzonderlijke positieve gevallen geteld en tests werden voortijdig als voltooid geteld, voordat de resultaten zelfs maar beschikbaar waren.
Pijler 2-tests waren zo slecht dat de Britse staat 30.302 gemelde gevallen
eenvoudigweg wegvaagde als gevolg van methodologische fouten en werd gedwongen om alle rapportages van de Pijler 2-testresultaten van eind mei op te schorten.

Tijdens de crisis ontving Public Health England, een agentschap van het Britse ministerie van Volksgezondheid, elk overlijden. Vervolgens verwezen ze naar de testgegevens, waarvan een groot deel afkomstig was van Lighthouse Labs, om te controleren of de overledene ooit positief had getest op SARS-CoV-2. Tot 80% van hen had volledig COVID 19-vrij kunnen zijn.

Ongeacht waar de overledene aan stierf, of het nu kanker was of een verkeersongeval, en ongeacht wanneer de positieve test werd afgelegd, mogelijk maanden voor de dood, PHE registreerde het als een COVID-19 overlijden. Pas nadat deze praktijk was ontdekt,
veranderde PHE hun methodologie, waardoor 5.377 sterfgevallen van de ene op de andere dag uit de officiële sterftecijfers werden gehaald.

The Great Reset heeft tot doel alle macht en autoriteit te centraliseren. Het is daarom geen verrassing dat de reactie van de Britse nazi fascisten staat op de zogenaamd betreurenswaardige prestaties van zijn eigen overheidsdepartement (PHE) is aangevallen om de centralisatie van zijn macht en autoriteit te rechtvaardigen. Het nieuwe Joint Biosecurity Center (JBC) zal in eerste instantie worden geleid door Dr Clare Gardiner, een voormalig GCHQ-medewerker en voormalig directeur van het National Cyber ​​Security Center.

De JBC zal de bio veiligheidswaarschuwingen afgeven die ons dagelijks leven zullen beheersen. Door PHE samen te voegen met NHS Test and Trace en de JBC, heeft de Britse nazi fascisten staat de notie van volksgezondheid verwijderd en vervangen door bio veiligheid.

In de toekomstige Britse staat voor bio veiligheid is het moeilijk in te zien hoe iemand geen COVID-19 zal hebben. De JBC-definitie varieert van “bevestigd” tot asymptomatische gevallen, “gekoppelde gevallen”, mensen die wel of geen COVID-19 hebben, maar heeft misschien ooit iemand ontmoet die positief testte, “waarschijnlijk”, iemand in een Lockdown-gebied met mogelijke symptomen en “mogelijk”, iemand die symptomen kan hebben.

Alleen de ‘vergeten’ mensen die niet zijn gevolgd en getraceerd, die niet in Lockdown-gebieden wonen en helemaal geen symptomen hebben (dwz ze zijn niet verkouden), zullen vrij zijn van de klauwen van de JBC. Maar pas nadat ze hun toezichtcontroles hebben doorstaan.

Omdat het gerapporteerde sterftecijfer sterk daalde, gaf de Britse staat eind april de zorgkwaliteitscommissie (CQC) opdracht om ‘vermoedelijke’ sterfgevallen in het verpleeghuis als COVID-19 te melden aan de RVS. In een oogwenk kwamen er duizenden bij de COVID 19-sterftecijfers.

Vanaf dat moment hoefde COVID 19 niet eens te worden vermeld op de overlijdensakte van een bewoner van een verzorgingstehuis om ze bij het sterftecijfer van de ONS te laten bij tellen. De MSM rapporteerde vervolgens de horror van COVID-19 aan een doodsbang publiek, zonder vragen of pauze.

Er zijn geen goede redenen om de officiële COVID-19-statistieken van de Britse nazi fascisten staat aan te nemen. Van de registratie van sterfgevallen, via testen tot het verzamelen van gegevens, analyse en rapportage, het hele systeem is een complete chaos, onherstelbaar corrupt of een combinatie van beide. Niemand, vooral de corrupte massa media hoeren weten niet wat de echte COVID 19-sterftecijfers of casusnummers zijn. Helaas kunnen we alleen de doden tellen.

