Genocide ”AGENDA 21” vanuit Nazi Nederland

Genocide “Agenda 21” vanuit Nazi Nederland.

Geschiedeni herhaalt - kleinVanuit de Nederlandse Nazi Bilderbergpolitiek wordt dan ook de gehele wereldbevolking vergiftigd onder de dekmantel van “Duurzaamheid”, AGENDA 21 door ondertekening van het “Rio de Janeiro protocol” in juni 1992 onder voorzitterschap van de Nederlandse milieuminister Hans Alders (PvdA), de ondertekening van het “Kyotoprotocol” in april 1998 onder voorzitterschap van milieuminister Jan Pronk (PvdA) en de ondertekening in Zuid-Afrika tijdens de duurzaamheids-conferentie Johannesburg in september 2002 onder voorzitterschap van milieu staatssecretaris Pieter van Geel (CDA). Op deze manier wil men een Nieuwe wereld Orde opdringen omdat de burger in deze omstandigheden geen andere keus meer zou hebben!

Nazi Bilderberger Zbigniew Brzeziński:

“Het is makkelijker om een ​​miljoen mensen te doden … dan het is om ze te controleren”

Er is reden tot grote bezorgdheid over het democratisch gehalte van de machtsvorming en de machtsuitoefening in Bilderberg Nazi Nederland.

Laten wij de blik verder vooral op Nederland richten. Door het ontbreken van enige vorm van fundamenteel wantrouwen tegen de democratische machtsvorming en machtsuitoefening, heeft de politieke machinerie ongemerkt veel meer speelruimte gekregen dan wenselijk is. “De politiek” met inbegrip van de inmiddels gepolitiseerde bureaucratie, lijkt zich meer dan ooit te hebben ontwikkeld tot een min of meer
gesloten circuit van partijleden.

Nu zou men kunnen tegenwerpen, dat er toch nauwelijks gesproken kan worden van een gesloten circuit omdat het om een meerpartijenstelsel gaat met een redelijke onderlinge concurrentie tussen de partijen. Oppervlakkig gezien moge dat waar zijn, maar men vergeet dan dat de ideologische verschillen tussen de grote partijen inmiddels zo gering zijn geworden dat zij nauwelijks veel meer zijn dan ondergeschikte varianten van eenzelfde attitude.

politieke partijenDeze principiële eensgezindheid van de grote partijen wordt weliswaar zo nu en dan aan het oog onttrokken doordat zij zich op gezette tijden in allerlei bochten wringen om een soort eigen identiteit naar voren te brengen en incidenteel flink ruzie te zoeken over min of meer ondergeschikte kwesties, maar deze theaterstukjes kunnen toch nauwelijks verhullen dat de rollen die men speelt sterk aan elkaar verwant zijn.

Het opnemen van artikel 120 heeft als gevolg dat vanuit het door Nazi’s gekaapte Nederland (als paart van Troje) de wereld massaal vergiftigd wordt tegen hoge winsten zonder dat de rechter daaraan mag toetsen. Wat vervolgens wereldwijd geïmplementeerd en gedragen wordt door gegijzelde Bilderbergleden vanwege o.a. corruptie en kindermisbruik met globale de-populatie (genocide) als gevolg..

Aan die 13 MIO kilo Arsenicum en die 30 MIO kilo Chroom VI kan het niet gelegen hebben

De op 29 Juli 1911 in Jena (Duitsland) geboren NA/ZI Prins van Oranje Bernhard van Lippe-Biesterfeld die zijn doctoraalexamen in 1935 aflegde en ging werken voor IG Farben, een Duits chemisch bedrijf waar hij spion voor was. Dit bedrijf leverde Zyklon B voor Auschwitz, (een op cyanide basis gemaakte pesticide) hij was lid van de SA in Berlijn, de Sturmabteilung van Hitlers NSDAP) en nodigde vooraanstaande NAZI’s uit op zijn huwelijk met Juliana. Bernhard van Lippe-Biesterfeld was dan ook een echte Nazi.

Nederland officieel overgenomen door Hitlers cabinet met Prins Bernhard als Hitlers stadhouder zet Nazi’s regime en agenda 21 tot op heden voort via o.a. de staat der Nederlanden en de Nazi Bilderberg conferenties.

Prins Bernhard wou stadswachter van Hitler worden wat ook gebeurde. Wilhelmina heeft met haar vlucht naar Londen op 13 mei 1940 haar eed op alle fronten geschonden. Zo overtrad zij het (pas in 1983 geschrapte) artikel 21 uit de grondwet, dat verbood dat de zetel van de regering buiten het rijk zou worden geplaatst.

krietiek - 01

Door de grondwet te overtreden heeft de Nederlandse regering zichzelf in feite in 1940 opgeheven en officieel geruisloos overgedragen aan Hitlers kabinet met als rijkscommissaris voor de nieuwe Nazi staat Arthur Seyss-Inquart. De Nazi’s zijn dan ook nooit volledig verslagen en hebben geruisloos zonder medeweten van het volk via Nederland als paard van Troje binnen Europa verder hun agenda 21 kunnen voltooien, om zo geheel Europa en Amerika ondemocratisch over te nemen via de Nazi Bilderberg conferenties door middel van bewust ingebouwde tekortkomingen in de Nederlandse wetgeving om tegen hoge winsten de wereld en zijn populatie te vergiftigen (dé-populatie agenda 21) waartegen een klacht is neergelegd bij het Eu-Hof. (Verzoekschrift d.d. 21 juli 20011 Eu-Hof Luxemburg) met aanvulling Brief aan gerecht van Europese Unie 07/08/11 ten aanzien van de Staat der Nederlanden voor het Hof van Justitie van de Europese Unie.

1945 op 15 augustus capituleerde Japan. Twee dagen later riep de nationalistische voorman ir. hmed Soekarno in Batavia de Republik Indonesia uit. Voorzitter mr. dr. Jan Donner (de grootvader van voormalig minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) van de Centrale Zuiveringsraad besloot dat de economische collaborateurs als Damme (maar ook Philips voerde orders uit voor Duitse organisaties) niet zouden worden vervolgd. Damme sr. is echter in 1949 ‘geclausureerd en onvoorwaardelijk’ buiten vervolging gesteld. De reden daarvoor luidt volgens Melhuizen als volgt:

‘In de zaak Werkspoor zijn belangrijke maatschappelijke krachten achter de schermen actief geweest om de rechtsgang te beïnvloeden.’ Dat kwam onder meer omdat Damme sr. een vooraanstaand lid was van het ‘wij circuit’: Hij was voorzitter van de Stichting van de Arbeid, commissaris van de Nederlandsche Bank en bevriend met de socialistische premier Willem Drees, met de liberale politicus en werkgeversvoorzitter mr. D. U. Stikker en kwam bij prins Bernhard over de vloer.

Bovendien was Werkspoor in de race om voor 200 miljoen gulden aan spoorwegmaterieel aan Argentinië te leveren. In die tijd een mega-order, die zeer van belang werd geacht voor de wederopbouw van ons land. En daarmee had het kabinet Drees een belangrijk argument in handen om Damme sr., zoals zoveel andere vooraanstaande industriëlen, te ontzien. Het land moest weer opgebouwd worden en de industrie, die de oorlog zo goed had doorstaan, was daarbij broodnodig. Meihuizen noemt dat ‘opportunisme in dienst van de wederopbouw’

1946 op 22 april werd Staatscommissie-Beel ingesteld door het kabinet-Schermerhorn/Drees met de voorkennis en wetenschap dat er snel een einde zou komen aan het Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië, waardoor het Nederlandse Koninklijke Huis en de Staat der Nederlanden in grote financiële problemem zouden komen.

1950 Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld zat vuistdiep in de wapenhandel verzetsgroepen die tegen Soekarno strijden worden gesteund met geld en wapens. En er wordt contact gelegd met kapitein Raymond Westerling die met zijn militie een greep naar de macht wil doen op West-Java. , Ook Westerling wordt voorzien van wapens. In januari 1950, een maand na de onafhankelijkheid van Indonesië, pleegt Westerling een staatsgreep die mislukt.

Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld zat vuistdiep in de wapenhandelDe wapens zouden zijn gebruikt om Indonesische verzetsgroepen te helpen als ook de mislukte couppoging van Raymond Westerling zou met zijn steun op weg zijn geholpen, Bernhard had iets te maken met de coup die kapitein Raymond Westerling voorbereidde, het bewijs eromheen is overtuigend 1 2 3.