Op basis van sterfte door alle oorzaken kunnen we iets schatten dat in de buurt komt van het werkelijke sterftecijfer van COVID-19. Uit onderzoek van het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid bleek dat ongeveer 12% van de geregistreerde COVID 19-sterfgevallen in Italië nauwkeurig als zodanig kan worden beschreven. Evenzo ontdekten onderzoekers van het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC) dat ongeveer 6% van de bij COVID 19 gemelde sterfgevallen direct aan de ziekte te wijten was.

Alle globalistische staten, zoals Italië, de VS en het VK, hebben iets andere overlijdensregistratie en statistische processen. Bovendien, voor een aantal overledenen, terwijl hun primaire doodsoorzaak hun reeds bestaande comorbiditeiten was, heeft COVID 19 hun dood waarschijnlijk bespoedigd.

Als we het voordeel van de twijfel aan de Britse staat geven, kan redelijkerwijs een schatting van 30% voor echte COVID-19-sterfgevallen worden toegepast op de gerapporteerde sterftecijfers. Wat suggereert dat het werkelijke cijfer dichter bij 12.500 ligt in plaats van 41.500. Dit plaatst het werkelijke risico voor de volksgezondheid van COVID-19 ruim onder de recente seizoengriep.

In Engeland schreven PHE-schattingen in 2014-2015 meer dan 34.000 sterfgevallen toe aan influenza in de eerste 15 weken van het jaar, en in 2015-2017 meer dan 17.000. COVID-19 is in geen enkel stadium – en is nooit gevaarlijker geweest dan griep. Mensen geloven alleen maar dat het zo is, en dat geloof is gebaseerd op weinig meer dan statistische onzin en bangmakerij door de corrupte massa media.

Desalniettemin is er dit jaar een aanzienlijke piek in sterfte door alle oorzaken, die niet overeenkomt met de gebruikelijke seizoenpatronen. Een die precies overeenkomt met het Lockdown-beleid van de Britse staat om de voorwaarden voor de grote reset tot stand te brengen. De verontrustende realiteit lijkt te zijn dat dit Lockdown-sterfgevallen zijn, niet COVID-19 sterfgevallen.

Het lijkt erop dat minstens 29.000 van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving voor hun tijd zijn overleden. Ik heb onlangs mijn vader verloren en, hoewel de meeste verloren levens, ten onrechte toegeschreven zijn aan COVID-19, misschien maar met een paar maanden zijn ingekort, spreek ik uit acuut verdriet in de zekerheid dat elk moment met een geliefde onmetelijk kostbaar is.

Het verhaal repareren

Aanvankelijk zei de staat dat het doel van zijn Lockdown-maatregelen was om de curve af te vlakkenDe bewering dat dit zou zijn, om te voorkomen dat de NHS wordt overschreden door de verwachte toename van gevallen. Dit verhaal werd echter pas ingezet voordat de statistische bedrog serieus begonnen. Toen het gerapporteerde aantal doden de krantenkoppen haalde, werd “flatten the curve” weggegooid.

De verwachte stijging is nooit gebeurd omdat de voorspellende modellen waarop het zogenaamd gebaseerd was, rommel was. Er waren enkele opmerkelijke COVID-19 hotspots, maar landelijk was de NHS effectief gesloten voor vrijwel elke aandoening behalve COVID-19.

De veel gepubliceerde Nightingale-ziekenhuizen waren niets anders dan dure witte olifanten en op het hoogtepunt van de wereldwijde dodelijke pandemie was de NHS praktisch verlaten in het VK. De fabel van ‘de curve afvlakken’ was echter voldoende voor de Britse nazi fascisten staat om de productieve economie stil te leggen en het land in een volstrekt onnodige staat van paniek te brengen.

Na “de curve af te vlakken”, werd de publieke aandacht duidelijk gevestigd op sterfgevallen, in plaats van op de niet-gerapporteerde overlevingskansen.
Deze werden geleverd met de knipperende lichten door de alarmerende mainstream media (MSM) koppen,
 aangezien de betekenisloze cijfers toegankelijk werden gemaakt via dagelijkse COVID-19 “nood” -updates. Een gestage aanvoer van eenvoudige pittige slogans (thuisblijven, de NHS beschermen, levens redden enz.) Zorgde ervoor dat de gesitueerde besluitvormers stevig verankerd bleven in de veranderde context van hun gekozen omgeving.