Het college van beroep voor het bedrijfsleven deed haar intrede, die op grond van bovengenoemde tekortkoming in de Bestrijdingsmiddelenwet , zonder toetsing aan de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, vanaf 21 april 1962 tot op heden daarop onherroepelijke uitspraken heeft gedaan, waardoor via agrarische bestrijdingsmiddelen (Roundop) en niet agrarische bestrijdingsmiddelen (Superwolmanzout-CO) geheel Nederland en vanuit Nederland de gehele wereld is vergiftigd met miljarden kilogrammen levensgevaarlijke kankerverwekkende stoffen als valselijk geëtiketteerd arseenzuur, Chroomtrioxide (chroom VI), kwik, Paks, etc, Lees hier

1951: Dat de mega order binnengehaald moest worden blijkt wel uit het feit dat Werkspoor gesanctioneerd 30 miljoen gulden aan steekpenningen mocht betalen aan dictator Juan Peron. Prins Bernhard mocht in 1951 aan Evita Peron het Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau uitreiken. Het idee was van diezelfde Stikker, in zijn functie als minister van buitenlandse zaken, onder het motto, ‘het kost zo weinig en het geeft zoveel genoegen’.

Bovendien had prins Bernhard voor Evita Peron ‘een paarlen collier’ ter waarde van dertigduizend gulden meegekregen alwaar Willem Sassen als tolk en begeleider voor Bernard werkte De prins was daar op statiebezoek en probeerde opdrachten te verwerven voor onder andere werkspoor.

Tijdens zijn werkbezoek ontmoette Bernard ook Kurt Tank tijdens een demonstratie van de Pulqui II, de toen ultra moderne straaljager  die Argentinië tot één van de modernste legers maakte. Kurt Tank maakte deel uit van een groep uitgeweken nazi technici, die een veilig heenkomen hadden gezocht in Argentinië en daar de vliegtuigindustrie opbouwden.  In de jaren zestig was Sassen inmiddels gescheiden van Miep en trouwde met Elsje Delbaere, met wie hij twee kinderen kreeg. Na de val van Perón werkte hij bij een waterwinningsfirma Industrial Integral de Aqua. In de hoofdstad ontmoette hij in de Duitse club de grote nazi figuren uit zijn tijd, die eveneens hun toevlucht hadden gezocht in Argentinië. Zo ontmoette hij Léon Degrelle, Hans-Ulrich Rudel en Otto Skorzeny. Een zekere Ricardo Klement benaderde Sassen, die na het lezen van enkele door Sassen uitgebrachte werken contact met hem wilde zoeken.

Deze man bleek Adolf Eichmann te zijn, de aanklacht dat Eichmann verantwoordelijk was voor de dood van zes miljoen joden zouden vals zijn, en de openbare aanklager in het Eichmann proces wist dat. Aldus de vrouw van Eichmann in een brief die onthuld werd in mei 1961. Volgens de vrouw van Eichmann vocht haar man voor de joden en hielp hij altijd wanneer er hulp nodig was. Volgens de vrouw van Eichmann was Eichmann louter verantwoordelijk voor de emigratie. Gezien de geschiedenis van de tweede wereldoorlog en de Shoah zoals het CIDI en het MDI het vertellen willen zij niet dat u weet dat mevrouw Eichmann best wel eens gelijk zou kunnen hebben.

Het kamp Auschwitz waar Eichmann verantwoordelijk voor was is tenslotte symbiotisch gebouwd met de bedrijven van de Rothschild bankiers, en Eichmann noemde zichzelf Zionist in hart en nieren. Ook kwam Eichmann al voor de oorlog bij de Zionistische congressen op bezoek en was het Zionist Herzl die het een goed plan vond om antisemitisme te veroorzaken om joodse rijkdommen te liquideren.

Onder het regime van Perón werkte Nazi collaborateur Willem Sassen als pr-functionaris van Eva Perón en als militair van Perón. Bij aankomst zocht hij contact met de ex-secretaris van Goebbels, Wilfried van Oven, uitgever van het blad Die Freie Presse en La Plata Ruf. Bij het blad Die Freie Presse ging hij als journalist aan de slagen hield hij zich bezig met vertalingen in het Spaans van Shakespeare, Goethe en Schiller. Opererend onder verschillende pseudoniemen publiceerde hij bij dezelfde uitgever ook het boek Die Jüunger und die Dirnen. Sassen herschreef als ghostwriter drie werken van Hans-Ulrich Rudel: Trotzdem, Mein Dank an Argentiniën en Es Geht um Das ReichDie boeken werden door Dürer-Verlag uitgegeven. Daarnaast was hij ook werkzaam als literair agent voor het Amerikaanse blad Time Life en was hij tot 1965 speciale correspondent voor De Telegraaf in Argentinië. (bron: Go2War2).

De overheersende gedachte van de wederopbouw en de noodzaak om het bedrijfsleven niet teveel voor de voeten te lopen heeft tot een stroom aan ‘demarches’ (beïnvloeding van de rechtsgang) geleid door achtereenvolgende ministers van justitie, die daarbij werden geholpen door bevriende ‘captains of industry’. Een centrale figuur in dit spel was mr. dr. J. Donner, president van de Hoge Raad en voorzitter van de Centrale Zuiveringsraad voor het bedrijfsleven (bewijs).

Een lijvig rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst OSS (Office os Strategic Service), de voorloper van de Amerikaanse Inlichtingendienst CIA, uit 1943 met de titel ”The Philips Concern” staat vol met aantijgingen. Bijvoorbeeld: ”De interne politie afdeling bij Philips (…) werkt nauw samen met de GESTAPO.” En: ”In het bedrijf werken fascisten of mensen met pro-fascistische ideeën. De directeur van Philips Argentinië is een Nazi Spion” zo valt er in het rapport te lezen. Her rapport, ruim duizend pagina’s dik en voorzien van het stempel ”geheim”, werd onlangs door een Duitse onderzoeker ontdekt in een archief in Washington. Uit dit historische document blijkt ook dat de Philips top in 1942 aan de OSS heeft aangeboden het internationale netwerk van Philips te gebruiken als bron van informatie en als dekmantel voor spionage-operaties.
(bron: VPRO-VARA 25 februari 2002 

Het voorkeursbeleid van voorzitter mr. dr. Jan Donner ten aanzien van economische collaborateurs had succes: van de 32.000 gevallen van economische collaboratie kwamen er uiteindelijk circa 700 voor de strafrechter. Dat waren de industriëlen met pech, veelal aannemers, de ‘bunkerbouwers’. “Dat waren gewoon patjepeeërs, die hadden hun afkomst niet mee”, zegt Meihuizen cynisch. “Ze hadden zich bovendien schuldig gemaakt aan de meest zichtbare vorm van economische collaboratie: die bunkers kon iedereen zien. Dat gold in veel mindere mate voor het bankwezen. Dat kwam dan ook vrijwel ongeschonden weer uit de strijd.” (bewijs).

Op 4 april 1949 word de NAVO opgericht met als deelnemende landen, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Italie, Denemarken, Noorwegen, Portugal en Ijsland. Later kwamen daar Turkije en Griekenland (februari 1952), West Duitsland (1955) en Spanje (1982) bij. Na het einde van de koude oorlog sloten Tsjechie, Polen en Hongarije zich aan (12 maart 1999), evenals Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Slovenie, Roemenië en Bulgarije (29 maart 2004).

Zolang Nazi Nederland lid is van deze Verenigde Naties betreft dit een organisatie die meewerkt aan het uitroeien van miljarden wereldbewoners met kankerverwekkend gif via bestrijdingsmiddelen als Agent Orange, Superwolmanzout-CO (2Vandaag) en Roundup (genetische manipulatie), Xentari-WG, Chemtrails, geneesmiddelen, vaccins en cosmetica producten.

1953: André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 lid van de Staatscommissie-Van Schaik die de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen .

“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.” 

De definitie van “verdrag” met vreemde Mogendheden heeft de Grondwetscommissie 1950 Commissie- Van Eysinga, in het plenaire verslag van 16 september 1950 als volgt vastgelegd (bewijs):

“Zonder op volledigheid aanspraak te maken, laat de Commissie hier volgen een lijstje van de meest bekende benamingen; Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans)), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), Overeenkomst, Brief – of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum.”

Hiermee zit vanaf 1953 in Nederlandse Grondwet verankerd dat de grondwettigheid van Verdrag, Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans) ), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), Overeenkomst, Brief – of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum, etc. met vreemde Mogendheden niet gerechtelijk mag worden getoetst.

Omdat de grondwettigheid van een Verdrag, Conventie, Handvest, Covenant, Statuut, Akte, Akkoord, Schikking, Verklaring, Declaratie, Protocol, Proces-verbaal, Overeenkomst, Brief, Nota, Arbitrage compromie, Memorandum, e.d. niet door de rechter mag worden beoordeeld, betekent dat die niet mag worden getoetst aan de Grondwet (art. 94 Grondwet, Ned), waardoor die binnen Nederland geen geldende wettelijke toepassing hebben.