Gegevens van de Britse regering en Google – verzameld door The Human Unleashed

Er was nooit een reden voor de volksgezondheid voor het Lockdown-beleid van de Britse staat. In plaats van het virus bloot te stellen aan een snelle uitsterven in de zomerzon, het Verenigd Koninkrijk beval in plaats daarvan mensen om te verblijven in hun eigen huis, waardoor gemeenschap infecties bij hun erger waren. In 2019 was dit goed bekend bij de Wereld Hell Organisatie (WHO) een onderdeel van de Verenigde Nazi’s.

De WHO meldde dat, voor virale luchtweginfecties, het in quarantaine plaatsen van blootgestelde personen (het in quarantaine plaatsen van gezonde personen – door gezinnen onder huisarrest te plaatsen) “niet wordt aanbevolen omdat er geen duidelijke reden is voor deze maatregel”; Het isoleren van zieke personen zou slechts gedurende beperkte perioden moeten worden gedaan en werd niet aanbevolen voor “personen die medische hulp nodig hebben”:
sluitingen van werkplekken mogen alleen worden overwogen bij “buitengewoon ernstige pandemieën”; er is “geen duidelijke reden” voor het opsporen van contacten en het dragen van gezichtsmaskers werd niet aanbevolen omdat “er geen bewijs is dat dit effectief is in het verminderen van overdracht.”

Het Lockdown-beleid van de Britse staat was de volledige antithese van de eerder aanbevolen procedure van de WHO voor het beheersen van een virale respiratoire pandemie. Door de gezonde zorg in quarantaine te plaatsen en vervolgens te heroriënteren, werd het risico voor de meest kwetsbaren gemaximaliseerd , iets wat nooit logisch was. Tenminste, niet als het redden van levens de prioriteit was.

Een recente studie door het Queens Nursing Institute heeft de volgende praktijken gevonden, die veel voorkomen in verzorgingstehuizen, op het hoogtepunt van de Lockdown-pandemie:

“moeten Patiënten uit ziekenhuizen met onbekende Covid-19 status accepteren,  krijgen te horen over plannen om bewoners niet te reanimeren zonder overleg met families, bewoners of verzorgingshuispersoneel … 21% van de respondenten zei dat hun huis mensen accepteerde die uit het ziekenhuis waren ontslagen die positief  getest waren voor Covid-19… ..een aanzienlijk aantal vond het moeilijk om toegang te krijgen tot districtsverpleegkundige en huisartsendiensten…. in totaal meldde 25% dat het enigszins moeilijk of zeer moeilijk was in maart-mei 2020.”

Deze levensbedreigende praktijken waren een direct gevolg van officiële richtlijnen, uitgegeven door registratie-instanties en gezondheidsdiensten, in reactie op het Lockdown-beleid van de Britse staat.

De NHS gaf richtlijnen uit waarin staat dat bewoners van verzorgingstehuizen niet naar het ziekenhuis mogen worden overgebracht; zij voerden een duidelijk beleid om COVID 19 positieve patiënten naar verpleeghuizen te sturen; Huisartsen kregen het advies om geen zorginstellingen te bezoeken, met consultatie zonder onderzoek via videogesprekken; de reactietijden van ambulances namen dramatisch toe, waardoor de meest kwetsbaren vitale spoedeisende zorg praktisch werden verwijderd; essentiële persoonlijke beschermingsmiddelen voor het personeel van verzorgingstehuizen werden niet verstrekt, waardoor hun capaciteit om voor degenen die het grootste risico liepen, verder te verminderen; het testen op COVID 19 werd niet uitgebreid naar zorgomgevingen, waardoor het verplegend personeel in de war en onzeker was over het risico, personeel met verlof dat het personeelsbestand verder verminderde; er waren wijdverbreide berichten van de bewoners die zonder hun medeweten of toestemming kennisgevingen van “geen poging tot reanimatie” (DNAR) aan hun zorgplannen hebben gehecht, en deze praktijk lijkt zich ook uit te strekken tot andere kwetsbare volwassenen, zoals mensen met leermoeilijkheden.