André Donner heeft dat allemaal kunnen doen zonder daarbij ook maar enig risico te lopen. Zijn vader Jan Donner was toen (van 1946 tot 1961) immers president Hoge Raad der Nederlanden. Daarmee heeft André Donner met de hulp van de Raad van State, de Staat der Nederlanden en de politieke partijen CDA en VVD weten te bewerkstelligen dat bedrijven als Shell/Biliton/Budelco onder de dekmantel van “duurzaamheid” met miljarden euro’s aan overheidssubsidie (belastinggeld) via bestrijdingsmiddelen (waaronder Superwolmanzout-Co)

Tientallen/honderden miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell/Budelco, via geïmpregneerd hout bij de consumenten in huizen en tuinen zijn gedumpt zonder dat daartegen bestuursrechtelijk, civielrechtelijk of strafrechtelijk kan en mag worden opgetreden.

André Donner heeft dat in de periode vanaf 1967 tot 1971 weten te bewerkstelligen. Dit met de wetenschap dat dezelfde André Donner in diezelfde periode (vanaf 7 oktober 1958 tot 29 maart 1979) lid was van het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen te Luxemburg betekent dat hij dit ook in die hoedanigheid heeft gedaan, waarmee het Hof van Justitie van de Europese Unie en daarmee het Gerecht door huidig minister Piet Hein Donner (CDA) van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties chantabel is geworden en betreffende dossiers niet in behandeling neemt (Verzoekschrift EU-HOF, d.d. 21 Juli 2011 met aanvulling Brief aan gerecht van Europese Unie 07/08/11 ten aanzien van de Staat der Nederlanden voor het Hof van Justitie van de Europese Unie.

In het kabinet-Drees II (PvdA) na positief advies van de Raad van State met als Vice-President Frans Beelaerts van Blokland (CHU) daarover te hebben ontvangen, artikel 60 van de Grondwet zodanig gewijzigd dat daarmee in Nederland alle Grondrechten werden opgeheven. (bewijs 1, bewijs 2, bewijs 3, bewijs 4). De artikelen 4 en 60 in de Grondwet van 1948 waarop een jaar later (1954) de Bilderbergconferentie werd opgericht. (onderbouw)

1954 Een jaar na het veranderen van artikel 60 in de Nederlandse Grondwet (De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten). werd de Nazi Bilderberggroep opgericht op initiatief van Nazi Bernhard van Lippe-Biesterfeld (onderbouw) om het huis van Oranje en de Centrale Nazi banken van een financiële en volledige ondergang te behoeden. Deze Bilderberg conferenties hebben er dan ook voor gezorgd dat de Nazi agenda geruisloos geïmplementeerd werd (onderbouw). John F. Kennedy begon in de Verenigde Staten onderhandelingen over de toekomst van Nederlands Nieuw-Guinea onder het voorzitterschap van zijn broer Robert F. Kennedy, toen minister van justitie in de VS. Nederland moest accepteren dat het gebied onder VN-toezicht werd geplaatst. De VN zouden Nieuw-Guinea overdragen aan Indonesië (Soekarno). Daarover werd meer dan een jaar in het geheim gepraat door Nederlandse, Indonesische en Amerikaanse diplomaten. Nog geheimer en nu pas bewezen waren de bemoeienissen van Nazi Prins Bernhard.

De 30.000 Nederlandse militairen hebben niet kunnen bewerkstelligen dat Nieuw-Guinea en de kleinere eilanden Bali, Bangka en Billiton voor Nederland behouden bleven en moesten zich terugtrekken uit Nieuw-Guinea. In 1958 liep de laatste concessie voor het winnen van tinerts in Indonesië af, die niet werd verlengd. De Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton(GMB) trad in liquidatie waardoor Billiton en de koninklijke familie een financiële catastrofe tegemoet gingen.

Nazi Bilderberg lid Herbert Walker Bush (directeur van de CIA 1976-77, president van de U.S.A. van 1989 to 1993) is de zoon van één van de financiers van Hitler wat gebeurde via Nederland. Deze was vanaf 1959 CIA agent en in 1961 betrokken bij de Nazi Bilderberg invasie in de varkensbaai te Cuba en operatie Northwoods een uitgewerkt plan voor een valse vlag aanslag op Amerikanen om een Amerikaans burger vliegtuig boven Cuba neer te halen om zo een oorlog tegen Cuba te kunnen beginnen, waar John F. Kennedy en zijn broer Robert Kennedy radicaal tegen waren.