Er is weinig tot geen bewijs dat kinderen risico lopen op COVID-19 of SARS-CoV-2 verspreiden onder volwassenen. Er zijn echter aanwijzingen dat kinderen sterven als gevolg van het Britse Lockdown-beleid. Toch blijft de corrupte massamedia hoeren
de gevaarlijke bewering volhouden dat COVID-19 een risico voor kinderen is.

Halverwege juni was het sterfterisico van COVID-19 in Engeland verwaarloosbaar en was de zogenaamde pandemie effectief voorbij. Er is in Engeland al meer dan 13 weken geen sprake van een significante oversterfte. Sinds half juni liggen de sterfgevallen in zorginstellingen op of onder het normale niveau en COVID-19 heeft minder ziekte en sterfte veroorzaakt dan gecombineerde influenza en longontsteking.

Daarom verschoof de corrupte massa media staatspropaganda naar zaken als gezichtsmaskers. Maskers waarvan ons wordt verteld dat ze ons zullen redden van het COVID-19-ademhalingsvirus, maar ze hebben duidelijk geen enkele invloed op griep of Covid-19, ze kunnen wel bijdragen om je ziek te maken.

In werkelijkheid werd dit gedaan om het publiek af te leiden van het feit dat er geen rechtvaardiging was voor voortzetting van het Lockdown-beleid en om hun aandacht te verleggen naar een nieuw verhaal ter voorbereiding op de ‘tweede golf’.

Maandenlang heeft de Britse staat het publiek consequent verteld dat gezichtsmaskers helemaal niet nodig waren. Na jaren van gouden standaardwetenschap, die geen viraal voordeel aantoonde bij het dragen van gezichtsmaskers, werden ze plotseling
verplicht. Dit was een puur politieke beslissing en werd zeker niet geleid door enige wetenschap.

De Wereld Hell Organisatie – onderdeel van de Verenigde Nazi’s – raadde geen gezichtsmaskers aan, maar werden vervolgens door nationale regeringen onder druk gezet om hun advies te wijzigen. Omdat er geen wetenschap was om deze beslissing te informeren, heeft de WHO haastig een meta-analyse samengesteld, die op de een of andere manier elke willekeurige controle studie over het hoofd heeft gezien die laat zien hoe ineffectief en potentieel gevaarlijk maskers zijn, om ten onrechte te beweren dat de wetenschap onlangs was veranderd.

Zoals vrijwel elk ander aspect van de vermeende COVID-19 plandemie, is de enige wetenschappelijke basis voor dit beleid gedragswetenschap. Het zet het proces voort van het creëren van veranderde contexten voor gesitueerde besluitvormers die niet langer autonoom zijn maar zich nu automatisch gedragen in reactie op hun keuzeomgeving.

De vaste tweede golf

De Britse nazi fascisten staat is niet uniekHet is slechts een van de vele globalistische staten die hebben samengespannen om de COVID-19 zwendel aan de wereld op te dringen. De Grote Reset is een centraal bedachte en gecontroleerde wereldwijde doelstelling voor alle partnerlanden.

Zeggen dat COVID-19 een PLANDEMIE is, is niet beweren dat het geen dodelijke ziekte is. Het heeft een vreselijk, maar verre van ongekend verlies aan mensenlevens veroorzaakt en elke dood laat een gapend gat achter dat nooit kan worden gerepareerd. Onze enige hoop is dat we leren leven met de pijn.

Het is een grote club en jij zit er niet in

In de poging om de sociale, economische en politieke voorwaarden voor de Great Reset te creëren, behoort de Britse staat tot degenen die mensen hebben veroordeeld om alleen te sterven, weggerukt van hun dierbaren. De misselijkmakende waarheid van de PLANDEMIE  is dat deze hartverscheurende verliezen zijn uitgebuit om de levenden te beheersen.

Dit is gedaan met als enige doel een verachtelijke, onaangename parasieten / Psychopaten klasse. Ze hebben alleen wereldwijde controle omdat wij het toestaan ​​en de overgrote meerderheid passief toestemming geeft zonder het te weten. Voortdurend aangestuurd als gesitueerde besluitvormers, voedden ze niets anders dan propaganda om hun automatisch gedrag te waarborgen.

We zullen onszelf niet ontdoen van de kwaadaardige heerschappij van de parasieten/psychopaten klasse door een partijpolitiek systeem te gebruiken dat is gebouwd om hen te beschermen en hun belangen te bevorderen.

Er bestaan andere vreedzame oplossingen en we moeten ze nastreven of voor altijd aan deze kwaadaardigheid lijden.

Voor hen is het niet genoeg dat mensen geïsoleerd en bang sterven, noch dat hele bevolkingsgroepen in onnodige angst leven. De Grote Reset biedt hen de belofte van de technocratie van de Nieuwe Wereldorde en de door vaccins gecontroleerde, wereldwijde bio veiligheidsstaat.

Het lijkt erop dat we allemaal klaar zijn voor de tweede golf, vanaf het begin vastgebonden in de plandemie. Het laatste zetje om de keuzeomgeving permanent in te kaderen.

Analyse toont aan dat de uitdrukking “tweede golf” trending was vanaf de dag dat PHE COVID-19 verlaagde vanwege de lage sterftecijfers. De trend piekte aanzienlijk toen het sterftecijfer daalde tot onder het gemiddelde van alle oorzaken en opnieuw toen het statistisch nulpunt naderde.

Gegevens van de Britse regering en Google – verzameld door The Human Unleashed

De Scientific Advisory Group for Emergency (SAGE) van de Britse staat heeft onlangs een rapport naar de MSM gelekt waarin wordt beweerd dat deze winter 85.000 mensen zouden kunnen overlijden aan COVID-19 in het VK. Dit volgde op de beweringen van de voormalige R & D-president van GlaxoSmithKline en de huidige Chief Scientific Advisor van de Britse staat, Sir Patrick Vallance, die beweerde dat 120.000 mensen zouden overlijden.

Het Wetenschappelijk bewijs toont aan dat COVID-19 bereikt de Herd Immunity Threshold (HIT) op ongeveer 20% van de bevolking, of zelfs minder. In dit stadium lijkt het erop dat het virus is opgebrand en niet in staat is om meer mensen te infecteren of ziek te maken, behalve de kleine minderheid met een ernstig gecompromitteerd immuunsysteem. In het VK lijkt het deze drempel al lang te hebben overschreden.

Verder bewijs toont aan dat een aanzienlijk deel van de mensen, mogelijk tot 60% , al T-Cell-immuniteit heeft tegen SARS-CoV-2 door eerdere coronavirus- en SARS-infecties. Dit deel van de bevolking heeft nooit een significant risico gelopen.

Er is kennelijk geen behoefte aan een vaccin en ondanks de duidelijke onderdrukking van behandelingen die mogelijk duizenden hadden kunnen redden, toont het feit dat gevallen blijven toenemen, terwijl ziekenhuisopname en sterfgevallen er vrijwel niet zijn, aan dat de COVID 19-pandemie voorbij is. Het enige dat de testprogramma’s van de Britse staat zouden vinden, zijn resterende infecties die voor vrijwel niemand een risico vormen. De toename van “gevallen” is recht evenredig met het toenemende aantal niet werkende tests.

Maar dat doet er niet toe voor de staatsplanners en propagandistische marskramers van de oplichterij. Hun harde emotionele boodschap staat los van het informeren van het publiek. Een aanzienlijk deel van de MSM is gecoöpteerd om niets en niemand anders te dienen dan de parasieten/psychopaten klasse.

Ondanks het feit dat het nu zeker is dat lockdowns de slechtst mogelijke reactie zijn op COVID-19, pleiten SAGE “experts” nog steeds voor verdere, verschillende lockdown-maatregelen die absoluut niet werken. De enige begrijpelijke reden hiervoor is om door te gaan met de voorbereidingen voor de Grote Reset. Ofwel dat, of SAGE zijn collectief wetenschappelijk analfabeet.

Een recent onderzoek door medisch-technische aannemers Medefer schatte dat de Lockdown-reactie, op de lage dreiging van COVID-19, meer dan 15 miljoen mensen heeft laten wachten op essentiële gezondheidszorg. Hoewel dit rapport met enige voorzichtigheid moet worden behandeld, aangezien Medefer een van de vele particuliere bedrijven is die hopen in te duiken en te profiteren van de versnelde vernietiging van de NHS door Lockdown , lijdt het geen twijfel dat miljoenen mensen door de Lockdown onherstelbare gezondheidsschade zullen lijden. Liefdadigheidsinstellingen voor de geestelijke gezondheidszorg hebben gewaarschuwd voor de verwoestende impact van de Lockdown.