Een jaar later in 1962 moesten de laatste Nederlandse militairen Indonesië verlaten door toedoen van Soekarno, John F. Kennedy en zijn broer Robert Kennedy die zich keerde tegen de duistere plannen van deze adel, bankiers en hun Nieuwe Wereld Orde agenda. De gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton trad hierdoor in liquidatie waardoor Billiton en de koninklijke familie Financiële problemen tegemoet gingen

J.F.K begon een offensief tegen Bilderbergleden en waarschuwde iedereen tegen deze geheime macht en hun duistere plannen 

In 1963 sloot president John F. Kennedy een overeenkomst met president Soekarno om fondsen te realiseren waardoor de Amerikaanse Schatkist zijn eigen Treasury-dollars bankbiljetten kon drukken, en ondermijnde daarmee het ‘recht’ van de Federal Reserve om FederalReserve-dollars bankbiljetten te drukken . Dit akkoord maakte het mogelijk dat er 50.000 ton goud overgedragen zou worden om deze valuta te steunen. Het probleem was echter dat de binnenlandse valuta van de VS daardoor door goud gedekt was, wat in strijd zou zijn geweest met internationale overeenkomsten die bedoeld waren om de valuta te stabiliseren.John. F Kennedy “vermoord”

 
Elf dagen na de ondertekening (op 22 november 1963) werd John F. Kennedy op de zelfde wijze als Pim Fortuyn  klaarlichte dag vermoord door insiders voor het oog van heel de wereld. Verschillende Bilderbergleden (zoals George Herbert Walker Bush,Richard Nixon en Gerald Ford) blijken betrokken te zijn bij deze moord
 
Robert Kennedy “vermoord”

Op het moment dat zijn plaatsvervanger de macht in handen kreeg herriep men onmiddellijk het bevel om over te schakelen op Treasury-dollars. Een ander decreet van Kennedy, om niet langer betrokken te zijn bij de oorlog in het Verre Oosten door de Amerikaanse ‘adviseurs’ terug te trekken, werd ook onmiddellijk na zijn dood herroepen. , de door Kennedy geschorste (Executive Order 11110) , droeg het goud over aan de Federal Reserve. Robert Kennedy werd op 5 juni 1968 kort na middernacht neergeschoten door de CIA.

John Kennedy Jr. “vermoord”

Op 16 juli 1999 kwam de zoon en naamgenoot van John F. Kennedy om het leven toen zijn privé-vliegtuig neerstortte. Na de reeks van moorden die we reeds hebben bekeken, zal het niemand verbazen dat het ongeluk van John Kennedy jr. geen ongeluk was . John in 1963 en Robert in 1968 vermoord door George H.W. Bush, de vader van George W. Bush. John F. Kennedy jr. werd in 1999 vermoord door George W. Bush, de zoon van de moordenaar van zijn vader. Als dank voor bewezen diensten werd George W. Bush een jaar later “democratisch gekozen” tot president van de VS. Dat de verkiezingen werden vervalst, bleek reeds uit de documentaire van Greg Palast:

De Green Hilton Agreement werd tot 1968 niet uitgevoerd, toen Soekarno werd afgezet en toen de Mondiale Handel het noodzakelijk maakte dat de wereld een Mondiale Valuta zou krijgen. Toen het goud in 1968 werd overgebracht naar de Amerikaanse Schatkist en een serie obligaties – bekend als de Kennedy-obligaties – uitgegeven onder de voorwaarden van de Green Hilton Agreement – het akkoord van Kennedy en Soekarno – bleken de voorwaarden van 1968 van de goudlevering aan de Verenigde Staten anders dan die van 1934. Toen na 30 jaar de rente, zoals beloofd, niet betaald werd, vond een heruitgave van de obligaties plaats waardoor in toenemende aantallen obligaties als herdenkingscertificaten werden uitgegeven die werden geaccepteerd door de eigenaren van het goud, de Dragon Family. Een op 23 november 2011 ingediende rechtzaak kan een eind maken aan de geheime regering die de westerse beschaving minstens de laatste 300 jaar heeft bepaald. Na de Cuba crisis wenste John F. Kennedy vreedzame co-existentie met de Sovjet Unie en dat zou een einde betekenen van veel conflicten in de wereld. Hij wist dat de volgende grote oorlog nucleair zou zijn en geen winnaar zou opleveren…

Vanwege het verlaten van Indonesië misbruikte Nederland de Bilderberg conferenties om gevaarlijke industriële afval te dumpen tegen hoge winsten om een financiële catastrofe tegen te gaan voor het koningshuis.

Burgers “vermoord”

Hiervoor moesten kennis dragers met hun leven betalen, miljoenen (miljarden) burgers zullen in de nabije toekomst met hun leven of hun gezondheid het zelfde lot ondergaan.

Het dumpen van industrieel afval gebeurd dan ook met leugens en onder valse voorwaarden door tekortkomingen in de wetgeving (onderbouw) waarbij men geen rekening houdt met:

-De nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;

– en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:

Wat als gevolg heeft dat deze stoffen ook massaal via NATO en burgervliegtuigen gedumpt worden (lo budget vliegen!) (onderbouw) met talloze zieke en dode (o.a. kanker) NU en EXPLOSIEF in de nabije toekomst!

Pim Fortuyn “vermoord”

Op 2 mei 2002 werd Pim Fortuyn op zijn privé-fax door Ad van Rooij over dit ECO-terrorisme op de hoogte gebracht.

De twee kilogram aan bewijzen zijn daarbij op 2 mei 2002 per aangetekende brief verstuurd maar werden voor hem 21 dagen lang tegengehouden. Deze twee killogram aan bewijzen heeft Pim Fortuyn echter nooit kunnen lezen omdat hij met de voorkennis van de inhoud van de op 2 mei 2002 verstuurde faxbericht vier dagen later werd op de zelfde manier als John. F Kennedy vermoord. Daarna is Hans Smolders (de chauffeur van Pim Fortuyn) betreffende twee kilogram aan bewijzen bij Ad van Rooij gaan ophalen en heeft dat (als tweede kamerlid) in een afgesloten kast in zijn afgesloten kamer opgeslagen. Ondanks dat zijn die twee kilogram bewijzen daar toch weggehaald. Dat kan niemand anders dan Bilderberger Mat Herben hebben gedaan, omdat Hans Smolders die kamer met hem deelde. Diezelfde Mat Herben (vrijmetselaar) heeft als opvolger van Pim Fortuyn daarna (na instemming om de JSF gevechtsvliegtuigen aan te schaffen waar Pim Fortuyn fel tegen was) de LPF laten klappen. Daarna is Hans Smolders gaan meedoen in de lokale politiek van Tilburg. Hij is daarmee echter gestopt nadat hij door een onbekend persoon met een pistool in zijn eigen woning werd bedreigd en later door gesettelde politieke partijen in Tilburg werd tegengewerkt.

Maarten van Traa “vermoord”

Betreffende pedofilie (onderbouw) drughandel (onderbouw) en andere zware criminaliteit door leden binnen de overheid (mogelijk vanwege artikel 120) als ook de enorme hoeveelheden arseen hoofdzakelijk afkomstig vanuit Nederland, met medeweten van alle Nederlandse politieke partijen, wat het Nederlandse Tweede Kamerlid mr. M. van Traa (PvdA) als voorzitter van parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethode wilde aanpakken, als bewijs daarvoor lees de brief van 8 november 1995 van milieu- en veiligheidskundige ing. A.M.L van Rooij (met bijbehorende bijlagen) aan mr.M. van Traa (lees: deel 1, deel 2,deel 3, deel 4). Dat kwam Wim Kok van zijn eigen PvdA partij echter niet goed uit ( lees: bewijs 1, bewijs 2, bewijs 3, bewijs 4, bewijs 5, bewijs 6, bewijs 7 ). Dit werd binnen PvdA kringen mr.M. van Traa niet in dank afgenomen. Op 21 oktober 1997 kwam Van Traa om het levendoor een auto-ongeval op de afslag van de Amsterdamse ringweg A10 naar de A4. Er heerste in politieke kringen enige tijd twijfel of er misschien sprake was van sabotage aan zijn auto. Met deze bewijzen is daarmee die twijfel weggenomen en dient hiernaar een nieuw onafhankelijk justitieel onderzoek te worden gestart vanuit België.(onderbouw)

André Cools “vermoord”