Afleiding!  Absoluut niet nodig. We moeten alle winkels op 17 januari weer openen en massaal naar de winkelstraten gaan.!!

Het politieke antwoord hierop was te discussiëren over de definitie van wachtlijsten. Dit komt omdat de corrupte politiek de trekpoppen van de parasieten -psychopaten klasse zijn en als zodanig helemaal geen algemeen voordeel opleveren. In elk opzicht zijn ze slechts de dure illusie van democratie.

De dakloosheid heeft 320.000 bereikt in het VK en de vrijheid van informatie verzoeken onthult dat, alleen al in Engeland, bijna 20.000 huishoudens technisch dakloos zijn gemaakt tijdens de Lockdown. Zoals we in deel 1 hebben besproken, is de economische vernietiging die door de lockdown wordt veroorzaakt ongekend, maar voor de parasieten/psychopaten een gewenst doel.!! . Het verband tussen armoede en een breed scala aan ongelijkheden op gezondheidsgebied staat buiten kijf.

De middenstand moet kapot daarvoor moeten de lockdowns in stand gehouden worden. 

Met de Lockdown heeft de Britse staat een gezondheidscrisis veroorzaakt waardoor de huidige Lockdown- en COVID-19 sterfgevallen als een klein probleem voor de volksgezondheid lijken. Gezien wat lijkt op de afschuwelijke statistische misleiding en ranzig propaganda waarop de Britse staat tot dusverre heeft vertrouwd, is het gemakkelijk in te zien hoe de tweede golf van misleiding zou kunnen ontstaan.

Dit najaar, met haar desoriënterende death registration proces op zijn plaats, en een bevolking met een het onderdrukt immuunsysteem, masker dragend, onlangs vrijgelaten gevangenen geconfronteerd met de gebruikelijke seizoensgebonden griep en longontsteking risico’s, het Verenigd Koninkrijk en haar corrupte media hoeren (m/v), hebben alles klaar voor het creëren van een onvoorstelbare psychologische operatie.

Het doel zal zijn om het werk dat al gedaan is te consolideren, en de mensen permanent te transformeren van een populatie van autonome individuen, in staat tot rationeel denken, in een kudde van gesitueerde besluitvormers wier gedrag automatisch is en wordt beïnvloed door hun ‘keuzeomgeving’.

De bestaande impact van de Lockdown op behandelingen voor kankerhartaandoeningen
en een reeks ernstige, levensbedreigende aandoeningen, gecombineerd met enorme wachtlijsten, worstelende gezondheidsdiensten en de normale buitensporige winterdruk op de NHS, zal meer dan genoeg zijn om een ​​verschrikkelijke gezondheidscrisis. Allemaal gladjes toegeschreven aan de tweede/derde golf van COVID-19 plandemie.

Het plan van de parasieten/psychopaten is om dit 3 jaar vol te houden, dan hebben ze de zekerheid dat de middenstand compleet hebben vernield en dat ze alles in beslag kunnen nemen. Samen met het midden en kleinbedrijf kunnen we deze plandemie stoppen. 

Als het weer wordt beweert dat mensen onder huisarrest moeten worden geplaatst; als ze volhouden dat we niet bij onze dierbaren kunnen zijn, dat we elkaar moeten vermijden, letterlijk als de pest; als ze iemand die het niet eens is als een “COVID-ontkenner” bestempelen en mensen die niet voldoen in quarantaine gaat plaatsen, dan moet je een keuze maken.

Je kunt een gesitueerde beslisser zijn, of je kunt een autonoom individu zijn dat rationele beslissingen neemt. Het is niet moeilijk. 

Stop gewoon met geloven in alles wat je wordt verteld door de gevestigde media, of van mensen zoals ik, doe wat onafhankelijk onderzoek, kijk goed naar het bewijsmateriaal en beslis voor jezelf of je geloof kunt hechten aan de beweringen van de staat waarin je woont en zijn wereldwijde partners.

Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Dictatuur, Jezuieten, Maatschappij, Nazi/Fascisten, NWO, Plandemie, Politiek, Uit de Euro - Nexitt, Vaticaan, Verenigde Nazi's, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.