Het dumpen van gevaarlijk afval in grintgaten tegen hoge winsten is dan ook niet nieuw, op 18 juli 1991 werd socialist André Cools (PS) op 63-jarige leeftijd in Luik doodgeschoten toen hij het appartement verliet van zijn vriendin, Hélène Joiret. In het onderzoek naar de moord, geleid door de Luikse onderzoeksrechter Véronique Ancia, kwamen een aantal corruptieschandalen (onder andere de affaires Agusta, Dassault, OMOB ) aan het licht die in de late jaren 90 zouden leiden tot de veroordeling van vooraanstaande socialistische politici als Bilderberger Guy Spitaels (PS) en Bilderberger Willy Claes (beide vernoemd in Dutroux dossier) (SP) Heeft men de miljoenenzwendel met het illegaal storten in en rond Luik in de jaren 80 dan over het hoofd gezien? Wou André Cools (PS) uit frustratie ook hierover naar buiten treden?

In 1994 worden de Socialisten met Bilderberger Willy Claes als Eu-voorzitter socialisten verantwoordelijk geacht voor de Rwandan Genocide samen met de Amerikaanse president Bilderberger & Club van Madrid lid Bill Clinton (CIA cocaïne distributeur 1 2 in de U.S.A. verantwoordelijk zijn voor de valse vlag genocide (Srebrenica), gepland vanuit Washington, Nederland en Sarajevo!!! vervolgens afgedekt 1 2 3 4 5 ) door een illegaal corrupt Bilderberg tribunaal gevestigd in het zelfde Nederland waar de grondwet niet van toepassing is (onderbouw) Willy Claes kreeg voor zijn bewezen diensten dan ook een paar maanden na deze genocide een topbaan als Sgr van de NATO.

800.000 Rwandezen “vermoord”

Burgers “vermoord” 

Het zal u dan ook niet verwonderen dat valse vlag aanslagen tegen eigen volk niets nieuws zijn.

Enkele voorbeelden: 9/11 , Oklahoma City bombing , 7/7 London Bombings 1 2 3, Fukushima , Pearl Harbor … ).

Poolse Regering “vermoord” 

Wie niet mee werkt wordt uitgeschakeld. Waaronder de Poolse regering die heeft geprobeerd om de burgers te waarschuwen voor de mexicaanse griep en het betreffende vaccin 1 2 bijna de gehele regering is hiervoor in een vliegtuigcrash vermoord 1 2 of geliquideerd. De Bilderbergers zijn verantwoordelijk voor deze vorm van de-populatie. (onderbouw) Feiten zijn feiten. Zowel Joris Demmink als Ab Osterhaus en Ron ‘killer virus’ Fouchier werken onder de directe bescherming van Beatrix en de Nazi Bilderbergers! Het is dan ook niet toevallig dat Nederland een uiterst dodelijke variant op het vogelgriep virus ontwikkeld heeft.

YouTube-video

De verhalen rond de Bilderberggroep gaan ver en daarom focussen we ons op dit éne aspect: gelooft ú dat deze eerst jaren lang verzwegen geheime groepering, waar onder andere EU-president Herman van Rompuy, Koningin Beatrix, Obama en Balkenende in nestelen, van plan zijn de bevolking drastisch uit te dunnen? Zijn de Georgia Guidestones, waarop de populatiedoelstelling te lezen, voor u een belachelijk macaber grapje? & Of staat er ons een politieke ingreep te wachten die reeds in het geheim bezig is documentaire). David Rockefeller, Bill Gates, Ted Turner, geven depopulatie toe, op podium verteld Bill Gates dat de vaccinaties voor depopulatie zijn , deze elite wanen zich dan ook GODEN. 1 2 3 4 CNN Covers Elite’s Depopulation Program , Een recordbedrag voor inenting van de allerarmste kinderen, Miljardair Bill Gates, de Britse regering en anderen hebben samen 4,3 miljard dollar (3 miljard euro) beloofd voor vaccins tegen diarree en longontsteking in de zelfde tijd laat men alle door overheid vergiftigde kankerpatiënten in de kou staan??
Dit bericht is geplaatst in Bilderberg, Maatschappij, Nazi's, NWO, Video's met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

1 reactie op Genocide ”AGENDA 21” vanuit Nazi Nederland

  1. Pingback: ´Met microchips krijgen we het volk er wel onder!´ | Irma Schiffers schrijft... (Dutch/English)

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.